Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Starostwo Powiatowe w Wołominie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn. „Monitoring wód powierzchniowych na terenie powiatu wołomińskiego w 2012 roku”.

Termin składania ofert: do dnia 19 lipca 2012 r. do godz. 14.00
Zaproszenie do składania ofert


Starostwo Powiatowe w Wołominie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn. „Monitoring wód powierzchniowych na terenie powiatu wołomińskiego w 2012 roku”.

Uwaga zmiany w zaproszeniu do składania ofert

na wykonanie zadania pn. „Monitoring wód powierzchniowych na terenie powiatu wołomińskiego w 2012 roku”

1. Przedłużono termin składania ofert do dnia 19 lipca 2012r. do godz. 14.00
2. Przedłużono termin opracowania Harmonogramu poboru prób do dnia 31 lipca 2012r. (załącznik: Istotne postanowienia umowy – pkt 6 a)
3. Zmieniono termin wykonania I szej serii pomiarowej do dnia 10 sierpnia 2012r.
(w Zaproszeniu do składania ofert - tabela 1 kol. 3).

Ponadto wyjaśniamy, że Zamawiający po zawarciu umowy z Wykonawcą udostępni sprawozdania z podobnych badań prowadzonych w latach 2008-2011.
Wyniki badań prowadzonych przez WIOŚ w Warszawie, Delegatura w Mińsku Maz., są dostane na stronie: http://www.wios.warszawa.pl/portal/pl/19/600/Monitoring_rzek_w_2010_roku.htmlI. Zakres zadania obejmuje:

1. Opracowanie Harmonogramu poboru prób (data, opis lokalizacji punktu kontrolno –pomiarowego, oznaczenie lokalizacji punktu kontrolno-pomiarowego na mapie
w skali 1 : 50 000).
2. Wykonanie monitoringu w punktach okreśłonych w tabeli nr 1 - w załączeniu

Foto
.


*data poboru prób uzgodniona z Zamawiającym
3. Opracowanie sprawozdania z wykonanych badań w terminie do 30 listopada 2012 r.

II. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości i lokalizacji punktów monitoringowych lub ilości badań, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji przedmiotowego zadania
w 2012 r.

III. Sposób wykonania i zakres badań:
1. badania powinny być wykonane z uwzględnieniem Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2011r. Nr 257 poz. 1545), w zakresie niżej wymienionych wskaźników:
a. elementy fizykochemiczne:
1) temperatura wody,
2) zawiesina ogólna,
3) tlen rozpuszczony,
4) pięciodobowe zapotrzebowanie tlenu (BZT5),
5) chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZT-Cr,
6) chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZT-Mn,
7) ogólny węgiel organiczny,
8) przewodność w 20 °C,
9) substancje rozpuszczone,
10) siarczany, chlorki, wapń, magnez,
11) odczyn pH,
12) azot amonowy,
13) azot Kjeldahla,
14) azot azotanowy,
15) azot ogólny,
16) fosfor ogólny,
b. wskaźniki bakteriologiczne (bakterie grupy coli, bakterie grupy coli typu fekalnego, bakterie chorobotwórcze z rodzaju Salmonella, enterokoki kałowe),
2. badania monitoringowe powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi normami, a analizy wykonywane przez laboratoria posiadające wdrożony system jakości lub posiadające akredytację, w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
o systemie oceny zgodności (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 z późn. zm.).
IV. Oferta powinna zawierać:
1. cenę jednostkową netto wykonania jednorazowego badania w jednym punkcie kontrolno-pomiarowym, wskaźników określonych w pkt III. niniejszego zaproszenia do składania ofert,
2. cenę jednostkową netto opracowania:
a. harmonogramu poboru prób,
b. sprawozdania końcowego,
3. całkowity koszt brutto realizacji przedmiotowego zadania,
4. termin realizacji zadania i dostarczenia sprawozdania końcowego.

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. złożenie oświadczenia o:
a. prowadzeniu badań monitoringowych zgodnie z obowiązującymi normami,
b. wykonaniu niezbędnych analiz w laboratoriach posiadających wdrożony system jakości lub posiadających akredytację w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 z późn. zm.),
2. złożenie uwierzytelnionej kopii certyfikatu akredytacji.
VI. Termin związania ofertą:
1. do 21 dni od daty upływu terminu składania ofert,
2. w przypadku wybranej oferty – do dnia rozliczenia przedmiotu zamówienia.

Ewentualnych wyjaśnień udzielają:
• Ewa Krzywosz, inspektor Wydziału Ochrony Środowiska, e.krzywosz@powiat-wolominski.pl, tel. (22) 787 43 01 wew. 135,
• Barbara Zajkowska, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, wos@powiat-wolominski.pl, tel. (22) 787 43 01 wew. 154.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 11.07.2012 r., godz. 14.42
Ostatnia aktualizacja:Emilia Płachetko, data: 20.02.2013 r., godz. 14.27
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.02.2013 r., godz. 14.27Emilia PłachetkoZmiana przynależności strony
30.08.2012 r., godz. 12.51Katarzyna RutkowskaEdycja strony
30.08.2012 r., godz. 12.50Katarzyna RutkowskaEdycja strony
17.07.2012 r., godz. 11.27Katarzyna RutkowskaEdycja strony
17.07.2012 r., godz. 11.24Katarzyna RutkowskaEdycja strony
17.07.2012 r., godz. 11.17Katarzyna RutkowskaEdycja strony
17.07.2012 r., godz. 11.13Katarzyna RutkowskaEdycja strony
17.07.2012 r., godz. 11.13Katarzyna RutkowskaEdycja strony
17.07.2012 r., godz. 11.12Katarzyna RutkowskaEdycja strony
17.07.2012 r., godz. 10.58Katarzyna RutkowskaEdycja strony
17.07.2012 r., godz. 10.57Katarzyna RutkowskaEdycja strony
17.07.2012 r., godz. 10.56Katarzyna RutkowskaEdycja strony
17.07.2012 r., godz. 09.55Katarzyna RutkowskaEdycja strony
16.07.2012 r., godz. 11.01Katarzyna RutkowskaEdycja strony
16.07.2012 r., godz. 11.01Katarzyna RutkowskaEdycja strony
16.07.2012 r., godz. 11.00Katarzyna RutkowskaEdycja strony
11.07.2012 r., godz. 14.59NieznanyEdycja strony
11.07.2012 r., godz. 14.58NieznanyEdycja strony
11.07.2012 r., godz. 14.43NieznanyEdycja strony
11.07.2012 r., godz. 14.42NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 6471 razy.