Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uzasadnienie

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA 2012 ROK
Budżet został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych ( Dz. U Nr 157 poz. 1240 ) .
I. Planowane dochody
Dla opracowania dochodów budżetu oparto się na:
A/. Wstępnej informacji Ministra Finansów z dnia 07 października 2011 r. dla Zarządów Powiatu
o limitach kwot, przewidzianych dla nich w projekcie ustawy budżetowej na rok 2012, tj.:
• wstępnych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej,
• wstępnie planowanej na 2012r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa,
• planowanej na rok 2012 wpłacie do budżetu państwa
Przygotowany przez Ministra Finansów projekt ustawy budżetowej na rok 2012, na podstawie którego wyliczono wstępne kwoty subwencji ogólnej dla powiatów, został opracowany przy założeniu:
• średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych planowany wynosi 102,8 %.
• składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 %, podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne

B/. Piśmie Wydziału Finansowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3011.65.2011 z dnia 2011.10.24, w którym zawarto informację o przewidywanych kwotach dotacji celowych na zadania administracji rządowej oraz dotacji na zadania własne przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2012.

C/ szacunkach Wydziału Finansowego w odniesieniu do dochodów własnych.

Budżet po stronie dochodów Powiatu Wołomińskiego na rok 2012 oszacowano w następujących wielkościach:

I. Dochody budżetu Powiatu Wołomińskiego określono kwotą (tab. nr 1do uchwały ) 131.435.508 zł.;

W stosunku do przewidywanego wykonania roku 2011 budżet jest wyższy o 2,91 % . Dochody budżetu obejmują :

1.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat (tab. Nr 5) w wysokości 13.510.867 zł .W stosunku do roku 2011 kwota dotacji przewidzianych na rok 2012 jest wyższa o 0,65 %.
2.Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (finansowanie funkcjonowania domów pomocy społecznej ) w wysokości 1.099.000 zł . W stosunku do roku 2011 kwota dotacji zmalała o 17,4 %. Dotacja jest przyznawana na 1 mieszkańca Domu przyjętego przed 1 styczniem 2004, rokrocznie ulega zmniejszeniom.

3.Udział w wysokości 10, 25 % we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze powiatu w wysokości 50.053.995 zł. W stosunku do planu roku 2011 kwota udziałów wzrasta o 10,5 % a do przewidywanego wykonania o 7,9 % , co wynika m.in. z wzrostu wskaźnika udziału należnego podatku od osób fizycznych dla powiatu wołomińskiego oraz wzrostu liczby mieszkańców powiatu.

4.Udział w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 1.150.000 zł , kwota udziałów zwiększa się w stosunku do planu na rok 2011 o 4,55 %.

5.Dotację z Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa przeznaczona na finansowanie programu zalesień w wysokości 113 555 zł, zaplanowany wzrost dochodów o 2,9 % w stosunku do roku 2011.

6. Dotację celową otrzymaną ze środków PFRON-u na dofinansowanie zakupu samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych oraz likwidację barier architektonicznych w gminach Tłuszcz, Dąbrówka i Kobyłka w wysokości 209.222 zł, zaplanowany wzrost dochodów o 26,99 % w stosunku do roku 2011.

7. Część oświatową subwencji ogólnej dla powiatu w wysokości 41.156.651 zł , wzrost w stosunku do roku 2011 o 16,35 %. Subwencja została naliczona na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2011/2012, danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2012 wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2011 oraz dane liczbie wychowanków i o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2010. Ostateczne dane dotyczące wysokości tej części subwencji ogólnej , kwoty bazowej na ucznia oraz pozostałych elementów formuły algorytmicznej podziału subwencji zostaną podane po uchwaleniu budżetu Państwa na rok 2012.

8. Część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatu w wysokości 2.815.078 zł. W stosunku do roku 2011 wzrosła ona o 26,4 %. Stanowi ona uzupełnienie dochodów powiatów ,w których kwota planowanych dochodów na dany rok budżetowy jest niższa od kwoty dochodów planowanych w roku bazowym.

9.Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 365.104 zł , dochody planowane na podstawie ich wykonania w latach 2007-2011 .

10 . Wpływy z Funduszu Pracy w wysokości 507.100 zł , dochody zostały zmniejszone w stosunku do roku 2011 o 56,65 % .

11. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na podstawie porozumień (tab. nr 6) w wysokości 18.000 zł. Kwota dotacji przewidzianych na rok 2012 jest na poziomie roku 2011.


