Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Starostwo Powiatowe prosi o złożenie oferty polegającej na sporządzeniu inwentaryzacji geodezyjnej oraz opracowaniu i przedłożeniu inwentaryzacji budowlanej na terenie zabytkowego zespołu pałacowo – parkowego w Chrzęsnem

Termin składania ofert: 30.03.2012 r. godzina 10.00
Zapytanie OfertoweStarostwo Powiatowe w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 zwraca się
z prośbą o złożenie oferty na: „Wykonania usługi polegającej na sporządzeniu inwentaryzacji geodezyjnej oraz opracowaniu i przedłożeniu inwentaryzacji budowlanej wraz z opinią techniczną i projektem budowlano - wykonawczym ze wskazaniem robót koniecznych w celu przywrócenia właściwego stanu technicznego piwniczki terenowej oraz budynku pałacowego zlokalizowanych na terenie zabytkowego zespołu pałacowo – parkowego przy ul. Pałacowej 1 w miejscowości Chrzęsne, gmina Tłuszcz – obiekt podlega pod Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Delegatura w Ostrołęce”

Miejsce składania ofert: Kancelaria Starostwa w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3.


Termin składania ofert: 30.03.2012 r. godzina 10.00

Termin otwarcia ofert: 30.03.2012 r godzina 10.30Do oferty należy dołączyć;

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

2. Formularz oferty.

3. Podpisane istotne postanowienia umowy (Załącznik Nr 1)

4. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24
(Załącznik Nr 2)

5. Oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych art. 22 (Załącznik Nr3)Zapraszamy do składania ofert.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 26.03.2012 r., godz. 16.19
Ostatnia aktualizacja:Emilia Płachetko, data: 20.02.2013 r., godz. 14.31
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.02.2013 r., godz. 14.31Emilia PłachetkoZmiana przynależności strony
26.03.2012 r., godz. 16.19NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 4958 razy.