Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zadania

Zadania Wydziału wynikające z Regulaminu Organizacyjnego Starostwa.
Wydział Organizacji i Kadr realizuje zadania z zakresu:

1) przygotowywania projektów aktów prawnych dotyczących funkcjonowania starostwa;
2) prowadzenia centralnych rejestrów: umów, zleceń-zamówień, porozumień, zarządzeń starosty oraz publikacji aktów w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego,
3) wykonywania obsługi kancelaryjnej starostwa;
4) koordynowania i kontroli rozpatrywania skarg, wniosków i petycji, a także prowadzenia ich rejestru oraz publikowania w BIP;
5) oświadczeń majątkowych oraz oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej
i innych;
6) dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników starostwa, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych oraz kierowników powiatowych służb i inspekcji;
7) nadzoru i kontroli dyscypliny pracy;
8) prowadzenia zbioru upoważnień do załatwiania spraw w imieniu starosty i zarządu;
9) prowadzenia spraw związanych z praktykami uczniowskimi i studenckimi odbywanymi w starostwie;
10) prowadzenia spraw związanych z zatrudnianiem osób w ramach porozumień
z Powiatowym Urzędem Pracy;
11) koordynowania szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników;
12) prowadzenia naborów na wolne stanowiska urzędnicze;
13) prowadzenia spraw z zakresu ocen okresowych pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych;
14) nadzorowania stosowania instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt;
15) administrowania nieruchomościami starostwa oraz zabezpieczenia jego mienia;
16) prowadzenia spraw socjalno¬-bytowych pracowników;
17) prowadzenia spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo¬-technicznym;
18) nadzoru nad zabezpieczeniem sprawności urządzeń i wyposażenia starostwa;
19) prowadzenia spraw związanych z konserwacją, naprawami w starostwie;
20) prowadzenia całokształtu spraw dotyczących pieczęci i tablic urzędowych;
21) koordynowania korzystania z samochodów służbowych;
22) zabezpieczenia łączności telefonicznej, telefaksowej i alarmowej;
23) dokonywania prenumeraty prasy i innych wydawnictw, prowadzenia księgozbioru, znakowania go i wydawania do użytku;
24) utrzymania czystości, w tym także wokół budynków oraz w pomieszczeniach biurowych;
25) ewidencji przesyłek pocztowych, nadawania przesyłek pocztowych i ich odbioru;
26) gospodarowania, znakowania i prowadzenia ewidencji ilościowej wyposażenia starostwa;
27) zabezpieczenia informacji wizualnej w starostwie;
28) planowania i realizacji wydatków związanych z obsługą techniczno¬-administracyjną starostwa;
29) monitorowania oraz pozyskiwania informacji dotyczących zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne starostwa;
30) prowadzenia obsługi informatycznej starostwa;
31) prowadzenia Rejestru Jednostek Organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego;
32) prowadzenia sekretariatu starosty;
33) obsługi posiedzeń zarządu;
34) sporządzania protokołów z posiedzeń zarządu;
35) prowadzenia rejestru uchwał zarządu;
36) prowadzenia rejestru zarządzeń starosty;
37) przekazywania uchwał i rozstrzygnięć zarządu jednostkom organizacyjnym starostwa i jednostkom organizacyjnym powiatu w zakresie odpowiadającym wykonywanym przez nie zadaniom;
38) przygotowywanie sprawozdań z prac zarządu;
39) zapewniania reprezentacji powiatu i starostwa na spotkaniach, uroczystościach lub imprezach kulturalnych.

2. Naczelnik Wydziału Organizacji, Kadr i Administracji pełni bezpośredni nadzór nad pracą Biura Rady.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 23.06.2003 r., godz. 10.45
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 20.02.2018 r., godz. 10.28
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.02.2018 r., godz. 10.28Katarzyna RutkowskaEdycja strony
08.01.2016 r., godz. 15.03NieznanyEdycja strony
27.03.2013 r., godz. 13.42NieznanyEdycja strony
23.06.2003 r., godz. 10.45Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2798 razy.