Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr V-44/2011

w sprawie zmiany uchwały Nr IV-29/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28.02.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011
Uchwała Nr V-44/2011
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 28 marca 2011 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr IV-29/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28.02.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011


Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157, poz. 1240) -Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:


§ 1

Do uchwały Nr IV-29/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28.02.2011 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011 zmienionej:
- uchwałą Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 24.03.2011 r.,
wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.


§ 2

1. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków majątkowych na rok 2011:
a) w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe dodaje się nowe zadanie pn.: „Budowa kładki z ciągiem pieszo-rowerowym nad rzeką Długą w miejscowości Kobyłka i Zielonka” z kwotą 22.500 zł,
b) w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zmniejsza się nakłady na zadania:
- „Zakup samochodu osobowego” o kwotę 10.000 zł,
- „Zakup samochodu dostawczego” o kwotę 12.500 zł.
2. Tabela Nr 3 do uchwały Nr IV-29/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 28.02.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2011 otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 3

Treść § 7 uchwały, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały otrzymuje brzmienie:
„Upoważnia się Zarząd Powiatu Wołomińskiego do:
a) dokonywania przeniesień planu wydatków budżetu na uposażenia i wynagrodzenia
ze stosunku pracy między rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej
w budżecie Powiatu,
b) dokonywania przeniesień w planie wydatków majątkowych pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej w części dotyczącej zadań jednorocznych z wyłączeniem
zmian powodujących:
- utworzenie nowego wydatku majątkowego,
- wykreślenie zaplanowanego wydatku majątkowego.”


§ 4

1. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na stronach internetowych Powiatu Wołomińskiego.
Przewodniczący
Rady Powiatu Wołomińskiego

Paweł Solis

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 01.04.2011 r., godz. 15.03
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 01.04.2011 r., godz. 15.04
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.04.2011 r., godz. 15.04Małgorzata JeznachEdycja strony
01.04.2011 r., godz. 15.03Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 4464 razy.