Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wykonanie remontu 2 sal lekcyjnych w ZS w Wołominie przy ul. Legionów 85

Termin składania ofert: 18.07.2011r. godzina 10.00
Zapytanie OfertoweZespół Szkół w Wołominie przy ul. Legionów 85 zwraca się z prośbą o złożenie oferty na; „Wykonanie remontu 2 sal lekcyjnych w ZS w Wołominie przy ul. Legionów 85”

Miejsce składania ofert Sekretariat Zespołu Szkół ul. Legionów 85 Wołomin.

Termin składania ofert; 18.07.2011r. godzina 10.00

Termin otwarcia ofert; 18.07.2011r. godzina 10.30


Do oferty należy dołączyć;

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
2. Kosztorys ofertowy.
3. Podpisane istotne postanowienia umowy
4. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24
5. Oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych art. 22


Zespół Szkół w Wołominie zastrzega sobie prawo wycofania oferty bez podania przyczyn.
Ostateczne szczegóły wykonania prac wykonawca zobowiązany jest ustalić z zamawiającym.


Zapraszamy do składania ofert


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 11.07.2011 r., godz. 12.02
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 08.08.2011 r., godz. 14.11
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.08.2011 r., godz. 14.11NieznanyZmiana przynależności strony
12.07.2011 r., godz. 09.41NieznanyEdycja strony
11.07.2011 r., godz. 12.02NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 4695 razy.