Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Sporządzenie mapy sytuacyjnej z projektowanym podziałem nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Budowlanej i ul. Rembielińskiej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 98 w obrębie 4-08-20, w celu zwrotu wywłaszczonych nieruchomości

Termin składania ofert: 17.10.2011 r. godz. 10.00
Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na:

SPORZĄDZENIE MAPY SYTUACYJNEJ Z PROJEKTOWANYM PODZIAŁEM NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W WARSZAWIE PRZY UL. BUDOWLANEJ I UL. REMBIELIŃSKIEJ, STANOWIĄCEJ DZIAŁKĘ EWIDENCYJNĄ NR 98 W OBRĘBIE 4-08-20, W CELU ZWROTU WYWŁASZCZONYCH NIERUCHOMOŚCI.


Miejsce składania ofert:
Kancelaria Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Powstańców 8/10.

Termin składania ofert:
17.10.2011r. godzina 10.00

Termin otwarcia ofert:
17.10.2011r. godzina 12.00

Do oferty należy dołączyć:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o dzielenie zamówienia albo składania ofert (wymagana wersja poświadczona za zgodność z oryginałem).
2. Formularz oferty (Załącznik Nr 1).
3. Akceptuje(my) istotne postanowienia umowy poprzez złożenie stosownego podpisu (Załącznik Nr 2).
4. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa Zamówień Publicznych. (Załącznik Nr 3)
5. Oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych art. 22 Prawa Zamówień Publicznych.
(Załącznik Nr 4)
6. Kopię uprawnień zawodowych w zakresie prac geodezyjnych (wymagana wersja poświadczona za zgodność z oryginałem).

Informacji w przedmiotowym zakresie udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Powstańców 8/10, Wołomin tel. (022) 787 30 10 w. 103.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 11.10.2011 r., godz. 10.52
Ostatnia aktualizacja:Emilia Płachetko, data: 20.02.2013 r., godz. 14.37
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.02.2013 r., godz. 14.37Emilia PłachetkoZmiana przynależności strony
11.10.2011 r., godz. 10.52NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 4620 razy.