Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XIII-90/07

w sprawie: zmiany uchwały Nr V–33/07 Rady Powiatu z dnia 27.02.2007 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2007.
Uchwała Nr XIII-90/07
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 27 listopada 2007 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr V–33/07 Rady Powiatu z dnia 27.02.2007 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2007.


Na podstawie art. 12 pkt. 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz. U z 2001 Nr 142 poz 1592 z późn. zm.)oraz art. 165 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2005 Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) -Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:


§ 1

Do uchwały Nr V-33/07 Rady powiatu Wołomińskiego z dnia 27.02.2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2007 zmienionej uchwałami:
- uchwałą Nr VII-45/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 17.04.2007 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2007
- uchwałą Nr III-36/07 i Nr III-37/07 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 28.03.2007 r. w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu,
- uchwałą Nr III-41/07 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 06.04.2007 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2007,
- uchwałą Nr III-46/07 i Nr III-47/07 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 25.04.2007 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2007,
-uchwałą Nr III-49/07 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 11.05.2007 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2007,
- uchwałą Nr VIII-50/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 31.05.2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V-33/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.02.2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2007 r.
- uchwałą Nr III-61/07 i Nr III-62/07 Zarządu Powiatu z dnia 6 czerwca 2007 w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2007
- uchwałą Nr III-81/07 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2007 w części dotyczącej zadań zleconych
- uchwałą Nr III-88/07 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie zmniejszenia budżetu Powiatu na rok 2007 w części dotyczącej zadań własnych
- uchwałą Nr III-89/07 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2007 w części dotyczącej zadań zleconych
- uchwałą Nr IX-62/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V-33/07 Rady Powiatu z dnia 27.02.2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2007
- uchwałą Nr III-99/07 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 10 sierpnia 2007 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2007 w części dotyczącej zadań własnych
- uchwałą Nr X-69/07 i X-71/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28-08-2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V-33/07 Rady Powiatu z dnia 27.02.2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2007,
- uchwałą Nr III-123/07 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 5 września 2007 r. w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu na rok 2007 w części dotyczącej zadań własnych,
- uchwałą Nr III-129/07 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 12 września 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2007 w części dotyczącej zadań zleconych,
- uchwałą Nr III-130/07 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 września 2007 r. w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu na rok 2007 w części dotyczącej zadań zleconych i własnych,
- uchwałą Nr XI-78/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18-09-2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V-33/07 Rady Powiatu z dnia 27.02.2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2007,
- uchwałą Nr III-135/07 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 3 październik 2007 r. w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu na rok 2007 w części dotyczącej zadań własnych,
- uchwałą Nr III-139/07 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 11 październik 2007 r. w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu na rok 2007 w części dotyczącej zadań zleconych i własnych,
- uchwałą Nr XII-82/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30.10.2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V-33/07 Rady Powiatu z dnia 27.02.2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2007,
wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale,


§ 2

1. Zwiększa się o kwotę 2.102.804 zł plan dochodów w następujących działach i rozdziałach.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75411 Komendy powiatowe PSP § 6300 10.000 zł
§ 6410 127.538 zł
Dział 758 Różne rozliczenia
Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst § 2920 34.988 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne § 6298 117.352 zł
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe § 2707 40.000 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne § 6298 1.441.078 zł
§ 6300 20.000 zł
Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne § 6410 273.000 zł
Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze § 2110 8.848 zł
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej § 6430 30.000 zł

2. Zmniejsza się o kwotę 848.039 zł plan dochodów w następujących działach i rozdziałach.
Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 6300 785.513 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75411 Komendy powiatowe PSP § 2110 27.538 zł
Dział 758 Różne rozliczenia
Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst § 2780 34.988 zł
Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 1.254.765 zł


§ 3

1. Zwiększa się o kwotę 1.302.038 zł plan wydatków w następujących działach i rozdziałach.
Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60014 Drogi powiatowe § 4270 90.252 zł
§ 6050-5 35.000 zł

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe § 6050 -2 14.900 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75411 Komendy powiatowe PSP § 6060 37.538 zł
§ 6050 100.000 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące § 2540-5 4.000 zł
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe § 2540-5 1.000 zł
§ 4210-0 69.000 zł
§ 4307-2 35.000 zł § 4427-2 5.000 zł § 6050-3 500.000 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne § 2560 42.500 zł
§ 6220 20.000 zł
Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne § 6220 273.000 zł
Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze § 2310 8.848 zł
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej § 6060-1 30.000 zł
§ 6060-2 36.000 zł

