Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2013 Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy w roku 2013

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2013WSTĘP

Samorząd Powiatu Wołomińskiego uważa za jedną z istotnych form realizacji swoich zadań aktywną współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie. Podstawowymi korzyściami takiej współpracy jest stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej, wykorzystanie potencjału merytorycznego organizacji przy zaspokajaniu potrzeb lokalnych społeczności oraz dążenie do objęcia współpracą jak największej liczby organizacji, które poprzez współpracę uzupełnią działania w zakresie nie objętym przez struktury samorządowe.


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wskazuje cele i zasady współpracy
z organizacjami, podmioty Programu współpracy oraz zakres przedmiotowy współpracy, określa formy współpracy, priorytetowe zadania publiczne, wysokość środków przeznaczonych na jego realizację, sposób oceny realizacji Programu, informację
o sposobie tworzenia Programu oraz o przebiegu konsultacji społecznych, sposób realizacji Programu, a także informację o trybie powoływania i zasadach działania komisji konkursowych. Program dotyczy zadań realizowanych przez Powiat odpowiednio do jego terytorialnego zakresu działania.
2. Ilekroć w Programie współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jest mowa o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.),
2) Programie współpracy – należy przez to rozumieć Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2013,
3) organizacjach – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz podmioty,
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy,
4) zadaniach publicznych – należy przez to rozumieć zadania określone w art. 4 ustawy,
5) Powiecie – należy przez to rozumieć Powiat Wołomiński,
6) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Powiatu Wołomińskiego,
7) Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu Wołomińskiego.


II. CELE WSPÓŁPRACY

1. Celem głównym Programu jest budowa i wzmacnianie partnerstwa publiczno-społecznego służącego rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców Powiatu.
2. Cele szczegółowe to:
1) stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców,
2) wprowadzenie nowatorskich i efektywnych metod realizacji zadań publicznych oraz zaspokajania potrzeb lokalnej społeczności,
3) wykorzystanie potencjału merytorycznego podmiotów w zakresie rozpoznawania potrzeb społeczności lokalnej, a tym samym właściwego planowania nowych rozwiązań doraźnych i strategicznych,
4) uzupełnienie i wspieranie działań w zakresie nie objętym przez struktury samorządowe.


III. ZASADY WSPÓŁPRACY

Współpraca Powiatu z organizacjami odbywać się będzie na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności we wspólnym wykonywaniu działań, uczciwej konkurencji i jawności obu stron.


IV. PODMIOTY PROGRAMU WSPÓŁPRACY

1. Podmiotami Programu współpracy są działające w sferze pożytku publicznego, świadczące usługi na rzecz mieszkańców Powiatu Wołomińskiego:
1) organizacje pozarządowe: niebędące jednostkami sektora finansów publicznych,
w rozumieniu ustawy o finansach publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia,
2) niedziałające w celu osiągnięcia zysku, przeznaczające całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nieprzeznaczające zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników:
a) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,
o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz
o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
b) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
c) spółdzielnie socjalne,
d) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.).
2. Podmioty odpowiedzialne za przygotowanie i realizację Programu współpracy:
1) Rada Powiatu Wołomińskiego, w zakresie:
a) inicjatywy w kwestiach propozycji zagadnień priorytetowych współpracy
z organizacjami,
b) ustalania kierunków współpracy z organizacjami,
c) ustalania wysokości środków przeznaczonych na realizację Programu współpracy.
2) Zarząd Powiatu Wołomińskiego, w zakresie:

