Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXIII – 259/2012

w sprawie wprowadzenia programu Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl
Uchwała Nr XXIII – 259/2012
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie wprowadzenia programu Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 19 pkt 16 i art. 112 ust. 13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr XXI – 235 / 2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 września 2012 r. w sprawie uchwalenia Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim „TAKrodzina.pl”, Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1.


1. Powiatowa Karta Rodziny TAKrodzina.pl, zwana dalej Powiatową Kartą Rodziny, jest skierowana do rodzin wielodzietnych, w tym do wielodzietnych rodzin zastępczych, zwanych dalej Rodziną Wielodzietną, zamieszkałych na terenie Powiatu Wołomińskiego i zameldowanych pod wspólnym adresem na pobyt stały lub czasowy powyżej 3 miesięcy.
2. Rodziną Wielodzietną jest rodzina składająca się z rodziców lub jednego rodzica, wychowujących trójkę i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia, jeżeli dziecko, które ukończyło 18 lat uczy się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub przepisach o szkolnictwie wyższym. Do liczby dzieci, o których mowa w zdaniu poprzednim wlicza się dzieci, co do których jeden lub oboje z opiekunów pełni funkcje rodziny zastępczej.
3. Wprowadza się następujące rodzaje Powiatowej Karty Rodziny:
1) dla rodzin wychowujących troje dzieci - Powiatowa Karty Rodziny 3+;
2) dla rodzin wychowujących czworo dzieci - Powiatowa Karty Rodziny 4+;
3) dla rodzin wychowujących pięcioro i więcej dzieci - Powiatowa Karty Rodziny 5+.

§ 2.


1. Powiatowa Karta Rodziny uprawnia do korzystania z różnorodnych udogodnień i zniżek w odpłatności za usługi oferowane przez podmioty wspierające Rodziny Wielodzietne.
2. Podmiotami wspierającymi Rodziny Wielodzietne, obok Powiatu Wołomińskiego, są Gminy z terenu Powiatu Wołomińskiego oraz inne podmioty, w tym prowadzące działalność gospodarczą, które przystąpiły do programu Powiatowej Karty Rodziny.
3. Wsparcie Rodziny Wielodzietnej polegać będzie na:
1) udzielaniu Gminom z terenu Powiatu Wołomińskiego dotacji na przyznawanie posiadaczom Powiatowej Karty Rodziny, będącym członkami Rodzin Wielodzietnych wychowujących co najmniej czworo dzieci, mającym miejsce zamieszkania i zameldowania na pobyt stały lub czasowy powyżej 3 miesięcy na terenie danej gminy, zwrotu części kosztów zakupu imiennego okresowego (tj. miesięcznego, 30-dniowego lub dłuższego) biletu autobusowego lub kolejowego na dojazd do pracy lub szkoły, oferowanego w zakresie przewozu osób w zakresie publicznego transportu zbiorowego przez podmioty świadczące usługi na terenie Powiatu Wołomińskiego w ramach linii komunikacyjnych, których przynajmniej część przebiega przez teren Powiatu Wołomińskiego;
2) udzielaniu Gminom z terenu Powiatu Wołomińskiego dotacji na wprowadzenie przez Gminy i ich jednostki organizacyjne systemu zniżek i ulg dla posiadaczy Powiatowej Karty Rodziny;
3) działaniach podejmowanych przez Powiat Wołomiński i jednostki organizacyjne Powiatu w zakresie rozeznanych potrzeb Rodzin Wielodzietnych;
4) zachęceniu innych podmiotów, w tym prowadzących działalność gospodarczą, do oferowania systemu zniżek dla posiadaczy Powiatowej Karty Rodziny.
4. W ramach dotacji, o której mowa w ust. 3 pkt 1 pomoc finansowa Powiatu może być udzielona w wysokości do 40% kosztów realizacji zadania, przy czym zwrot kosztów przez Gminę zakupu biletu dla jednej osoby nie może być mniejszy niż 50% jego ceny, a dofinansowanie ze środków Powiatu dla jednej osoby nie może przekroczyć 20% ceny biletu.
5. Zwrot części kosztów zakupu biletów, o których mowa w ust. 3 pkt 1, następuje na podstawie Powiatowej Karty Rodziny 4+ i 5+ oraz innych dokumentów, wskazanych przez Gminę.
6. W ramach dotacji, o której mowa w ust. 3 pkt 2, Powiat Wołomiński ponosi do 40% wydatków ponoszonych przez Gminę na dotowane zadanie. Uprawnionymi do korzystania ze zniżek i ulg oferowanych przez Gminę otrzymującą dotację i przez jej jednostki organizacyjne są posiadacze Powiatowej Karty Rodziny będący mieszkańcami wszystkich Gmin z terenu Powiatu Wołomińskiego, z zastrzeżeniem zniżek i ulg, które zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, mogą być udzielane jedynie mieszkańcom Gminy wprowadzającej te zniżki i ulgi.

