Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie studni nr 2 i pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, dla potrzeb wodociągu wsi Sulejów, gm. Jadów.

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267),
zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, na wniosek z dnia 22.02.2013 r., zmieniony w dniu 29.03.2013 r., Wójta Gminy Jadów, ul. Jana Pawła II 17, 05-280 Jadów, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
 wykonanie urządzenia służącego do poboru wody podziemnej z utworów czwartorzędowych – tj. studni nr 2;
 szczególne korzystanie z wód – tj. pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, z ujęcia składającego się z studni nr 1(awaryjnej) i nr 2 (podstawowej), dla potrzeb wodociągu grupowego wsi Sulejów, zlokalizowanego na działce nr ew. 706/2 obr. Sulejów, gm. Jadów.
Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Konrad Rytel - wicestarosta, data: 29.03.2013 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 02.04.2013 r., godz. 12.33
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 02.04.2013 r., godz. 12.39
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.04.2013 r., godz. 12.39Marian BądzyńskiEdycja strony
02.04.2013 r., godz. 12.33Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 1236 razy.