Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 marca 2012 r.

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych
Uchwała Nr IV-56/2012
Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 30 marca 2012 r.w sprawie: rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację w 2012 roku zadań
publicznych

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 15 ust. 2h oraz ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm. ), Zarząd Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:


§ 1
Rozstrzyga się otwarte konkursy ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych, przyznając dotacje na dofinansowanie zadań, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2
W budżecie Powiatu Wołomińskiego na realizację zadań publicznych, określonych w załączniku do niniejszej uchwały, zabezpieczono środki:
1) w dziale 851 rozdział 85149 - Wspieranie akcji promujących zdrowie,
2) w dziale 852 rozdział 85220 - Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności
w przystosowaniu się do życia,
3) w dziale 853 rozdział 85311 - Działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
4) w dziale 854 rozdział 85495 - Pozaszkolne działania edukacyjne, oświatowe i wychowawcze,
5) w dziale 900 rozdział 90095 - Ekologia i ochrona środowiska w zakresie prowadzenia działalności edukacyjnej,
6) w dziale 921 rozdział 92105 - Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej (w formach niekomercyjnych),
7) w dziale 926 rozdział 92605 - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (w formach niekomer-cyjnych).


§ 3
Niniejsza uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym
w Wołominie, stronie internetowej Powiatu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wołomińskiemu.


§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 30.03.2012 r., godz. 15.30
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 02.04.2012 r., godz. 12.47
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.04.2012 r., godz. 12.47Katarzyna RutkowskaEdycja strony
30.03.2012 r., godz. 15.35Katarzyna RutkowskaEdycja strony
30.03.2012 r., godz. 15.35Katarzyna RutkowskaEdycja strony
30.03.2012 r., godz. 15.34Katarzyna RutkowskaUsunięcie powiązania strony z plikiem
30.03.2012 r., godz. 15.33Katarzyna RutkowskaPowiązanie strony z plikiem
30.03.2012 r., godz. 15.30Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 1192 razy.