§ 3.


1. Powiatową Kartę Rodziny mogą otrzymać Rodziny Wielodzietne mieszkające na terenie Gminy, która przystąpiła do programu Powiatowej Karty Rodziny.
2. Przystąpienie przez Gminy z terenu Powiatu Wołomińskiego do programu Powiatowej Karty Rodziny polega na podjęciu przez Gminę uchwały o przystąpieniu do programu oraz na wskazaniu zadania, w ramach którego wspierane będą Rodziny Wielodzietne, i wystąpieniu do Powiatu Wołomińskiego o udzielenie dotacji na to zadanie.
3. Określa się Regulamin udzielania Gminom z terenu Powiatu Wołomińskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację programu Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4.


Działania podejmowane w związku z realizacją programu Powiatowej Karty Rodziny są finansowane z budżetu Powiatu Wołomińskiego do wysokości środków zarezerwowanych na ten cel w uchwale budżetowej.

§ 5.


1. W celu wspierania Rodzin Wielodzietnych do programu Powiatowej Karty Rodziny, obok Gmin, mogą włączać się inne podmioty, w tym prowadzące działalność gospodarczą, w szczególności na terenie Powiatu Wołomińskiego, które wyrażą chęć włączenia się do przedsięwzięcia.
2. Regulamin współpracy Powiatu Wołomińskiego z innymi podmiotami, w tym prowadzącymi działalność gospodarczą, przy realizacji programu Powiatowej Karty Rodziny określi Zarząd Powiatu Wołomińskiego.

§ 6.


1. Jako potwierdzenie uprawnień do korzystania z ulg i zwolnień oferowanych na podstawie niniejszej uchwały wprowadza się imienną Powiatową Kartę Rodziny, zawierającą numer i posiadającą termin ważności, którą na wniosek rodzica będzie otrzymywał każdy członek Rodziny Wielodzietnej. Wzór wniosku o wydanie Powiatowej Karty Rodziny stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Powiatową Kartę Rodziny wystawia Starosta Wołomiński na podstawie wniosku Gminy zawierającego imienną listę osób, dla których ma być wystawiona Powiatowa Karta Rodziny. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
3. W przypadku utraty lub uszkodzenia Powiatowej Karty Rodziny osoba uprawniona, chcąca uzyskać jej duplikat, jest zobowiązana do niezwłocznego zawiadomienia w formie pisemnej właściwej Gminy i wystąpienia z prośbą o wydanie duplikatu.
4. Wzór Powiatowej Karty Rodziny i termin jej ważności określi Zarząd Powiatu Wołomińskiego.

§ 7.


Jednostką merytorycznie odpowiedzialną za realizację programu jest Wydział Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Wołominie.

§ 8.


Promocja działań podejmowanych w ramach programu Powiatowej Karty Rodziny obejmować będzie ogłoszenia w środkach masowego przekazu oraz na plakatach umieszczanych w miejscach publicznych.

§ 9.


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§ 10.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 30.11.2012 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 05.12.2012 r., godz. 08.50
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 05.12.2012 r., godz. 09.06
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.12.2012 r., godz. 09.06Małgorzata JeznachEdycja strony
05.12.2012 r., godz. 08.55Małgorzata JeznachEdycja strony
05.12.2012 r., godz. 08.52Małgorzata JeznachEdycja strony
05.12.2012 r., godz. 08.50Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 3595 razy.