12. Dochody na realizację przedsięwzięć finansowanych ze środków UE w wysokości 2.181.139 zł
Kwoty zostały wyliczone w oparciu o decyzje instytucji wdrażających.

13. Dochody z tytułu odpłatności za dzieci z terenu innego powiatu przebywające w domach dziecka i w rodzinach zastępczych w powiecie wołomińskim zaplanowano w wysokości 998.635 zł. Dochody zaplanowano w oparciu o wystawione decyzje.

14. Pomoc finansowa z gmin na realizację zadań związanych z modernizacją dróg powiatowych kwota 3.065.000 zł.

15. Pozostałe dochody własne w wysokości 14.192.162 zł .
Dochody własne zaplanowano stosując zasadę ostrożnej wyceny biorąc za podstawę średnią z lat 2007-2011 oraz w oparciu o wystawione decyzje.
Dochody z tytułu sprzedaży tablic zaplanowano w wysokości 5.350.000 zł.
Dochody z tytułu sprzedaży koncesji i licencji dokonywaną przez Inspektorat Ruchu Drogowego zaplanowano w wysokości 120.000 zł.
Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego zaplanowano w wysokości 600.000 zł , dochody planowano na podstawie wystawionych decyzji wieloletnich oraz wykonania lat ubiegłych w odniesieniu do decyzji jednorazowych.
Wpływy z tytułu opłat za holowanie i przechowywanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu na drogach zaplanowano w wysokości 141.800 zł.
Dochody z tytułu odpłatności pensjonariuszy zaplanowano na podstawie szacunków dokonanych przez jednostki tj w wysokości 4.525.112 zł , w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2011 wzrost o 10,07 % .
Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w jednostkach pomocniczych i dzierżawy mienia Powiatu zaplanowano w wysokości 470.534 zł .
Wpływy tytułu opłat za udostępnianie zasobu geodezyjnego w wysokości 2.010.430 zł
Wpływy z tytułu udziału Powiatu w opłatach za korzystanie ze środowiska kwota 451.000 zł,
Pozostałe dochody (m.in. odsetki bankowe ) w wysokości 523.286 zł.

Porównanie dochodów wykonanych w roku 2010, przewidywanego wykonania 2011 i projektu na rok 2012 przedstawia tabela nr 1 do uzasadnienia.

II Przewidywane wydatki

Wydatki określono na poziomie 135.960.805 zł ( tab. Nr 2 do uchwały ) w tym :
- wydatki bieżące w wysokości 119.104.570 zł tj. 87,60 % wydatków ogółem
- wydatki inwestycyjne w wysokości 16.856.235 zł tj. 12,40 % wydatków ogółem.

1.Dział 010 Rolnictwo
Zaplanowane środki w kwocie 150.000 zł. zostaną przeznaczone na :
Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - kwota 40.000 zł przeznaczona na modernizację części kartograficznej ewidencji gruntów w gm. Klembów .
Rozdz. 01008 Melioracje wodne - kwota 110.000zł przeznaczona na
- dotacje dla gmin na konserwację urządzeń melioracji szczegółowych ( kwota 100.000 zł),
- przygotowanie założeń realizacji polderów przeciwpowodziowych ( kwota 10.000 zł ).

2.Dział 020 Leśnictwo
Zaplanowane środki w kwocie 308.877zł są przeznaczone na :
Rozdział 02001 Gospodarka leśna - kwota 113.555 zł przeznaczona jest na realizację programu zalesień wypłata ekwiwalentów ,
Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną – kwota 195.322 zł przeznaczona jest na nadzór nad gospodarką leśną (wzrost o 8,22 % w stosunku do nakładów w roku 2011) . Na obszarze powiatu Wołomińskiego nadzór nad gospodarką leśną prowadzą: Nadleśnictwo DREWNICA – 7.342 ha; Nadleśnictwo ŁOCHÓW – 4.682 ha; Nadleśnictwo MIŃSK – 2.209 ha; . W ramach powierzenia nadleśnictwa kontrolują pozyskanie drewna i prowadzenie zabiegów ochronnych i pielęgnacyjnych w lasach niepaństwowych.

