Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wykonanie naprawy dachu na budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Powstańców 8/10

Termin składania ofert. 12.07.2011 r. godz. 12.00
Zapytanie Ofertowe
Starostwo Powiatowe w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 zwraca się z prośbą o złożenie oferty na; „Wykonanie naprawy dachu na budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Powstańców 8/10” Miejsce składania ofert ; Kancelaria Starostwa w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3.

Termin składania ofert; 12.07.2011r. godzina 12.00

Termin otwarcia ofert; 12.07.2011r. godzina 12.30


Do oferty należy dołączyć;

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
2. Formularz oferty.
3. Podpisane istotne postanowienia umowy
4. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24
5. Oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych art. 22

Zapraszamy do składania ofert


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 06.07.2011 r., godz. 15.05
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 08.08.2011 r., godz. 14.10
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.08.2011 r., godz. 14.10NieznanyZmiana przynależności strony
12.07.2011 r., godz. 10.26NieznanyEdycja strony
12.07.2011 r., godz. 09.41NieznanyEdycja strony
06.07.2011 r., godz. 15.05NieznanyEdycja strony
06.07.2011 r., godz. 15.05NieznanyEdycja strony
06.07.2011 r., godz. 15.05NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 4886 razy.