Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zarządzenie Nr 100/2003 Starosty Powiatu Wołomińskiego z dnia 26.11.2003r.

w sprawie: wyznaczenia miejsca gromadzenia i udostępniania dokumentów dotyczących wykonywania zadań publicznych powiatu.
Zarządzenie Nr 100/2003
Starosty Powiatu Wołomińskiego
z dnia 26.11.2003r.w sprawie: wyznaczenia miejsca gromadzenia i udostępniania dokumentów dotyczących wykonywania zadań publicznych powiatu


Na podstawie § 70 Statutu Powiatu Wołomińskiego (Uchwała Nr 247/02 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 23.04.2002r.) zarządzam co następuje:§ 1

Miejscem gromadzenia i udostępniania dokumentów związanych z wykonywaniem zadań publicznych powiatu, tj.

- protokóły z sesji rady wraz z załącznikami,
- uchwały rady,
- protokóły z posiedzeń komisji rady wraz z załącznikami,
- wnioski i opinie komisji,
- interpelacje radnych oraz pisemne odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
- protokóły z posiedzeń zarządu wraz z załącznikami oraz uchwały zarządu

jest Biuro Rady Powiatu Wołomińskiego mające swoją siedzibę w budynku Starostwa w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, pok. Nr 9.§ 2

Miejscem korzystania z dokumentów wymienionych w § 1 oraz ich przeglądania są pomieszczenia przeznaczone na posiedzenia Komisji Rady Powiatu, znajdujące się w przyziemiu budynku Starostwa w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3.§ 3

Każdy oryginał dokumentu wypożyczany z Biura Rady wyłącznie w celu zapoznania się z nim, winien być bezwzględnie pokwitowany w „rejestrze udostępniania informacji publicznych” prowadzonym przez Biuro Rady.


§ 4

Zabrania się udostępniania dokumentów gromadzonych w wydziałach Starostwa oraz w jednostkach organizacyjnych powiatu osobom nie będącym stroną w sprawie.§ 5

Zabrania się korzystania z urządzeń stanowiących wyposażenie biurowe jednostek organizacyjnych starostwa i powiatu (komputery, kopiarki, telefony, materiały biurowe) osobom nie będącym pracownikami.


§ 6

W uzasadnionych przypadkach zgodę w zakresie spraw wymienionych w §4 i §5 może wyrazić Starosta lub Wicestarosta.


§ 7

Zobowiązuję wszystkich pracowników Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu do przestrzegania zasad określonych w niniejszym Zarządzeniu.
Naczelnicy Wydziałów i Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu są odpowiedzialni za realizację Zarządzenia.


§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.§ 9

Traci moc Zarządzenie Nr 42/2002 Starosty Powiatu Wołomińskiego z dnia 2 lipca 2002 roku w sprawie wyznaczenia miejsca gromadzenia i udostępniania dokumentów dotyczących wykonywania zadań publicznych powiatu.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 26.11.2003 r., godz. 10.08
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 26.11.2003 r., godz. 10.08
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
26.11.2003 r., godz. 10.08Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 5548 razy.