3.Dział 600 Transport i łączność
Wydatki w dziale zostały zaplanowane w wysokości 20.354.155 zł.
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe Zaplanowane środki w kwocie 20.222.755 zł ,( co stanowi
76,00 % przewidywanego wykonania roku 2011 ), przeznaczone zostaną na inwestycje i realizację zadań z zakresu bieżącego utrzymania i remontów dróg powiatowych w tym:
1. kwota 2.285.562 zł stanowi zabezpieczenie funduszu płac i pochodnych pracowników Wydziału Inwestycji i Drogownictwa,
2. kwota 7.027.193 zł przeznacza się na zimowe utrzymanie i niezbędne remonty dróg,
3. kwota 10.910.000 zł na inwestycje drogowe.
Szczegółowy wykaz inwestycji zawiera tabela nr 3

Rozdział 60095 Pozostała działalność - kwota 131.400 zł przeznaczona na opłacenie usług holowania i przechowywania pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego.

4.Dział 630 Turystyka
Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – kwota 90.000 zł przeznaczona na :
- finansowanie wkładu własnego projektów zgłoszonych do Lokalnej Grupy Działania , w tym :
= projekt pn ” Oznakowanie przebiegu tras wycieczkowych ” kwota 15.000 zł,
= projekt pn ” Budowa małej infrastruktury turystycznej ” kwota 15.000 zł
- na pozostałe zadania związane z turystyką kwota 60.000zł .
5.Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - kwota 420.000 zł. zostanie przeznaczona na opracowania geodezyjne, wypłatę odszkodowań i mapy do celów prawnych ,w tym :
1. kwota 120.000 zł ( dotacja celowa z budżetu Państwa ) na opracowania geodezyjne tj. mapy do celów sądowych, niezbędnych do regulowania stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa i dróg powiatowych oraz wyceny nieruchomości dla potrzeb naliczania oraz aktualizacji opłat z tytułu zarządu i użytkowania wieczystego gruntów.
2. kwota 300.000 zł na wykonanie operatów i wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi powiatowe ( decyzje podziałowe ).

6.Dział 710 Działalność usługowa
Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 1.433.150 zł , w stosunku do roku 2011 zmniejszenie o 5,5 %.
Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne - kwota 235.000 zł , w tym 85.000 z budżetu Państwa, zostanie przeznaczona na modernizację ewidencji gruntów i budynków w gm Tłuszcz . W stosunku do roku 2010 dotacja na realizację zadań została zwiększona o 30 %
Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne .W ramach zaplanowanych środków w kwocie 395.000 zł , w tym 95.000 zł z budżetu Państwa, zostanie przeznaczone na modernizację ewidencji gruntów oraz ochronę znaków geodezyjnych Ząbki . W stosunku do roku 2011 dotacja na realizację zadań została zwiększona o 26 %
Rozdział 71015 - Inspektoraty nadzoru budowlanego – Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez Powiat Wołomiński obejmujących nadzór budowlany zaplanowano kwotę 803.150 zł. w tym dofinansowanie z budżetu Powiatu 20.000 zł. W stosunku do roku 2011 wydatki maleją o 8,2 %.

7.Dział 750 Administracja publiczna
Wydatki w dziale 750 zostały zaplanowane w wysokości 18.676.689 zł , w porównaniu z rokiem 2011 spadek o 0,2 %.
Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – Kwota 375.584 zł. przeznaczona jest na płace i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone na mocy ustaw , wydatki zostały utrzymane na poziomie roku 2011.
Rozdział 75019 Rada Powiatowa – kwota 612.000 zł. Przeznaczona na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu i utrzymaniem biura Rady . Wydatki wzrastają o 10,27 %
Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe – zaplanowano wydatki w kwocie 17.390.840 zł. w tym płace i pochodne 11.771.460 zł. Na inwestycje przewiduje się kwotę 311.565 zł ,w tym 290.000 zł na zakup sprzętu specjalistycznego i programów komputerowych . Wydatki w tym rozdziale maleją 0,3 %.
Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa – na obsługę komisji została przyznana dotacja w kwocie 57.000 zł. Środki te przeznaczone zostaną między innymi na: zakup materiałów biurowych, środków czystości, wynagrodzenia za pracę w komisji poborowej w okresie od lutego do czerwca 2012 roku.
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Na finansowanie wydatków związanych promocją Powiatu zaplanowano 110.000 zł.
Rozdział 75095 Pozostała działalność- Zaplanowane środki w wysokości 131.265 zł są przeznaczone jako udział Powiatu w realizacji przez Urząd Marszałkowski projektu „ Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ” oraz „ Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu oraz na opłacenie składek do stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej i Lokalna Grupa Rybacka Zalew Zegrzyński.

