Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XVIII – 179/2012

w sprawie opracowania powiatowego programu polityki prorodzinnej
Uchwała Nr XVIII – 179/2012
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 24 maja 2012r.

w sprawie opracowania powiatowego programu polityki prorodzinnej


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 19 pkt 16 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Wyrazem dbałości o wspólne dobro, rozwój społeczny a także wzrost tempa gospodarczego jest stwarzanie warunków do rozwoju kapitału ludzkiego, co w szczególności wyraża się wspieraniem rodzin z dziećmi, które zapewniają odnowę pokoleń i tworzą najlepsze środowisko kształtowania jednostki. Niezaprzeczalną wartością rodziny jest inwestowanie w rozwój osobisty, zdobywanie wiedzy i umiejętności, dbałości o zdrowie, a także budowanie relacji osobowych. Rodzina jest też fundamentem życia społecznego; tworzy wspólnotę,
w której kształtują się wartości, przekazywane są tradycje oraz buduje się pojęcie jedności i dbałości o wspólne dobro. Jest też miejscem wychowania do nowoczesnej i odpowiedzialnej demokracji. Wszystkie te aspekty funkcjonowania rodziny mają ogromny wpływ na przyszły rozwój społeczno-gospodarczy kraju.


§ 2

1. Mając na uwadze tezy zawarte w § 1, rodzina, jako podstawowa komórka społeczna, ma prawo do ochrony i wsparcia ze strony społeczeństwa i państwa, a także ze strony władz lokalnych.
2. Wsparcie rodzin na terenie Powiatu Wołomińskiego odbywać się będzie poprzez realizowanie szeroko rozumianej polityki prorodzinnej.


§ 3

1. Polityka prorodzinna ma na celu dbanie o dobro, trwałość i wszechstronny rozwój rodziny, a także promowanie modelu rodziny z dziećmi i kształtowanie pozytywnego jej wizerunku.
2. Polityka prorodzinna powinna być prowadzona z poszanowaniem autonomii i praw rodziny.
3. Polityka prorodzinna obejmuje swym zakresem działań wszystkie rodziny mieszkające na terenie Powiatu Wołomińskiego, z zastrzeżeniem, iż niektóre z tych działań mogą być skierowane do określonej grupy osób, w miarę rozeznanych potrzeb.


§ 4

Mając na uwadze istotne znaczenie rodziny dla rozwoju społeczności lokalnej oraz wielorakie potrzeby rodzin mieszkających na terenie Powiatu Wołomińskiego, a także ich różnorodność społeczną i ekonomiczną, należy niezwłocznie podjąć działania zmierzające do opracowania powiatowego programu polityki prorodzinnej.


§ 5

1. Powiatowy program polityki prorodzinnej, w ramach rozeznanych potrzeb, określi szczegółowo cele, zasady i kierunki działań zmierzających do wspierania rodzin mieszkających na terenie Powiatu Wołomińskiego.
2. Powiatowy program polityki prorodzinnej powinien zostać przygotowany do dnia 30 września 2012 r.


§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 28.05.2012 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 31.05.2012 r., godz. 13.10
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 31.05.2012 r., godz. 13.10
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
31.05.2012 r., godz. 13.10Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1533 razy.