Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

OGŁOSZENIE Starosty Wołomińskiego z dnia 15 kwietnia 2013r.

o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Wołominie
OGŁOSZENIE Starosty Wołomińskiego z dnia 15 kwietnia 2013r.
o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Wołominie


Z uwagi na upływaj ącą z dniem 29 maja 2013 r. kadencją Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Wołominie, powołanej Zarządzeniem Nr 64/2009 Starosty Powiatu Wołomińskiego z dnia 29.05.2009 r., zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r, w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatołvych społecznych rad do Spraw osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 62, poz. 560), w związku z art. 44 b i 44c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych(t j. Dz. U, z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z poźn.z m.), informuję organizacje pozarządowe i fundację oraz jednostki samorządu terytorialnego działające na terenie powiatu wołomińskiego o możliwości zgłoszenia po jednym kandydacie do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

1. w zgłoszeniu należy podać: nazwę organizacjl fundacji lub jednostki samorządu terytorialnego dokonującej zgłoszenie, imię nazwisko, miejsce zamieszkania oraz numer telefonu kandydata na członka Rady, oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na powołanie w skład Rady. Zgłoszenie podpisują statutowo upoważnieni do składania oświadczeń woli przedstawiciele zgłaszającego.

2. Zgłoszenia kandydatów wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej należy przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin w lub
złożyć w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie do 20 maja 2013 r. do godz. 16.00
(decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Wołominie).

3. Powołanie przez Starostę Wołomińskiego członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Wołominie nastąpi w terminie do 30 dni od dnia wskazanego w ogłoszeniu jako ostatni dzień dokonywania zgłoszeń.

4. Rada jest organem opiniodawczo- doradczym. Do zakresu jej działania należy: inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych, ocena realizacji programów, opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu Wołomińskiego pod kątem ich skutków dla
osób niepełnosprawnych.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 15.04.2013 r., godz. 14.43
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 15.04.2013 r., godz. 14.43
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
15.04.2013 r., godz. 14.43NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 1497 razy.