Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wykonanie dokumentacji do aktualizacji operatu ewidencyjnego w zakresie oznaczeń użytków gruntowych oraz ich klas gleboznawczych i konturów w działce nr 4 i nr 33 w obrębie 18 m. Kobyłka.

Termin składania ofert: 03.10.2011 godz. 13.00
I. Zamawiający
Zamawiającym jest: Powiat Wołomiński
Adres: ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

2. Numer postępowania
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest
znakiem:SPW.273.103. 2011
Oferenci we wszystkich kontaktach z zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

II. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).

III. Opis przedmiotu zamówienia

• Wykonanie dokumentacji do aktualizacji operatu ewidencyjnego w zakresie oznaczeń użytków gruntowych oraz ich klas gleboznawczych i konturów w działce nr 4 i nr 33 w obrębie 18 m. Kobyłka.

Akta prowadzonej sprawy znajdują się w Wydziale Ewidencji Gruntów i Budynków Starostwa Powiatowego w Wołominie , ul. Powstańców 8/10, 05-200 Wołomin, pokój nr 17.

IV. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia: Prace będą wykonane i odebrane do dnia 14.12.2011r.

V. Warunki udziału w postępowaniu
1. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w zamówienia , działalności, czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie i dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych
Ocena spełniania warunków dokonana zostanie wg formuły: spełnia/ nie spełnia.
Nie spełnienie chociażby jednego warunku określonego w pkt. od 1 do 4 skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania , a określonego w pkt. 5 odrzuceniem ofert wykonawcy.

VI. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
1.Oferta musi zawierać następujące dokumenty złożone w oryginale lub w poświadczonej za zgodność
z oryginałem kopii :
a) Oferta, zgodna w treści z załączonym formularzem Nr 1
Oferta musi zawierać oświadczenie wykonawcy , wskazujące te części zamówienia , których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom , a także nazwy( firmy) proponowanych podwykonawców.
b) Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 i art. 24 ust.1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych- zgodne w treści z załączonym formularzem – załącznik Nr 2.
c) Oświadczenie o spełnieniu warunków ( załącznik nr 3)
d) Zaakceptowane istotne postanowienia umowy ( załącznik nr 40
e) dokument potwierdzający posiadane uprawnienia do wykonania zamówienia
f) dokument potwierdzający wpis do rejestru działalności gospodarczej
2.Kopie dokumentów musza być poświadczone „ za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę bądź
przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy.
3.Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych , nie ujawnia
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa , w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji , jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert , zastrzegł , że nie mogą być one udostępnione . Wykonawca nie może zastrzec informacji , o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz.U z 2003r, Nr 153, poz. 1503), które wykonawca pragnie zastrzec przed dostępem dla innych uczestników postępowania , winny być załączone na końcu oferty w osobnym opakowaniu, w sposób umożliwiający łatwe od niej odłączenie i opatrzone napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać innym uczestnikom postępowania „ z zachowaniem kolejności numerowania stron oferty.

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na adres:
Starostwo Powiatowe w Wołominie
ul. Powstańców 8/10, 05-200 Wołomin
2. Osobami ze strony zamawiającego uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są: Anna Gawryluk
Tele: (022) 787-30-10 wew.102
e-mail: wgg@powiat-wolominski.pl

VIII. Opis przygotowania oferty
1. Przygotowanie oferty

1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.
2) Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę .
3) Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
4) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.
5) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki.
6) Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.
7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

IX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria, lub ul. Powstańców 8/10, kancelaria , 05 – 200 Wołomin
do dnia 03.10.2011 godz. 1300
2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres:
j.w

Oznakowanie oferty następujące:
- dane oferenta (nazwa, siedziba)
Dokumentacja do aktualizacji operatu ewidencyjnego w zakresie oznaczeń użytków gruntowych oraz ich klas gleboznawczych i konturów w działce nr 4 i nr 33 w obrębie 18 m. Kobyłka.
SPW. 273.103.2011

3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.
4. Miejsce otwarcia ofert: W siedzibie zamawiającego
Starostwo Powiatowe w Wołominie
05 – 200 Wołomin ul. Powstańców 8/10
Dnia 04.10.2011r godz. 1300 pokój nr 17.
5. Sesja otwarcia ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.

X. Kryteria oceny oferty
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów
Cena ofertowa – 100%

XI. Informacja dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi oferentów pisemnie


XII. Załączniki
1. Oferta
2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa Zamówień Publicznych
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków
4. Istotne postanowienia umowy

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 22.09.2011 r., godz. 11.50
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 05.10.2011 r., godz. 09.43
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.10.2011 r., godz. 09.43NieznanyZmiana przynależności strony
22.09.2011 r., godz. 11.59NieznanyEdycja strony
22.09.2011 r., godz. 11.50NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 5391 razy.