8.Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne
Wydatki w tym dziale wynoszą 5.789.853 zł i są przeznaczone na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych ze bezpieczeństwem. W stosunku do roku 2011 wydatki zmniejszają się o 1,5 %.
Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji - kwota 10.000 zł przeznaczona na nagrody dla policjantów.
Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej - kwota 100.000 zł przeznaczona na udział Powiatu w zakupie samochodu dla Powiatowej Komendy PSP ( wpłata na fundusz wsparcia).
Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano wydatki w kwocie 5.612.553 zł. w tym na płace i pochodne 4.554.308 zł . W tym rozdziale wydatki bieżące są limitowane dotacją celową , w stosunku do roku 2011 wzrost o 1,2 %.
Rozdział 75414 Obrona cywilna kwota 13.500 zł, w tym: wydatki na zadania zlecone 900 zł. Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z obroną cywilną.
Rozdział 75421 Zarzadzanie kryzysowe kwota 53.000 zł zostanie przeznaczone na działalność Centrum Zarządzania Kryzysowego i Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz na wydatki związane zabezpieczeniem przed klęskami żywiołowymi. Wydatki utrzymane na poziomie roku 2011.
Rozdział 75495 Pozostała działalność kwota 800 zł na legalizację miernika prędkości „Iskra” oddanego
w używanie Policji.

9.Dział 757 Obsługa długu publicznego
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek -Kwota 1.751.505 zł. przeznaczona jest na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach 2006 – 2011 przez Powiat Wołomiński kredytów ,pożyczek , obligacji oraz na obsługę pożyczek i kredytów planowanych do zaciągnięcia w roku 2012.
Rozdział 75704 Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji - Kwota 836.496 zł. stanowi zabezpieczenie udzielonego Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej poręczenia kredytu .

10.Dział 758 Różne rozliczenia
Planowana kwota wydatków w dziale wynosi 5.993.084 zł
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – zaplanowano rezerwy w kwocie 570.000 zł ,
co stanowi 0,35 % wydatków ogółem. Rezerwa ogólna wynosi 500.000 zł , rezerwa utworzona na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym - 70.000 zł
Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów- zaplanowano wpłatę do budżetu Państwa na kwotę 5.423.084 zł zgodnie z decyzją Ministra Finansów . Wpłaty dokonują powiaty , których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 110 % wskaźnika ustalonego dla wszystkich powiatów. Wskaźnik dla Powiatu Wołomińskiego 202,06 , wskaźnik dla wszystkich powiatów 157,69 . Kwota wpłaty jest wyższa o 1.623.847 zł niż w roku 2011

11.Dział 801 Oświata i wychowanie
Wydatki w tym dziale wynoszą 38.086.107 zł i są przeznaczone na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych ze szkolnictwem. W stosunku do roku 2011 nakłady wzrastają o 16,23 % co wynika ze wzrostu płac w oświacie . Dotacje w wysokości 7.670.849 zł są przeznaczone dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej , za podstawę wyliczenia dotacji przyjęto kwoty obowiązujące w roku 2011 ( szczegółowy podział przedstawia załącznik Nr 1). Fundusz płac i wydatki bieżące w placówkach powiatowych zostały zaplanowane w oparciu o liczbę godzin dydaktycznych, liczbę uczniów i oddziałów na rok szkolny 2011/2012 oraz przewidywane wykonanie wydatków rzeczowych w roku 2011 . Inwestycje w oświacie zaplanowane są do kwoty 1.090.000 zł ( tabela nr 3)
Zmianom ulega struktura ponoszonych wydatków w podziale na rozdziały.
Środki przeznacza się na
Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – kwota 4.366.324 zł
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na utrzymanie trzech publicznych specjalnych szkół podstawowych
Rozdział 80111 Gimnazja specjalne – kwota 4.149.777 zł
Zaplanowane środki przeznacza się na :
- utrzymanie bieżące publicznych gimnazjum specjalnych.
- dotacji dla niepublicznego gimnazjum w Zielonce w wysokości 1.389.670 zł
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące- kwota 9.016.444 zł
Zaplanowane środki przeznacza się na :
- utrzymanie bieżące następujących szkół
1.LO im. C.K. Norwida w Radzyminie /samodzielne/,
2.LO w Tłuszczu / funkcjonuje w Zespole Szkół w Tłuszczu /,
3.LO w Wołominie /funkcjonuje w Zespole Szkół/,
4.LO w Zielonce /funkcjonuje w Zespole Szkół/.
5. LO w Urlach / funkcjonuje samodzielnie/
- dotacji dla niepublicznych szkół licealnych w wysokości 2.589.600 zł ( zgodnie z załącznikiem Nr 1)
- zadanie inwestycyjne pn ” osuszanie fundamentów LO w Radzyminie ” kwota 300.000 zł
Rozdział 80123 Licea profilowane - kwota 2.114.667 zł
Zaplanowane wydatki przeznacza się na utrzymanie następujących szkół :
1.liceum profilowanego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wołominie
2.liceum profilowanego w Zespole Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie.
- dotacji dla niepublicznych liceum profilowanych - 284.390 zł
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe – kwota 16.964.604 zł
Zaplanowane środki przeznacza się na :
- utrzymanie bieżące następujących szkół:
1.Zespół Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie,
2.Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie,
3.Zespół Szkół w Zielonce,
4.Zespół Szkół w Wołominie,
5.Zespół Szkół w Tłuszczu
oraz dotacji dla publicznej szkoły zawodowej w Radzyminie prowadzonej przez ZDZ oraz niepublicznych szkół zawodowych - kwota 3.128.111 zł ( szczegółowy podział dotacji przedstawia załącznik Nr 1 ).
Na opłacenie kursów zawodowych dla uczniów szkół zasadniczych przeznacza się kwotę 148.170 zł.
Na zadania inwestycyjny przeznacza się kwotę 1.290.000, szczegółowy podział przedstawia tabela nr 3 .
Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne –kwota 1.078.843 zł
Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie dwóch zawodowych szkół specjalnych ( w Ostrówku i w Wołominie ) oraz na dotację dla szkoły specjalnej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Markach.
Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – kwota 149.870 zł
Kwota ta przeznaczona jest na szkolenie rad pedagogicznych i dokształcanie nauczycieli
Rozdział 80195 Pozostała działalność - kwota 245.578 zł
Kwotę 221.578 zł przeznacza się na finansowanie odpisu dla emerytowanych nauczycieli i rencistów, a kwotę 24.000 zł na organizację narad , uroczystości Dnia Edukacji Narodowej itp.

