Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych ogłoszony w dniu 03.10.2012 r.

Termin składania ofert: 31.10.2012 r. godz. 16.00
Zarząd Powiatu Wołomińskiego
ogłasza dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej:


I. Rodzaj zadania:

Prowadzenie dziennego środowiskowego domu samopomocy
dla osób upośledzonych umysłowo

typ domu B zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09 grudnia
2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586) - treść rozporządzenia w załączeniu.

II. Zasady przyznawania dotacji:

Zlecenie zadania publicznego odbywać się będzie w formie powierzenia realizacji zadania.
Dotacja przyznana zostanie na zasadach określonych w ustawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Regulaminie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Powiecie Wołomińskim.

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Na realizację zadania w roku 2013 prognozuje się kwotę 297.000,00 zł.
Informację o wysokości dotacji podmiot, któremu Zarząd Powiatu Wołomińskiego powierzy realizację zadania, otrzyma w terminie do 31 marca 2013 r.
Dotacja przekazywana będzie na konto podmiotu realizującego zadanie w terminach miesięcznych
w wysokości 1/12 kwoty ustalonej na dany rok budżetowy.

Koszty pokrywane z dotacji: działalność bieżąca.

IV. Terminy i warunki realizacji zadania:

Termin realizacji zadania: od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
Termin realizacji zadania jest równoznaczny z okresem rozliczania kosztów ze środków dotacji. Rozliczane są koszty od dnia zawarcia umowy do określonego umową czasu zakończenia realizacji zadania.

Miejsce realizacji zadania: miasto / gmina Radzymin.

Uprawnieni do złożenia oferty: podmioty określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz podmioty wymienionym w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej.

Zadanie polega na prowadzeniu dziennego środowiskowego domu samopomocy dla 25 osób dorosłych, upośledzonych umysłowo z terenu Powiatu Wołomińskiego, w oparciu o odpowiednie przepisy:
- ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 1994 r. Nr 111 poz. 535 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. z 2010 r. Nr. 238, poz. 1586).

Skierowanie osób na pobyt w domu następuje na podstawie decyzji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie.

Cel działania domu samopomocy: zapewnienie osobom upośledzonym umysłowo właściwej rehabilitacji oraz rewalidacji psychicznej i społecznej.

Podmiot realizujący zadanie zobowiązany będzie do prowadzenia środowiskowego domu w oparciu
o statut domu, regulamin określający szczegółowo jego organizację i zasady działania, program działalności domu i plan pracy domu na każdy rok.
Podmiot realizujący zadanie zobowiązany będzie w trakcie trwania umowy do prowadzenia dokumentacji uczestników zgodnie z § 24 powołanego rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09 grudnia 2010 r.
Program terapeutyczny powinien być prowadzony przez wykwalifikowany zespół terapeutyczny (wymagane jest doświadczenie w realizacji podobnego zadania) przy współudziale uczestników. Działania powinny zmierzać do usamodzielnienia się osób z zaburzeniami psychicznymi
w podejmowaniu codziennych czynności, uaktywniać środowisko osób niepełnosprawnych oraz środowisko społeczności lokalnej w celu zintegrowania tych grup.

V. Termin / miejsce składania ofert / wymagane dokumenty:

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2012 r. do godziny 1600 - osobiście w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3, pokój nr 4
(I piętro) lub przesłać pocztą na adres Starostwa (liczy się data wpływu oferty do Kancelarii Starostwa).
Ofertę należy złożyć w oznaczonej kopercie (oznaczenie winno zawierać nazwę organizacji oraz nazwę zakresu i zadania konkursowego).

Zakres oferty zawiera wzór oferty określony rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25) oraz § 4 Regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Powiecie Wołomińskim.
W ofercie należy szczegółowo opisać standardy wynikające z § 10 (zatrudnienie) oraz § 18 (wyposażenie) powołanego rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09 grudnia 2010 r.

