Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zadania

Zadania Wydziału wynikające z Regulaminu Organizacyjnego Starostwa.
Wydział Komunikacji realizuje zadania z zakresu:

1) prowadzenia ewidencji pojazdów i ich właścicieli;
2) rejestracji pojazdów;
3) wyrejestrowywania pojazdów;
4) wydawania zaświadczeń z zakresu rejestracji pojazdów;
5) przyjmowania zawiadomień o zbyciu pojazdów;
6) wydawania wtórników dokumentów i oznaczeń pojazdów;
7) nadawania cech identyfikacyjnych pojazdu;
8) czasowego wycofania pojazdów z ruchu;
9) kierowania pojazdów na dodatkowe badania techniczne;
10) zwracania zatrzymanych dowodów rejestracyjnych po ustaniu przyczyny ich zatrzymania;
11) prowadzenia ewidencji kierowców i osób bez uprawnień;
12) wydawania krajowych praw jazdy i pozwoleń na kierowanie tramwajem;
13) wydawania międzynarodowych praw jazdy;
14) realizowania wyroków sądowych w zakresie orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych;
15) zatrzymywania i zwracania uprawnień do kierowania pojazdami;
16) cofania i przywracania uprawnień do kierowania pojazdami;
17) kierowania osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami na badania lekarskie, psychologiczne, kontrolne sprawdzenie kwalifikacji oraz kursy reedukacyjne;
18) wydawania zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym i pojazdem przewożącym wartości pieniężne;
19) prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów na terenie powiatu;
20) wydawania zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów;
21) nadzoru i kontroli nad stacjami kontroli pojazdów;
22) wydawania i cofania uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych;
23) prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców na terenie powiatu, w tym dokonywania wpisów i wykreśleń w tym rejestrze;
24) prowadzenia ewidencji innych podmiotów prowadzących szkolenie w zakresie nauki jazdy (szkoła, jednostka wojskowa, jednostka organizacyjna służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, podmiot prowadzący przewozy tramwajem), w tym dokonywania wpisów i wykreśleń w tej ewidencji;
25) sprawowania nadzoru i kontroli ośrodków szkolenia kierowców na terenie powiatu;
26) kontroli ośrodków szkolenia kierowców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w innym powiecie, których infrastruktura jest zlokalizowana na obszarze działania starosty;
27) wydawania z urzędu zaświadczeń potwierdzający dokonanie wpisu do właściwych rejestrów działalności regulowanej prowadzonych przez starostę;
28) sporządzania analizy, przetwarzania oraz podawania do publicznej wiadomości wyników analizy statystycznej, w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych
w danym ośrodku, liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek;
29) wydawania poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań, na wniosek przedsiębiorcy prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców;
30) wydawania decyzji o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności regulowanej;
31) prowadzenia ewidencji instruktorów i wykładowców;
32) wydawania decyzji o wpisie lub skreśleniu instruktora lub wykładowcy z właściwej ewidencji;
33) wydawania legitymacji instruktora;
34) wydawania zaświadczenia o wpisie do ewidencji wykładowców;
35) spraw dotyczących pojazdów usuwanych z dróg na terenie powiatu;
36) spraw związanych z udzieleniem, odmową udzielenia, zmianą oraz zawieszeniem lub cofnięciem zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy;
37) spraw związanych z udzieleniem, odmową udzielenia, zmianą oraz cofnięciem licencji na pośrednictwo przy przewozie rzeczy;
38) spraw związanych z udzieleniem, odmową udzielenia, zmianą oraz cofnięciem licencji w zakresie przewozu osób samochodem osobowym oraz pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą;
39) spraw związanych z udzieleniem, odmową udzielenia, zmianą oraz cofnięciem zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób oraz na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób, w krajowym transporcie drogowym dla linii komunikacyjnych nie wykraczających poza teren powiatu;
40) spraw związanych z wydawaniem zaświadczeń na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy rzeczy lub osób;
41) nadzoru i kontroli przedsiębiorców posiadających zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy, licencje, zaświadczenia oraz zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób oraz na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób;
42) uzgodnień zezwoleń wydawanych przez marszałka województwa oraz prezydenta miasta stołecznego Warszawy dla linii komunikacyjnych przebiegających przez powiat;
43) przeprowadzania analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób dla linii komunikacyjnych nie wykraczających poza teren powiatu;
44) współpracy z organami kontroli;
45) zadań wynikających z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 09.02.2004 r., godz. 16.01
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 20.02.2018 r., godz. 10.23
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.02.2018 r., godz. 10.23Katarzyna RutkowskaEdycja strony
08.01.2016 r., godz. 15.14NieznanyEdycja strony
28.03.2013 r., godz. 12.12NieznanyEdycja strony
09.02.2004 r., godz. 16.01Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 9710 razy.