12.Dział 851 Ochrona zdrowia
Na ten dział przeznaczono środki w kwocie 7.263.200 zł z podziałem na następujące rozdziały:
Rozdział 85111 Szpitale ogólne – środki w wysokości 2.060.000 zł przeznaczono na :
1. dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie i modernizację oddziałów szpitalnych ( kwota 2.000.000 zł )
2. dofinansowanie kosztów dokształcania średniego personelu medycznego ( kwota 60.000 zł ) .
Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej – środki w wysokości 144.000 zł.
Zaplanowano :
a/ kontynuację programów polityki zdrowotnej realizowanych przez SZPZOZ w Wołominie , kwota 80.000zł przeznaczona na program mammograficzny, badania cytologiczne, białe niedziele ,
b/ realizację programów zdrowotnych w szkołach oraz promocję zdrowia kwota 20.000 zł,
c/ realizację programów w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi kwota 44.000 zł,.
Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz inne świadczenia – otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 5.059.200 zł. przeznaczona będzie na zadania bieżące administracji rządowej realizowane przez powiat . Wypłaty dokonywane są za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy , placówek oświatowo - wychowawczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych.
13.Dział 852 Pomoc społeczna
Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej przeznacza się kwotę 17.215.181 zł ,
Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze – planowane środki w kwocie 3.203.875 zł
Przeznacza się na pokrycie wydatków związanych :
1.z utrzymaniem Domu Dziecka w Równem –
2.z utrzymaniem czterech Rodzinnych Domów Dziecka
3. wypłatą usamodzielnień dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo- wychowawcze przewiduje się kwotę 165.705 zł
4. opłaceniem kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Powiatu przed skierowaniem do domu dziecka poza Powiatem Wołomińskim, kwota 535.307 zł
5. realizacją programu współpracy z organizacjami pozarządowymi , kwota 20.000 zł
Koszt utrzymania 1 dziecka w rodzinnych domach dziecka mieści się w przedziale od 34.365 zł do 37.908 zł, koszt utrzymania dziecka w Domu Dziecka w Równem wynosi 44.577 zł.
Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej planowane środki w kwocie 6.157.392 zł przeznacza się na bieżące utrzymanie domów pomocy społecznej.
Na terenie Powiatu Wołomińskiego znajdują się dwa Domy Pomocy Społecznej. Są to:
1.Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie ul. Konstytucji 3 Maja 7
2.Dom Pomocy Społecznej w Zielonce ul. Poniatowskiego 29.
Łącznie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników w 2012 roku przewidziano 4.254.987 zł. Pozostałe wydatki stanowią łączną kwotę 1.902.405 zł.
Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia planowane środki w wysokości 1.071.600 zł przeznacza się na bieżące utrzymanie 2 Środowiskowych Domów Samopomocy dla osób niepełnosprawnych
- Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 1 w Wołominie-
- Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 2 w Tłuszczu ,
oraz na dotację dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Radzyminie prowadzonego przez Caritas i Środowiskowego Domu Samopomocy w Ząbkach prowadzonego przez TPD.
Rozdział 85304 Rodziny zastępcze – zaplanowano kwotę 4.275.169 zł z przeznaczeniem na m.in. wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych, kwota na usamodzielnienie wychowanka , na utrzymanie pogotowia opiekuńczego oraz na wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych. Na zadania , które zostały wprowadzone od roku 2012 ( opłacenie kosztów utrzymania dzieci w zawodowych rodzinach zastępczych oraz dofinansowanie do wypoczynku dzieci przewidziano kwotę 192.000 zł ).
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - na opłacenie składek zaplanowano kwotę 880 zł ( dotacja budżet państwa ),
Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – na finansowanie działalności Centrum przeznaczono środki w kwocie 1.768.766 zł. w tym płace i pochodne w kwocie 1.315.670 zł , na inwestycje zaplanowano kwotę 250.000 zł ( tabela nr 3 ).
Zwiększone o 19,76 % środki w stosunku do roku 2011 wynikają ze zwiększenia zatrudnienia co jest spowodowane nałożeniem dodatkowych zadań ustawą z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej .
Planowane jest przygotowanie koncepcji i projektu budowlanego nowej siedziby dla PCPR na działce przy ul Broniewskiego.
Rozdział 85220 Jednostki specjalne interwencji kryzysowej – kwotę 656.499 zł przeznacza się na
1. poradnictwo rodzinne prowadzone w gminach Marki, Wołomin i Tłuszcz kwota 297.340 zł.
2. na programy izolacji i przeciwdziałania marginalizacji społecznej w trudnych sytuacjach życiowych , ze szczególnym uwzględnieniem osób podlegających przemocy .- kwota 100.000 zł
3. działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej - kwota 249.159 zł
4. na remont mieszkań chronionych - kwota 10.000 zł
Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców – kwota 70.000 zł
Kwotę przeznacza się na wypłatę świadczeń dla uchodźców zgodnie z decyzjami Wojewody.
Rozdział 85295 Pozostała działalność kwota 11.000 zł w tym na
- dofinansowanie działalności świetlicy dla niepełnosprawnych Muminki kwota 11.000 zł,14.Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Na realizację zadań przeznacza się kwotę 6.319.385 zł .W stosunku do roku 2011 wydatki zostają zmniejszone o 34,18 %, co wynika z niższej kwoty przeznaczonej na realizację projektów z EFS .
Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – kwota 361.222 zł
Wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji programu wspierania rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
Na inwestycje przewiduje się kwotę 209.222 zł przeznaczoną na zakup samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych oraz likwidację barier architektonicznych w gminach Tłuszcz, Dąbrówka, Kobyłka.
Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności – przeznaczono kwotę 158.000 zł.
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Wołominie istnieje od 1.07.1999 r. .
Rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy –kwota 5.100.163 zł .
Środki te przeznaczone będą na bieżące utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy oraz realizację 2-ch programów dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ( kwota 1.437.417 zł ) . Na płace i pochodne pracowników PUP przeznacza się kwotę 3.218.348 zł .
Rozdział 85395 Pozostała działalność – kwota 700.000 zł
Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na realizację programu Okno na świat , skierowanego do osób niepełnosprawnych.