Do oferty należy załączyć:
1) wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu, zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego kiedy został wydany,
2) statut podmiotu lub odpowiedni inny dokument będący podstawą funkcjonowania podmiotu,
możliwe jest odstąpienie od załączenia do oferty dokumentów wskazanych w pkt 1) i pkt 2) jeżeli znane są one ogłaszającemu konkurs z urzędu, możliwe są do ustalenia przez ogłaszającego konkurs na podstawie np. posiadanych ewidencji, rejestrów, załączone zostały do ofert składanych w dotychczas ogłaszanych konkursach ofert,
3) sprawozdanie finansowe z działalności podmiotu za rok ubiegły sporządzone na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z późn. zm.),
4) bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat - informacja dodatkowa,
5) sprawozdanie merytoryczne za rok ubiegły,
6) dokument potwierdzający prawo zajmowania lokalu, w którym będzie realizowane zadanie (np. akt własności, umowa najmu, umowa użyczenia),
7) inne jeśli wymagane np. upoważnienia osób do reprezentowania podmiotu (jeśli dana osoba nie jest wskazana w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności podmiotu),
8) listy sprzętów domowych, sprzętów do prowadzenia zajęć terapeutycznych,
9) projekt statutu domu.
Załączniki winny spełniać wymóg ważności tzn. być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu. W przypadku załączników składanych w formie kserokopii każda strona załącznika winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi każda strona winna być podpisana pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji. Każda strona opatrzona winna być także datą potwierdzenia zgodności z oryginałem.

VI. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty oraz termin dokonania wyboru oferty:

Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty: określono w rozdziale VI Regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Powiecie Wołomińskim.

Termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte w dniu 5 listopada 2012 r. o godzinie 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3, pokój nr 27 (Wydział Spraw Obywatelskich).

Przewiduje się, że rozstrzygnięcie konkursu ofert przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego nastąpi, nie później niż w ciągu 30 dni od ostatniego dnia terminu wyznaczonego dla przyjmowania ofert.

Oferta nie będzie brała udziału w konkursie w sytuacji gdy:
1) została dostarczona po upływie wyznaczonego terminu,
2) jest niekompletna i w wyznaczonym terminie nie została uzupełniona lub w inny sposób niezgodna jest z warunkami udziału w konkursie (np. działalność statutowa podmiotu jest niezgodna z dziedziną zadania publicznego będącego przedmiotem konkursu, proponowane działania nie wchodzą w zakres konkursu, realizacja projektu wykracza poza wyznaczony limit).

Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu, biorąc pod uwagę liczbę punktów przyznanych ofercie przez Komisję konkursową. Zarząd Powiatu nie udzieli dotacji na realizację projektu, w przypadku gdy:
1) oferta uzyskała mniej niż 20 punktów,
2) podmiot, który złożył ofertę zalega w spłacie zobowiązań wobec Powiatu,
3) podmiot, który złożył ofertę zalega w płaceniu składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i /lub zalega w płaceniu podatków wobec Urzędu Skarbowego.

Decyzja o odrzuceniu oferty lub odmowie udzielenia dotacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Lista podmiotów, którym przyznano dotację oraz których oferty odrzucono, zostanie opublikowana na stronie internetowej Powiatu Wołomińskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa.
Z podmiotem, który będzie realizował zadanie zostanie podpisana umowa, zgodnie ze wzorem określonym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.
w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

VII. Zarząd Powiatu Wołomińskiego udzielił dotacji na realizację zadania:

- w roku 2011: 294,000,00 zł,
- w roku 2012: 562.610,00 zł.

Wzory druków oferty i umowy oraz Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Powiecie Wołomińskim - dostępne są na stronie www.bip.powiat-wolominski.pl link OGŁOSZENIA - Konkursy ofert lub www.powiat-wolominski.pl baner NGO.

Szczegółowych informacji i wyjaśnień udziela:
podinspektor Ewa Jagodzińska - Wydział Spraw Obywatelskich Starostwa
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, pokój nr 27
(WEJŚCIE B od ul. Prądzyńskiego - pomieszczenia po Galerii
„KOROZJA i KOLOR”)
e-mail: ngo@powiat-wolominski.pl.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 04.10.2012 r., godz. 14.52
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 04.10.2012 r., godz. 15.08
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.10.2012 r., godz. 15.08NieznanyEdycja strony
04.10.2012 r., godz. 15.07NieznanyEdycja strony
04.10.2012 r., godz. 15.05NieznanyEdycja strony
04.10.2012 r., godz. 15.04NieznanyEdycja strony
04.10.2012 r., godz. 15.01NieznanyEdycja strony
04.10.2012 r., godz. 15.00NieznanyEdycja strony
04.10.2012 r., godz. 14.57NieznanyEdycja strony
04.10.2012 r., godz. 14.55NieznanyEdycja strony
04.10.2012 r., godz. 14.53NieznanyEdycja strony
04.10.2012 r., godz. 14.52NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 1737 razy.