Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Naczelnik Wydziału operacyjnego KP PSP w Wołominie

Naczelnik Wydziału operacyjnego KP PSP w Wołominie

bryg. inż. Marcin Żwirkowski


Do zadań wydziału operacyjnego należy w szczególności:

1. W zakresie spraw operacyjnych:
1) analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego na obszarze powiatu oraz przygotowanie komendy powiatowej do organizacji działań ratowniczych, w tym w czasie nadzwyczajnych zagrożeń, katastrof lub klęsk żywiołowych, a także nadzór nad prawidłowością prowadzenia akcji ratowniczych,
2) opracowywanie planów ratowniczych i ich bieżąca aktualizacja,
3) przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu zdarzeń niebezpiecznych i dysponowanie niezbędnych sił i środków do ich likwidacji, ewentualnie przekierowywanie zgłoszeń do właściwych służb;
4) koordynacja działań ratowniczych lub kierowanie siłami i środkami zaangażowanymi w działania ratownicze na obszarze powiatu;
5) przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia, przekształcania lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej i jednostek ratowniczo – gaśniczych;
6) analizowanie stanu wyposażenia jednostek ratowniczo - gaśniczych i innych jednostek ksr-g oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie,
7) zapewnienie funkcjonowania stanowiska kierowania, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt i urządzenia umożliwiające dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami ksr-g na obszarze działania oraz umożliwiające współpracę z Stanowiskiem Kierowania Komendanta Wojewódzkiego PSP,
8) prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń, sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki ksr-g, oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń z działań ratowniczych,
9) przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współpracować w akcjach ratowniczych,
10) nadzorowanie gotowości operacyjnej jrg oraz innych podmiotów ksr-g, analizowanie gotowości operacyjno - technicznej na podstawie raportów dobowych oraz prowadzonych kontroli, a także przedstawienie wniosków w tym zakresie;
11) przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej jrg oraz OSP na obszarze powiatu pod względem przygotowania do działań ratowniczych;
12) przygotowanie pododdziałów do działań w ramach odwodów operacyjnych, współdziałanie w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich,
13) koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania ksr-g,
14) prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład ksr-g na obszarze działania,
15) nadzór nad organizacją, uzgadnianie sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego i alarmowania z komendą powiatową,
16) bieżące informowanie komendanta oraz rzecznika prasowego komendanta powiatowego o szczególnych zdarzeniach, odnotowanych w powiecie i postępie akcji ratowniczo-gaśniczych.
17) dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami na obszarze powiatu,
18) sporządzanie grafików dyżurów dla kierownictwa Komendy oraz strażaków pełniących dyżur oficera operacyjnego powiatu,
19) prowadzenie kart ewidencji czasu służby dla podległych pracowników PSK i przygotowywanie harmonogramów czasu służby dla PSK,
20) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu dysponowania jednostek ksr-g,

2. W zakresie spraw informatyki:
1) nadzór oraz analizowanie i wdrażanie komputerowych systemów wspomagania dysponowania i koordynowania działaniami ratowniczymi, a także innych systemów przewidzianych do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów ksr-g oraz wykorzystywanych w działalności komendy powiatowej,
2) współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik informatycznych,
3) planowanie i wdrażanie w jednostkach ksr-g nowoczesnych technik informatycznych,
4) sporządzanie informacji i analiz z zakresu informatyki,
5) wdrażanie zunifikowanych systemów teleinformatycznych,
6) systematyczne archiwizowanie danych elektronicznych przechowywanych w urządzeniach otoczenia sieciowego sieci informatycznej komendy powiatowej,
7) realizacja zadań administratora sieci i środowisk programowych,
8) nadzór nad kontami pocztowymi, pocztą elektroniczną oraz stroną internetową komendy powiatowej,
9) analizowanie i planowanie potrzeb sprzętowych: sieci informatycznej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej oraz zapewnienie ich niezawodnego działania,
10) utrzymanie w sprawności istniejących w komendzie powiatowej systemów teleinformatycznych,

3. W zakresie spraw łączności:
1) planowanie systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania, a także systemów alarmowania na obszarze działania komendy powiatowej oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania,
2) nadzór oraz analizowanie potrzeb technicznych i sprzętowych oraz wdrażanie systemów łączności dla potrzeb komendy powiatowej, a także do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów ksr-g oraz ich alarmowania i dysponowania w obszary chronione,
3) analizowanie i planowanie potrzeb sprzętowych: instalacji telefonicznej i łączności bezprzewodowej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej oraz zapewnienie ich niezawodnego działania,
4) współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik łączności na potrzeby rozwoju ratownictwa i innych zadań z zakresu ochrony ludności,
5) analizowanie stanu zabezpieczenia w środki łączności jednostek organizacyjnych straży pożarnych na obszarze działania komendy powiatowej,
6) koordynowanie prac z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru łączności jednostek krs-g na obszarze działania komendy powiatowej,
7) planowanie i wdrażanie w jednostkach ksr-g na obszarze działania komendy powiatowej nowoczesnych technik łączności,
8) sporządzanie informacji i analiz z zakresu organizacji łączności,

4. W zakresie obronnych:
1) prowadzenie spraw w zakresie organizowania, koordynowania i nadzorowania nad przygotowaniami obronnymi w komendzie powiatowej,
2) koordynowanie realizacji zadań obronnych.
5. W zakresie spraw ochrony informacji niejawnych:
1) realizacja zadań dla tzw. „pionu ochrony”, określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. 2010 nr 182 poz. 1228),
2) współpraca z Pełnomocnikiem do spraw Ochrony Informacji Niejawnych,
3) obsługa kancelaryjna korespondencji,
4) kontrolowanie stanu ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów w tym zakresie,
5) zapewnienie wymaganej ochrony informacji niejawnych wytwarzanych, przetwarzanych, przechowywanych i przesyłanych oraz systemów i sieci teleinformatycznych,
6) administrowanie i nadzór nad elektronicznym przetwarzaniem informacji niejawnych,
7) opracowywanie i nadzorowanie realizacji planów w zakresie ochrony informacji niejawnych,
8) planowanie i prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.


Wytworzył lub odpowiada za treść:mł. kpt.Jarosław Kłak, data: 17.04.2018 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 05.11.2003 r., godz. 11.11
Ostatnia aktualizacja:Martyna Goś, data: 04.07.2019 r., godz. 15.12
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.07.2019 r., godz. 15.12Martyna GośEdycja strony
17.04.2018 r., godz. 13.37Katarzyna RutkowskaEdycja strony
16.03.2015 r., godz. 12.00NieznanyEdycja strony
27.11.2007 r., godz. 13.55Emilia PłachetkoAktualizacja
05.11.2003 r., godz. 11.11Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3993 razy.