Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na: sporządzenie map sytuacyjnych (TRZY MAPY JEDNOSTKOWE DO TRZECH ODRĘBNYCH POSTĘPOWAŃ) z projektowanym podziałem nieruchomości położonej w War

Termin składania ofert: 4.09.2012 r. godzina 10.00
Zapytanie Ofertowe


Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na:
sporządzenie map sytuacyjnych (TRZY MAPY JEDNOSTKOWE DO TRZECH ODRĘBNYCH POSTĘPOWAŃ) z projektowanym podziałem nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Rembielińskiej i ul. Kondratowicza, dz. ewid. 8/2, obręb 4-08-13 w celu zwrotu wywłaszczonej nieruchomości.

Miejsce składania ofert:
Kancelaria Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Powstańców 8/10.

Termin składania ofert: 4.09.2012 r. godzina 10.00

Termin otwarcia ofert:4.09.2012 r. godzina 12.00 – otwarcie ofert odbędzie się bez udziału oferentów.

Do oferty należy dołączyć:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o dzielenie zamówienia albo składania ofert (wymagana wersja poświadczona za zgodność z oryginałem).
2. Formularz oferty (Załącznik Nr 1).
3. Akceptuje(my) istotne postanowienia umowy poprzez złożenie stosownego podpisu(Załącznik Nr 2).
4. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa Zamówień Publicznych
(Załącznik Nr 3)
5. Oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych art. 22 Prawa Zamówień Publicznych(Załącznik Nr 4)
6. Kopię uprawnień zawodowych w zakresie prac geodezyjnych (wymagana wersja poświadczona za zgodność z oryginałem).

Informacji w przedmiotowym zakresie udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Powstańców 8/10, Wołomin tel. (022) 787 30 10 w. 108.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 28.08.2012 r., godz. 11.20
Ostatnia aktualizacja:Emilia Płachetko, data: 20.02.2013 r., godz. 14.25
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.02.2013 r., godz. 14.25Emilia PłachetkoZmiana przynależności strony
28.08.2012 r., godz. 11.20NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 4648 razy.