15.Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Zaplanowano środki w wysokości 8.783.923 zł. ( spadek wydatków o 7,4 % w stosunku
do przewidywanego wykonania 2011 ) z podziałem na następujące rozdziały:
Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – kwota 2.089.837 zł .
Planowane środki przeznaczone zostaną na finansowanie placówek niepublicznych:
1.Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. Abp Z. Felińskiego w Markach, ul. Kasztanowa 21.
2.Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Św. A. Boboli w Markach Strudze, ul. Piłsudskiego 252.
3.Ośrodek Wychowawczy Dzieci Niepełnosprawnych Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek w Ostrówku gmina Klembów.
Szczegółowy podział dotacji przedstawia załącznik nr 1.
Dotacje zostały określone na poziomie przewidywanego kosztu 1 ucznia.( kwota 4.593,05 zł ).
Rozdział 85406 Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne – na finansowanie działalności poradni przeznacza się kwotę 2.761.631 zł w tym płace i pochodne 2.420.318 zł . Środki przeznaczone są na finansowanie :
1.Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tłuszczu
2.Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołominie
3.Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zielonce,
oraz na zadania inwestycyjne zgodnie z tabelą nr 3
Rozdział 85410 Internaty i stypendia – na finansowanie działalności przeznacza się kwotę 482.433 zł. w tym płace i pochodne 391.666 zł.
Funkcjonuje jeden internat dla młodzieży przy Zespole Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie
oraz internat niepubliczny – Bursa “Honoratki” Marki ul. Rejtana 33.
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – Kwotę 50.000 zł przeznacza się na wypłatę stypendiów finansowanych przez Powiat ( stypendium Talent ) - 50.000 zł,
Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze kwota 1.178.117 zł przeznaczona na działalność Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno -Wychowawczego w Wołominie
Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii kwota 2.159.500 zł przeznaczona na działalność Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zielonce
Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - kwota 18.451 zł
Wydatki w tym dziale przeznacza się na opłacenie szkoleń i kursów dla nauczycieli internatu i poradni psychologiczno –pedagogicznych.
Rozdział 85495 Pozostała działalność kwota 43.954 zł
Wydatki przeznacza się na finansowanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli ( kwota 16.954 zł ) oraz na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi ( kwota 27.000 zł )


16. Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska – kwota 334.500 zł
Wydatki w tym dziale są przeznaczone na zadania z zakresu ochrony środowiska, w stosunku do roku 2011 wzrastają o 23,06 %.
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami - kwota 80.000 zł
Na finansowanie wydatków związanych z unieszkodliwianiem odpadów przeznacza się kwotę 80.000 zł w tym 70.000 zł na pomoc finansowa dla gmin.
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - kwota 20.000 zł
Na zakładanie utrzymanie zieleni przy obiektach powiatowych przeznacza się kwotę 20.000 zł
Rozdział 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - kwota 110.175 zł
Na realizację zadania pn Modernizacja grobli przeciwpowodziowej na rzece Bug w gminie Dąbrówka , powiat wołomiński, przeznacza się kwotę 110.175 zł , jako wkład własny.
Rozdział 90095 Pozostała działalność - kwota 124.325 zł
Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań ekologicznych w tym 5.000 zł na dotacje dla gmin a 30.000 zł na realizację programu współpracy.

17. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Wydatki w kwocie 1.806.528 zł przeznacza się na realizację zadań z zakresu kultury , w stosunku do roku 2011 spadek o 69,46 % , co jest wynikiem mniejszych nakładów na inwestycje.
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury kwota 340.000 zł
Na wydatki związane z organizacją wystaw i uroczystości o randze powiatowej przeznacza się kwotę 250.000 zł . Na dofinansowanie imprez artystycznych realizowanych w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi przewiduje się kwotę 90.000 zł.
Rozdział 92116 Biblioteki - Kwota 66.150 zł.
Przeznacza się na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Wołominie (Uchwała XXI-158/2000 Rady Powiatu).
Rozdział 92119 Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków - kwota 331.370 zł
Na działalność Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej planuje się dotację w wysokości 319.370 zł
Kwotę 12.000 zł przeznacza się na opracowanie i druk rocznika Studia i materiały do dziejów powiatu wołomińskiego.
Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków - kwota 1.069.008 zł
Kwotę 1.024.008 zł przeznacza się na prace związane z adaptacją zabytkowego pałacu w Chrzęsnem. Dotacje na prace konserwatorskie planuje się w kwocie 30.000zł
Wkład własny w wysokości 15.000 zł zaplanowano do projektu zgłoszonego do LGD pn Rewaloryzacja zagrożonych artystycznych pomników nagrobnych i krzyży przydrożnych.

18.Dział 926 Kultura fizyczna i sport
W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 348.172 zł , spadek w stosunku do roku 2011 o 27,5 % .
Rozdział 92601 Obiekty sportowe - kwota 214.172 zł przeznaczona na zatrudnienie trenerów – animatorów sportu w ramach programu Orlik 2012 oraz prace związane z zakładaniem i likwidacja lodowiska Biały Orlik przy ZS w Wołominie.
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – kwota 124.000 zł , w tym;
- kwota 74.000 zł na wspieranie inicjatyw sportowych na terenie powiatu Wołomińskiego
- kwota 50.000 zł planowana jest na pokrycie innych wydatków związanych ze sportem m.in. wynagrodzenia animatorów, zakup nagród, pucharów, odzieży sportowej,
Rozdział 92695 Pozostała działalność - kwota 10.000 zł przeznaczona na finansowanie nagród dla sportowców.

