Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Starostwo Powiatowe w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na bieżącą dostawę wody do Starostwa Powiatowego w Wołominie.

Termin składania ofert: 01.06.2011 r. do godz. 16:00
„Dostawa wody niegazowanej i gazowanej w butelkach PET 1,5 litra w łącznej ilości 400 zgrzewek ”

Starostwo Powiatowe w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na bieżącą dostawę wody do Starostwa Powiatowego w Wołominie.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem postępowania jest dostawa wody niegazowanej oraz gazowanej pakowanej w butelki PET 1,5 litra w łącznej ilości 400 zgrzewek do Starostwa Powiatowego w Wołominie.
Dostawa odbywać się będzie sukcesywnie, w okresie od czerwca do końca września 2011, według potrzeb Zamawiającego do jego siedziby.
Dostawca zobowiązuje się do dostaw przedmiotu zamówienia po każdorazowym zgłoszeniu przez Zamawiającego takiej potrzeby.
Dostawca każdorazowo po dostawie wystawi dla Zamawiającego fakturę, opiewającą na kwotę i ilość, na jaką został dostarczony przedmiot zamówienia uwzględniając przewidziany rabat.
Płatność za wykonane usługi dokonywana będzie na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 30 dni kalendarzowych, licząc od dnia dostarczenia właściwej faktury do siedziby Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania ilościowo oraz kwotowo oferty zawartej w zapytaniu ofertowym.

Po wyborze Wykonawcy zostanie przygotowane zlecenie, według którego będą wystawiane faktury za dostawę wody.

Oferty można składać na piśmie w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, pokój nr 4, przesłać faxem (pod numer 22 776 – 50 – 93) lub pocztą elektroniczną na adres wok@powiat-wolominski.pl
Do oferty należy dołączyć kopię, poświadczoną za zgodność z oryginałem, wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej, podpisany Opis Przedmiotu Zamówienia oraz oświadczenia stanowiące załącznik 1 i 2.Termin składania ofert: 01.06.2011 r. do godz. 16:00.
Termin otwarcia ofert: 02.06.2011 r. o godz. 10:00.Postępowanie zostało unieważnione ze względu na niedoprecyzowanie przez Zamawiającego opisu przedmiotu zamówienia co uniemożliwiło wybór Wykonawcy. Zamawiający uwzględni w nowym zapytaniu ofertowym niezbędne informacje i dokona ponownego wyboru Wykonawcy.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 30.05.2011 r., godz. 09.32
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 02.06.2011 r., godz. 12.42
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.06.2011 r., godz. 12.42NieznanyZmiana przynależności strony
02.06.2011 r., godz. 12.17Katarzyna RutkowskaEdycja strony
02.06.2011 r., godz. 12.17Katarzyna RutkowskaEdycja strony
30.05.2011 r., godz. 09.32Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 5023 razy.