Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Konkursy ofert dla organizacji pozarządowych ogłoszone w dniu 30.05.2012 r.

termin składania ofert: 25.06.2012 r. godz. 17.00
Konkursy ofert na realizację zadań publicznych

Zarząd Powiatu Wołomińskiego
w dniu 30 maja 2012 r. ogłosił dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 6 otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2012 zadań publicznych w następujących zakresach (w nawiasie wysokość środków określonych w budżecie Powiatu na rok 2012):

I. Wspieranie akcji promujących zdrowie (27.500 zł)
1. Konkurs na organizację szkoleń w zakresie profilaktyki uzależnień w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.
2. Upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań
i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu.
II. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych (19.000 zł)
1. Konkurs na rozwijanie umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniem słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną.
2. Działania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej, w tym promocja zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
III. Ekologia i ochrona środowiska w zakresie prowadzenia działalności edukacyjnej (19.000 zł)
1. Konkurs na organizację imprez turystycznych.
IV. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (18.100 zł)
1. Konkurs na cykliczne organizowanie zajęć i imprez upowszechniających amatorskie uprawianie sportu i rekreację, z wykorzystaniem obiektów sportowych oraz tras turystycznych znajdujących się na terenie Powiatu Wołomińskiego.

Oferty należy składać w terminie do dnia 25 czerwca 2012 r. do godz. 1700: osobiście w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3, pokój nr 4 (I piętro) lub przesłać pocztą na adres Starostwa (liczy się data wpływu oferty do Kancelarii Starostwa).

Pełna wersja ogłoszenia / wzory druków oferty i umowy / Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Powiecie Wołomińskim dostępne są: na tablicy ogłoszeń Wydziału Spraw Obywatel-skich; stronie www.bip.powiat-wolominski.pl link OGŁOSZENIA - Konkursy ofert; stronie www.powiat-wolominski.pl banerek NGO.

Szczegółowych informacji i wyjaśnień udziela:
• podinspektor Ewa Jagodzińska
Wydział Spraw Obywatelskich Starostwa
pokój nr 27; telefon (22) 787-43-03 w. 108
e-mail: ngo@powiat-wolominski.pl


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 31.05.2012 r., godz. 09.44
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 31.05.2012 r., godz. 10.37
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
31.05.2012 r., godz. 10.37NieznanyEdycja strony
31.05.2012 r., godz. 10.01NieznanyEdycja strony
31.05.2012 r., godz. 10.01NieznanyEdycja strony
31.05.2012 r., godz. 09.46NieznanyEdycja strony
31.05.2012 r., godz. 09.45NieznanyEdycja strony
31.05.2012 r., godz. 09.44NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 1741 razy.