Porównanie wydatków wykonanych w latach 2010 i 2011 oraz zaplanowanych na rok 2012 przedstawia tabela nr 2 do uzasadnienia.III. Rozchody budżetu Powiatu
Planowane spłaty rat kredytów i pożyczek do realizacji w roku 2012 wyniosą 7.474.703 zł w tym na spłaty rat pożyczek z NFOŚ i GW kwota 600.000 zł
Na rok 2012 planowane jest utrzymanie kwoty poręczenia kredytu w rachunku bieżącym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wołominie do 836.496 zł, poręczenie wygaśnie z dniem 31.12.2024.
Łączna kwota przypadających do spłaty w roku 2012 rat kredytów i pożyczek oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonego poręczenia wraz z należnymi odsetkami od tych kredytów i pożyczek wyniesie w roku 2012 10.062.704 zł co stanowi 7,66 % planu dochodów na rok 2012.
( dopuszczalny limit do 15 % )

IV Planowany deficyt budżetu na rok 2012 wyniesie 4.525.297 zł a po uwzględnieniu rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji przypadających do spłaty w roku 2012 zwiększa się do kwoty 12.000.000 zł i jest zbilansowany kredytem długoterminowym (do zaciągnięcia zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień publicznym) w komercyjnych bankach do wysokości 9.500.000 zł oraz wolnymi środkami.

V. Stan zadłużenia na dzień 31.12.2012 i jego prognoza na lata następne
Na dzień 31.12.2012 zadłużenie Powiatu wyniesie 46.241.633 zł co stanowi 35,24 % planowanych dochodów. W latach następnych wskaźnik zadłużenia będzie kształtował się w przedziale od 35,98 %
do 0,94 % planowanych dochodów.

VI. Inwestycje
Plan zadań inwestycyjnych w roku 2012 przedstawia tabela nr 3 .
Łączna kwota wydatków inwestycyjnych wynosi 16.856.235 zł w tym
- w dziale 600 10.910.000 zł
- w dziale 750 432.830 zł,
- w dziale 754 230.000 zł
- w dziale 801 1.590.000 zł
- w dziale 851 2.000.000 zł
- w dziale 852 250.000 zł
- w dziale 853 209.222 zł
- w dziale 854 100.000 zł
- w dziale 900 110.175 zł
- w dziale 921 1.024.008 zł
Inwestycje kontynuowane :
1.Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul Piłsudskiego i ul Radzymińskiej, gm. Wołomin,
2.Budowa chodnika w Cięciwie , gm. Wołomin,
3.Budowa chodnika w ul Korczaka , gm. Radzymin,
4.Budowa kładki dla pieszych w Mostówce , gm. Wołomin,
5.Budowa parkingu w systemie „ parkuj i jedź ” gm. Wołomin,
6.Przebudowa drogi relacji Zabraniec – Okuniew ,
7.Przebudowa ul. Zagańczyka w Kobyłce,
8.Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa II etap,
9. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego
i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu II etap,
10. Zakup wyposażenia dla Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej w Zielonce,
11.Zakup wyposażenia dla Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej w Wołominie
12.Adaptacja pałacu w Chrzęsnem II etap.

VII Dochody gromadzone na wyodrębnionym rachunku jednostek budżetowych
Dochody i wydatki dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym jednostek budżetowych zawiera załącznik nr 2. W załączniku ujęte zostały dochody i wydatki jednostek działających na podstawie ustawy o systemie oświaty .

VIII Zadania planowane do realizacji przy udziale środków z UE
1.Projekt Okno na świat - promocja integracji społecznej , rozwój upowszechniania aktywnej integracji – umowa systemowa - realizator PCPR
2.Projekt Kadra to kapitał - poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie – zawarta umowa , realizator PUP
3.Projekt Bądź aktywny odniesiesz sukces - wspieranie aktywności zawodowej w regionie - zawarta umowa realizator PUP
4. Projekt Informatyzacja budynków instytucji publicznych na terenie Powiatu Wołomińskiego - wniosek przygotowany do złożenia , realizator Starostwo
5. Projekt Modernizacja grobli przeciwpowodziowej na rzece Bug w gm. Dąbrówka - umieszczony na liście projektów do dofinansowania , realizator Starostwo.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 27.12.2011 r., godz. 15.38
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 27.12.2011 r., godz. 15.38
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.12.2011 r., godz. 15.38Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2279 razy.