a) przygotowania propozycji kierunków współpracy z organizacjami oraz zagadnień priorytetowych współpracy,
b) realizacji uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie Programu współpracy, w tym ogłaszania i rozstrzygania otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych,
c) dysponowania środkami przeznaczonymi na realizację Programu współpracy,
d) upoważniania pracowników do przeprowadzania kontroli realizacji zadań publicznych,
e) obejmowania patronatem przedsięwzięć realizowanych przez organizacje,
f) przygotowania sprawozdania z wykonania Programu współpracy,
g) przeprowadzania konsultacji społecznych projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych
i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3) Starosta Wołomiński, w zakresie:
a) ustalania składu Zespołu o charakterze doradczym i inicjatywnym do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi,
b) obejmowania patronatem przedsięwzięć organizacji pozarządowych o znaczeniu
i zasięgu ponadgminnym.
4) Wydział Spraw Obywatelskich, w zakresie:
a) prowadzenia bazy danych organizacji pozarządowych,
b) bieżących kontaktów z organizacjami pozarządowymi,
c) realizacji procedury konsultacji społecznych w sprawie dokumentów dot. współpracy z organizacjami,
d) przygotowania projektów aktów prawnych dotyczących współpracy, w tym udział w przygotowaniu Programu współpracy,
e) przygotowania projektów regulaminów oraz procedur dotyczących współpracy,
f) przygotowania i publikacji ogłoszeń o otwartych konkursach ofert oraz rozstrzygnięciu konkursów,
g) przygotowania projektów umów na realizację zadań publicznych oraz merytorycznej analizy sprawozdań z realizacji zadań,
h) przeprowadzania kontroli realizacji zadań publicznych, we współpracy
z wydziałami merytorycznymi Starostwa i jednostkami organizacyjnymi Powiatu,
i) organizacji pracy Zespołu o charakterze doradczym i inicjatywnym do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi,
j) przygotowania projektu sprawozdania z wykonania Programu współpracy,
k) koordynacji współpracy z organizacjami.
5) Wydział Edukacji, Kultury i Promocji, w zakresie:
a) przygotowania i opracowania materiałów związanych z obejmowaniem patronatem przedsięwzięć organizacji pozarządowych o znaczeniu i zasięgu ponadgminnym.
b) promocji Programu współpracy.
6) Wydział Finansowy, w zakresie:
a) kontroli wydatkowania środków przeznaczonych na realizację Programu współpracy, w tym analizy pod względem rachunkowym sprawozdań z realizacji zadań publicznych.
7) Pozostałe wydziały merytoryczne Starostwa i jednostki organizacyjne Powiatu
w zakresie realizowanych zadań i kompetencji.
8) Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, w zakresie:
a) współdziałania z merytorycznymi wydziałami Starostwa i jednostkami organiza-cyjnymi Powiatu w zakresie współpracy z organizacjami,
b) monitorowania i wskazywania nowych rozwiązań współpracy pomiędzy Powiatem a organizacjami,
c) gromadzenia i rozpowszechniania istotnych informacji dla działalności podmiotów Programu współpracy,
d) pomocy w nawiązywaniu kontaktów i współpracy przez podmioty Programu współpracy w skali lokalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej,
e) podejmowania wspólnych inicjatyw w zakresie objętym współpracą,
f) wzajemnego informowania o planowanych kierunkach działalności i współdzia-łaniu w celu zharmonizowania tych kierunków.
3. Obowiązki pełnomocnika do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi powierza Starosta w drodze zarządzenia.


V. ZAKRES PRZEDMIOTOWY WSPÓŁPRACY

1. Współpraca Powiatu z organizacjami obejmuje sfery pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. W ramach ww. sfer pożytku publicznego realizowane będą zadania o zasięgu ponadgminnym i powiatowym w zakresie odpowiadającym zadaniom Powiatu Wołomińskiego w obszarach wskazywanych w niniejszym Programie współpracy.


VI. FORMY WSPÓŁPRACY

Formami współpracy są:
1) Zlecanie realizacji zadań organizacjom poprzez:
a) powierzenie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie ich realizacji,
b) wspieranie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
2) Wymiana informacji o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie w celu zharmonizowania działań, poprzez:
a) przekazywanie przez organizacje informacji o przewidywanych lub realizowanych zadaniach publicznych, na które pozyskano środki finansowe z innych źródeł, niż wynikające z Programu,
b) publikowanie ważnych informacji dotyczących realizacji zadań publicznych oraz możliwości pozyskania środków budżetowych i pozabudżetowych na ich realizację na stronie internetowej Powiatu,
c) stworzenie systemu wymiany informacji m. in. za pomocą internetu.
3) Uzgadnianie listy zagadnień priorytetowych na kolejny rok budżetowy.
4) Konsultowanie z organizacjami projektów aktów normatywnych i regulaminów
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji.
5) Prowadzenie konsultacji - w porozumieniu z Zespołem o charakterze doradczym
i inicjatywnym do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi - projektów aktów normatywnych i regulaminów dot. współpracy.
6) Pomoc w organizacji szkoleń, konferencji, spotkań służących wymianie doświadczeń, mających na celu podniesienie sprawności funkcjonowania i profesjonalizacji działań organizacji.
7) Promowanie działalności organizacji na stronie internetowej Powiatu.
8) Udzielanie pomocy w nawiązywaniu kontaktów i współpracy organizacji w skali lokalnej, regionalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej.
9) Umowy partnerstwa określone w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.).
10) Współorganizowanie oraz obejmowanie patronatu nad przedsięwzięciami organizacji.
11) Udzielanie pomocy w składaniu wniosków, rozliczaniu zadań oraz wydawanie opinii na
wniosek organizacji.
12) Udzielanie pomocy przy tworzeniu i rejestracji nowopowstających organizacji.
13) Prowadzenie bazy danych organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu.
VII. PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE NA ROK 2013 WYSOKOŚĆ SRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ PROGRAMU WSPÓŁPRACY

