Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Naczelnik Wydziału organizacyjno-kadrowego KP PSP w Wołominie

Naczelnik Wydziału organizacyjno-kadrowego KP PSP w Wołominie

mł. bryg. mgr Jarosław Kłak


Do zadań sekcji organizacyjno - kadrowych należy w szczególności:

1. W zakresie spraw organizacji:
1) realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy powiatowej,
2) organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta powiatowego,
3) opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych komendanta powiatowego,
4) prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w komendzie powiatowej,
5) organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej,
6) przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania komendy powiatowej,
7) opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej,
8) organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych komendy powiatowej,
9) realizowanie zadań z zakresu skarg, wniosków i petycji, prowadzenie ewidencji skarg, wniosków i petycji dla komendy powiatowej,
10) prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta powiatowego,
11) sprawowanie nadzoru nad zawartością publikatora informacji publicznej BIP.

2. W zakresie spraw archiwizacji:
1) prowadzenie archiwum komendy powiatowej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów tj przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania dokumentów i brakowania dokumentów.

3. W zakresie spraw kadrowych:
1) realizowanie założeń polityki kadrowo - płacowej komendanta powiatowego,
2) przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi w komendzie powiatowej oraz dla osób, które łączą na swoich stanowiskach dodatkowe obowiązki,
3) opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w komendzie powiatowej,
4) opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej oraz analizowanie stanu przyznanych etatów,
5) ewidencjonowanie pieczęci i stempli w komendzie powiatowej,
6) prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów komendy powiatowej,
7) przygotowywanie wniosków dotyczących awansów i wyróżnień,
8) sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno - rentowej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej,
9) nadzorowanie i przestrzeganie dyscypliny pracy przez pracowników,
10) realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej,
11) analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego,
12) przygotowywanie harmonogramów czasu służby, kart ewidencji oraz rozliczeń dla pracowników systemu codziennego,
13) prowadzenie obsługi socjalnej strażaków, pracowników cywilnych i emerytów komendy powiatowej,

4. W zakresie spraw szkoleniowych:
1) planowanie i organizowanie szkoleń na potrzeby komendy powiatowej i OSP na obszarze powiatu,
2) prowadzenie spraw z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków i pracowników cywilnych,
3) organizowanie szkolenia i doskonalenia specjalistycznego (w tym także medycznego) członków ochotniczych straży pożarnych w zakresie ratownictwa,
4) inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów ksr-g na obszarze powiatu,
5) prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków,

5. W zakresie spraw pomocy prawnej:
1) udzielanie opinii, porad prawnych, wyjaśnień w zakresie stosowania prawa, występowanie przed sądami i urzędami, zastępstwo prawne Komendanta w postępowaniu sądowym, administracyjnym i przed innymi organami orzekającymi, nadzór prawny nad egzekucją należności Komendy oraz opiniowanie i udział w opracowywaniu umów zawieranych przez Komendę poprzez współpracę z Radcą Prawnym w zakresie określonym ustawą z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych (Dz. U z 2015 r., poz.1059).


Wytworzył lub odpowiada za treść:mł. kpt.Jarosław Kłak, data: 17.04.2018 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 05.11.2003 r., godz. 11.12
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 17.04.2018 r., godz. 13.40
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.04.2018 r., godz. 13.40Katarzyna RutkowskaEdycja strony
06.02.2017 r., godz. 10.07NieznanyEdycja strony
16.03.2015 r., godz. 12.01NieznanyEdycja strony
27.11.2007 r., godz. 13.58Emilia PłachetkoAktualizacja
05.11.2003 r., godz. 11.12Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3340 razy.