Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na: wykonanie mapy do celów prawnych wraz z wykazem synchronizacyjnym nieruchomości zajętej pod ulicę Wilczą w Ząbkach

Termin składania ofert: 13 maja 2013r. godzina 12.00
ZAPYTANIE OFERTOWE


Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na:
wykonanie mapy do celów prawnych wraz z wykazem synchronizacyjnym nieruchomości zajętej pod ulicę Wilczą w Ząbkach, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako część działki nr ewid. 12, obręb 0008, 01-08, w celu uregulowania stanu prawnego w księdze wieczystej na rzecz Skarbu Państwa.

Miejsce składania ofert: Kancelaria Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Powstańców 8/10.

Termin składania ofert: 13 maja 2013r. godzina 12.00

Termin otwarcia ofert: 14 maja 2013r. godzina 13.00

Do oferty należy dołączyć:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
2. Formularz oferty (Załącznik Nr 1).
3. Akceptuje(my) istotne postanowienia umowy poprzez złożenie stosownego podpisu (Załącznik Nr 2).
4. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa Zamówień Publicznych. (Załącznik Nr 3)
5. Oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych art. 22 Prawa Zamówień Publicznych. (Załącznik Nr 4)
6. Kopię uprawnień zawodowych w zakresie prac geodezyjnych (wymagana wersja poświadczona za zgodność z oryginałem).

Informacji w przedmiotowym zakresie udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Powstańców 8/10, Wołomin tel. (022) 787 30 10 wew. 103

Zapraszamy do składania ofert


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 26.04.2013 r., godz. 09.13
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 26.04.2013 r., godz. 09.13
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
26.04.2013 r., godz. 09.13NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2736 razy.