Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Starostwo Powiatowe w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 zwraca się z prośbą o złożenie oferty na: „Wykonanie remontu korytarza i sali lekcyjnej w Zespole Szkół w Wołominie”

Termin składania ofert: 18.01.2013r. godzina 10.00
Zapytanie Ofertowe


Starostwo Powiatowe w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 zwraca się z prośbą o złożenie oferty na:

„Wykonanie remontu korytarza i sali lekcyjnej w
Zespole Szkół w Wołominie”


Miejsce składania ofert: Kancelaria Starostwa w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3.

Termin składania ofert: 18.01.2013r. godzina 10.00

Termin otwarcia ofert: 18.01.2013r. godzina 10.30

Do oferty należy dołączyć:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
2. Formularz oferty.
3. Podpisane istotne postanowienia umowy (Załącznik Nr 1)
4. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 (Załącznik Nr 2)
5. Oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych art. 22 (Załącznik Nr 3)

Osoba do kontaktu - Ryszard Korodko - tel. (22) 776-19-40

Zapraszamy do składania ofert.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 14.01.2013 r., godz. 14.07
Ostatnia aktualizacja:Emilia Płachetko, data: 20.02.2013 r., godz. 14.02
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.02.2013 r., godz. 14.02Emilia PłachetkoZmiana przynależności strony
15.01.2013 r., godz. 12.24Katarzyna RutkowskaEdycja strony
14.01.2013 r., godz. 14.07NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 4566 razy.