1. Rada Powiatu Wołomińskiego, na podstawie: „Strategii Rozwoju Powiatu Wołomińskiego do 2015 roku”, „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Wołomińskiego na lata 2008 – 2015”, „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Turystyki Powiatu Wołomińskiego na lata 2012-2020”, „Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych” oraz biorąc pod uwagę wyniki konsultacji społecznych dot. propozycji do Programu współpracy uznaje, że do zagadnień priorytetowych należą:
1) polityka prorodzinna,
2) ochrona zdrowia,
3) pomoc społeczna,
4) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
5) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
6) upowszechnianie kultury fizycznej, sportu oraz turystyki.
2. Na realizację zadań określonych w ust. 1 w budżecie Powiatu na rok 2013 planuje się kwotę 1.238.000,00 zł, w tym na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy 588.000,00 zł oraz na obejmowanie patronatem przedsięwzięć organizacji pozarządowych 50.000,00 zł.
3. Do 10 % kwot określonych w ust. 2, z wyłączeniem środków przeznaczonych na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy oraz na obejmowanie patronatem przedsięwzięć organizacji pozarządowych, może zostać przeznaczone na realizację zadań z pominięciem otwartego konkursu ofert.


VIII. OKRES REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY

1. Program współpracy realizowany jest w okresie: 1 stycznia 2013 r. – 31 grudnia 2013 r.
2. Ogłoszenia I edycji otwartych konkursów ofert na rok 2013 nastąpi w I kwartale 2013 r.
W przypadku niewykorzystania środków przeznaczonych na realizację zadań w I edycji
– ogłoszenie kolejnych edycji otwartych konkursów ofert nastąpi w II kwartale 2013 r.


IX. INFORMACJA O SPOSOBIE TWORZENIA PROGRAMU WSPÓŁPRACY ORAZ O PRZEBIEGU KONSULTACJI

1. Uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie Programu współpracy podejmuje Zarząd.
2. Pytania oraz warianty rozstrzygnięć poddawane konsultacjom zawiera ankieta, stanowiąca załącznik do uchwały, o której mowa w ust. 1.
3. Terminy oraz miejsce przeprowadzenia konsultacji określa kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem konsultacji społecznych, stanowiący załącznik do uchwały, o której mowa w ust. 1.
4. Konsultacje przeprowadzane są w formach:
1) opublikowania na stronie internetowej www.powiat-wolominski.pl, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat-wolominski.pl: informacji o przystąpieniu do konsultacji zawierającej zaproszenie do udziału w konsultacjach, informacje zawarte w uchwale Zarządu Powiatu Wołomińskiego, udostępnienie dokumentu poddanego konsultacjom,
2) przekazania informacji o planowanych konsultacjach radnym Powiatu Wołomińskiego,
3) badania ankietowego, realizowanego poprzez umożliwienie uczestnictwa w konsulta-cjach w formie wyrażenia opinii z wykorzystaniem ankiety,
4) listów mailingowych do zainteresowanych podmiotów,
5) narzędzi komunikacji pisemnej – umożliwienie przedstawienia opinii, uwag, pytań na formularzu,
6) skrzynek na uwagi umieszczanych w budynkach powiatowych,
7) otwartych spotkań z mieszkańcami oraz przedstawicielami organizacji pozarzą-dowych,
8) konsultacji w ramach Zespołu o charakterze doradczym i inicjatywnym ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
4. Projekt Programu współpracy sporządzany jest przez grupę roboczą wyłonioną spośród członków Zespołu o charakterze doradczym i inicjatywnym do spraw współpracy
z organizacjami pozarządowymi, na podstawie propozycji i uwag zgłoszonych przez organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, mieszkańców Powiatu, wydziały Starostwa i jednostki organizacyjne Powiatu oraz organy Powiatu.
5. Projekt Programu podawany jest do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej www.powiat-wolominski.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat-wolominski.pl oraz udostępnienie w siedzibie Starostwa.
6. Uwagi i propozycje wniesione do projektu Programu omawiane są na spotkaniu
z mieszkańcami Powiatu oraz przedstawicielami organizacji działających na terenie Powiatu.
7. Projekt Programu opiniowany jest przez Zespół o charakterze doradczym i inicjatywnym do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi.
8. Ostateczna wersja projektu Programu współpracy przedstawiana jest Zarządowi, który przedkłada Radzie Powiatu Wołomińskiego projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu.
9. Program współpracy podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie dokumentu na stronie internetowej www.powiat-wolominski.pl, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat-wolominski.pl.


X. SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY

1. Program jest realizowany poprzez:
1) zlecanie przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego realizacji zadań organizacjom pozarządowym w trybie konkursowym bądź pozakonkursowym,
2) nadzorowanie realizacji Programu współpracy jak również kontrolę sposobu wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Powiatu,
3) publikowanie ważnych informacji dotyczących realizacji zadań publicznych oraz możliwości pozyskania środków budżetowych i pozabudżetowych na ich realizację na stronie internetowej Powiatu,
4) uzgadnianie listy zagadnień priorytetowych na kolejny rok budżetowy,
5) stworzenie systemu wymiany informacji m. in. za pomocą internetu,
6) konsultowanie projektów aktów normatywnych i regulaminów w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji,
7) pomoc w organizacji szkoleń, konferencji, spotkań służących wymianie doświadczeń, mających na celu podniesienie sprawności funkcjonowania i profesjonalizacji działań organizacji,
8) promowanie działalności organizacji na stronie internetowej Powiatu,
9) udzielanie pomocy w nawiązywaniu kontaktów i współpracy organizacji w skali lokalnej, regionalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej,
10) zawieranie umów partnerstwa określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r.
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.),
11) współorganizowanie oraz obejmowanie patronatu nad przedsięwzięciami organizacji,
12) udzielanie pomocy w składaniu wniosków, rozliczaniu zadań oraz wydawanie opinii na wniosek organizacji,
13) udzielanie pomocy przy tworzeniu i rejestracji nowopowstających organizacji,
14) prowadzenie bazy danych organizacji pozarządowych działających na terenie
Powiatu.
2. Organizacje, które otrzymały dotacje na realizację zadań w trybie określonym w ust. 1 pkt 1, nie mogą ubiegać się o dofinansowanie tych zadań w trybie określonym
w ust. 1 pkt 11.


XI. SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY

1. Program współpracy jest poddawany corocznie ewaluacji rozumianej jako działania mające na celu ocenę realizacji Programu poprzez analizę:
1) liczby ogłoszonych otwartych konkursów ofert,
2) liczby złożonych ofert,
3) liczby zawartych i zrealizowanych przez organizacje pozarządowe umów,
4) liczby umów zerwanych lub unieważnionych,
5) szacunkowej liczby beneficjentów realizowanych działań,
6) łącznej kwoty przyznanych i wykorzystanych dotacji,
7) szacunkowej liczby udzielonych porad,
8) liczby i wyników konsultacji społecznych,
9) liczby działań objętych patronatem,
10) liczby zawartych umów partnerskich oraz umów o współpracy,
11) liczby spotkań z organizacjami.
2. Bieżący monitoring realizacji Programu współpracy prowadzi Wydział Spraw Obywatelskich przy wykorzystaniu ankiet oceniających realizację Programu, na podstawie wyników kontroli realizacji zadań publicznych oraz analizy sprawozdań
z realizacji zadań publicznych.
3. Zarząd Powiatu nie później niż do dnia 30 kwietnia każdego roku ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji Programu współpracy za rok poprzedni.


