Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXIV-264/2012

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2013 - 2024
Uchwała Nr XXIV-264/2012
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2013 - 2024


Na podstawie art. 226, art227, art.228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych ( Dz.U Nr 157, poz.1240 z póź.zm.) w związku z art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz.U Nr 157, poz.1241 z póź.zm.) oraz art. art. 169 - 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z póź. zm.) w związku z art.121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§1


1.Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Wołomińskiego na lata 2013- 2024 składającą się z tabeli nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa oraz objaśnień przyjętych wartości.
2.Przyjmuje się wykaz planowanych przedsięwzięć w treści załącznika Nr 1 - Wykaz przedsięwzięć WPF.

§2


Upoważnia się Zarząd Powiatu Wołomińskiego do zaciągania zobowiązań:
a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w treści załącznika Nr 1 - Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy .

§3


Traci moc Uchwała Nr XIII-124/2011 r. Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2012-2024 wraz ze zmianami.

§4


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego

§5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 27.12.2012 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 29.12.2012 r., godz. 13.50
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 29.12.2012 r., godz. 14.13
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.12.2012 r., godz. 14.13Małgorzata JeznachEdycja strony
29.12.2012 r., godz. 13.50Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 3649 razy.