2. Zmniejsza się o kwotę 1.488.351 zł plan wydatków w następujących działach i rozdziałach.
Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 6050- 1 389.820 zł
§ 6050- 2 15.000 zł
§ 6050- 4 70.000 zł
§ 6050- 7 25.000 zł
§ 6050- 12 100.000 zł
§ 6050- 13 80.000 zł
§ 6050- 14 288.933 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75411 Komendy powiatowe PSP § 4210 27.538 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące § 2540-1 16.800 zł
§ 2540-3 16.000 zł
§ 2540-6 16.500 zł

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe § 2540-3 13.000 zł
§ 2540-4 16.000 zł
§ 2540-6 7.800 zł
§ 2590 4.800 zł
§ 4270 40.000 zł
§ 6050- 4 30.000 zł
§ 6050-5 90.000 zł
Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne § 2540 6.000 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej § 2820 8.000 zł

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej § 4270-0 87.000 zł
§ 4270-2 20.000 zł
§ 4210-2 36.000 zł Rozdział 85204 Rodziny zastępcze § 4170 49.160 zł
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze § 2540-1 7.000 zł
§ 2540-2 24.000 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury
§ 2820 4.000 zł
Ogółem zmniejsza się wydatki o kwotę 186.313 zł


§ 4

1. Na spłatę pożyczki na prefinansowanie wydatków projektu Zakup sprzętu medycznego do Szpitala Powiatowego w Wolominie przeznacza się kwotę 1.441.078 zł
2.. Zmienia się treść §3, uchwały, o której mowa w § 1 ,w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie :

㤠3
1.Deficyt budżetu Powiatu w wysokości 11.007.105 zł zostanie pokryty przychodami z:
a) zaciąganych kredytów bankowych w kwocie 1.799.467 zł
b) zaciąganych pożyczek w Wojewódzkim i Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.969.860 zł
c) zaciąganych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.754.750 zł
d) wolnymi środkami powstałymi jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.483.028 zł.
2.Przychody budżetu w wysokości 13.617.638 zł , a rozchody w wysokości 4.370.649 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 ”

§ 5


Zmienia się treść § 6 i § 7 uchwały, o której mowa w § 1 ,w ten sposób, że otrzymują one brzmienie :
㤠6
1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych:
przychody 1.569.483 zł
wydatki 1.621.983 zł
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych dochody 320.550 zł wydatki 293.944 zł § 7
1. Dotacje podmiotowe dla:
1) powiatowych instytucji kultury na łączną kwotę 168.700 zł
2) działających na terenie powiatu publicznych i niepublicznych szkół i placówek
oświatowo-wychowawczych w wysokości 5.724.862 zł
3) innych podmiotów w wysokości 255.000 zł
2. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 592.345 zł.”


§ 6

1. Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr V-33/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.02.2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2007 dotyczący „Zadania inwestycyjne w 2007 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
2. Załącznik Nr 3 do Uchwały nr V – 33/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.02.07 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2007 dotyczący „ Limitów Wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009 ‘’ otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 5 do Uchwały nr V – 33/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.02.07 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2007 dotyczący „Przychodów i rozchodów budżetu w 2007 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały .
4.Załącznik Nr 8 do Uchwały nr V – 33/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.02.07 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2007 dotyczący „ Planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały .
5. Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr V-33/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.02.2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2007 dotyczący „Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w 2007 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr V-33/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.02.2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2007 dotyczący „Dotacje podmiotowe w 2007 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.


§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 8

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Edward Olszowy, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 11.04.2013 r., godz. 13.02
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 11.04.2013 r., godz. 13.23
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.04.2013 r., godz. 13.23Małgorzata JeznachEdycja strony
11.04.2013 r., godz. 13.23Małgorzata JeznachEdycja strony
11.04.2013 r., godz. 13.21Małgorzata JeznachEdycja strony
11.04.2013 r., godz. 13.16Małgorzata JeznachEdycja strony
11.04.2013 r., godz. 13.14Małgorzata JeznachEdycja strony
11.04.2013 r., godz. 13.12Małgorzata JeznachEdycja strony
11.04.2013 r., godz. 13.02Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2355 razy.