XII. TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA
KOMISJI KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA OFERT
W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT

1. Złożone w konkursach ofert na realizację zadań publicznych oferty opiniują pod względem merytorycznym, komisje konkursowe powoływane w drodze uchwały przez Zarząd.
2. Zarząd zaprasza, prowadzące działalność na terenie Powiatu Wołomińskiego, organizacje do zgłaszania kandydatów do prac w komisjach konkursowych. Zgłoszeń dokonuje się na „Formularzu zgłoszeniowym” w terminie do 31 grudnia 2012 r.
3. Zgłoszonych kandydatów do prac w komisjach konkursowych rekomenduje Zespół
o charakterze doradczym i inicjatywnym do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi.
4. Komisja konkursowa składa się z 6 członków, w skład komisji wchodzą:
1) przewodniczący - członek Zarządu, który kieruje pracami komisji,
2) wiceprzewodniczący - pracownik Wydziału Spraw Obywatelskich Starostwa, kierują-cy pracami komisji podczas nieobecności przewodniczącego,
3) pracownik właściwego merytorycznie wydziału Starostwa lub jednostki organizacyjnej Powiatu,
4) 3 osoby wskazane przez, działające na terenie Powiatu, organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy biorące udział w konkursie ofert.
5. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych w ust. 4 pkt 4, jeżeli:
1) żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej,
2) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej,
3) wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wykluczeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f ustawy.
6. Komisja pracuje na posiedzeniach w obecności co najmniej 3 członków.
7. W pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
8. Członkowie komisji, przed pierwszym posiedzeniem, zapoznają się z wykazem złożonych ofert.
9. Po zapoznaniu się z wykazem złożonych ofert, członkowie komisji, składają oświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestniczenia w pracach komisji.
10. Każdy członek komisji konkursowej wypełnia „Kartę oceny merytorycznej projektu” przyznając ofercie punkty za poszczególne kryteria oceny. Liczba punktów przyznanych danemu projektowi stanowi średnią arytmetyczną liczby punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji.
11. Na podstawie liczby punktów przyznanych poszczególnym projektom tworzona jest lista rankingowa złożonych w danym konkursie ofert.
12. Z posiedzeń komisji sporządzany jest protokół postępowania konkursowego, podpisywany przez opiniujących oferty członków komisji, przedkładany wraz z pozostałą dokumentacją konkursową Zarządowi Powiatu.
13. Protokół określony w ust. 12 powinien zawierać:
1) oznaczenie miejsca i czasu konkursu,
2) liczbę zgłoszonych ofert,
3) wskazanie ofert odpowiadających warunkom określonym odpowiednio w ustawach oraz w Regulaminie przyznawania i rozliczania dotacji na realizację zadań publicznych z budżetu Powiatu Wołomińskiego,
4) wskazanie ofert nie odpowiadających warunkom określonym w ustawach oraz
w Regulaminie przyznawania i rozliczania dotacji na realizację zadań publicznych
z budżetu Powiatu Wołomińskiego wraz z uzasadnieniem,
5) uwagi komisji, które mogą być pomocne przy podziale przez Zarząd Powiatu środków z dotacji,
6) podpisy członków komisji.
14. Szczegółowe zasady opiniowania ofert składanych w konkursach ofert na realizację zadań publicznych, w tym kryteria oceny ofert oraz druki wykorzystywane w procedurze konkursowej zawiera Regulamin przyznawania i rozliczania dotacji na realizację zadań publicznych z budżetu Powiatu Wołomińskiego.


XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W zakresie nieuregulowanym niniejszym Programem współpracy, do współpracy Powiatu
z organizacjami stosuje się przepisy:
1) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.),
2) Regulaminu przyznawania i rozliczania dotacji na realizację zadań publicznych
z budżetu Powiatu Wołomińskiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
3) Regulaminu obejmowania i sprawowania patronatu przez Starostę Wołomińskiego.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 30.10.2012 r., godz. 10.49
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 16.10.2017 r., godz. 12.59
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
16.10.2017 r., godz. 12.59Katarzyna RutkowskaZmiana przynależności strony
16.06.2014 r., godz. 10.15Joanna WieczorekEdycja strony
29.11.2013 r., godz. 10.55NieznanyEdycja strony
08.03.2013 r., godz. 14.32Emilia PłachetkoEdycja strony
30.10.2012 r., godz. 10.51NieznanyEdycja strony
30.10.2012 r., godz. 10.51NieznanyEdycja strony
30.10.2012 r., godz. 10.50NieznanyEdycja strony
30.10.2012 r., godz. 10.49NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 3963 razy.