Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na: SPORZĄDZENIE MAPY SYTUACYJNEJ Z PROJEKTOWANYM PODZIAŁEM NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W WOŁOMINIE, STANOWIĄCYCH DZIAŁKI EWIDENCYJNE NR 176/2, 176/3,

Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na:

SPORZĄDZENIE MAPY SYTUACYJNEJ Z PROJEKTOWANYM PODZIAŁEM NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W WOŁOMINIE, STANOWIĄCYCH DZIAŁKI EWIDENCYJNE NR 176/2, 176/3, 176/4, 176/5, 176/6, 176/7, 176/8, 176/9, 176/10CZ, 176/11, 176/12, 176/13, 176/14, 176/15, 176/16, 176/17, 176/19, 176/20, 176/21, 176/22, 176/23, 176/24, 176/25, 176/29, 176/30CZ W OBRĘBIE 0021-21, W CELU ZWROTU WYWŁASZCZONYCH NIERUCHOMOŚCI


Miejsce składania ofert :
Kancelaria Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Powstańców 8/10.

Termin składania ofert:
27.09.2011r. godzina 10.00

Termin otwarcia ofert:
27.09.2011r. godzina 10.30


Do oferty należy dołączyć:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

2. Formularz oferty (Załącznik Nr 1).

3. Akceptuje(my) istotne postanowienia umowy poprzez złożenie stosownego podpisu (Załącznik Nr 2).

4. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa Zamówień Publicznych. (Załącznik Nr 3)

5. Oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych art. 22 Prawa Zamówień Publicznych.
(Załącznik Nr 4)

6. Kopię uprawnień zawodowych w zakresie prac geodezyjnych (wymagana wersja poświadczona za zgodność z oryginałem).

Informacji w przedmiotowym zakresie udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Powstańców 8/10, Wołomin tel. (022) 787 30 10 w. 108.

Zapraszamy do składania ofert


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 15.09.2011 r., godz. 12.02
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 05.10.2011 r., godz. 09.42
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.10.2011 r., godz. 09.42NieznanyZmiana przynależności strony
15.09.2011 r., godz. 12.05Katarzyna RutkowskaEdycja strony
15.09.2011 r., godz. 12.02Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 4949 razy.