Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr IV-57/2011 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 15 lutego 2011r.

w sprawie: powołania komisji konkursowych do rozstrzygnięcia w 2011 roku konkursów ofert na realizację zadań publicznych.
Uchwała Nr IV-57/2011
Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 15 lutego 2011r.


w sprawie: powołania komisji konkursowych do rozstrzygnięcia w 2011 roku konkursów ofert na realizację zadań publicznych.

Na podstawie ust. 1 i 2 rozdziału XI Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie na lata 2011-2012, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr XLVII-357/10 z dnia 26 października 2010 r. w sprawie Programu współpracy, Zarząd Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:

§ 1

1. Powołuje się komisję konkursową do rozstrzygnięcia w 2011 roku konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: Wspieranie akcji promujących zdrowie, w składzie:
1. Przewodniczący: Marek Szafrański - członek Zarządu Powiatu Wołomińskiego
2. Wiceprzewodniczący: Ewa Jagodzińska - Wydział Spraw Obywatelskich Starostwa
Członkowie: 3. Bożena Woldon - Wydział Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
Starostwa
4. Paweł Chojnowski - przedstawiciel Fundacji POMOCNA RĘKA z Marek
5. Tomasz Lenkiewicz - przedstawiciel Międzyszkolnego Klubu Sportowego
KARATE KYOKUSHIN z Radzymina.
2. W pracach Komisji uczestniczy z głosem doradczym: Zofia Gwara - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Wołominie.

§ 2

1. Powołuje się komisję konkursową do rozstrzygnięcia w 2011 roku konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: Pomoc w zapewnieniu opieki dzieciom, które utraciły opiekę rodzicielską - wspieranie form opieki zastępczej, w składzie:
1. Przewodniczący: Izabella Dziewiątkowska - członek Zarządu Powiatu Wołomińskiego
2. Wiceprzewodniczący: Ewa Jagodzińska - Wydział Spraw Obywatelskich Starostwa
Członkowie: 3. Bożena Woldon - Wydział Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
Starostwa
4. Rafał Rozpara - przedstawiciel Lokalnej Grupy Działania RÓWNINY
WOŁOMIŃSKIEJ z Tłuszcza
5. Małgorzata Wielogórska - przedstawiciel Parafialnego Klubu Sportowego LIWIEC
z Borzym.
2. W pracach Komisji uczestniczy z głosem doradczym: Zofia Gwara - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Wołominie.

§ 3

1. Powołuje się komisję konkursową do rozstrzygnięcia w 2011 roku konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, w składzie:
1. Przewodniczący: Izabella Dziewiątkowska - członek Zarządu Powiatu Wołomińskiego
2. Wiceprzewodniczący: Ewa Jagodzińska - Wydział Spraw Obywatelskich Starostwa
Członkowie: 3. Zofia Gwara - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie
4. Andrzej Domański - przedstawiciel Stowarzyszenia Bractwo Strzeleckie
SALWA z Wołomina
5. Wojciech Dziełak - przedstawiciel Stowarzyszenia Miłośników Kawalerii
im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich z Kobyłki.
2. W pracach Komisji uczestniczy z głosem doradczym: Bożena Woldon - Wydział Ochrony Zdrowia
i Polityki Społecznej Starostwa.

§ 4

1. Powołuje się komisję konkursową do rozstrzygnięcia w 2011 roku konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w składzie:
1. Przewodniczący: Marek Szafrański - członek Zarządu Powiatu Wołomińskiego
2. Wiceprzewodniczący: Ewa Jagodzińska - Wydział Spraw Obywatelskich Starostwa
Członkowie: 3. Zofia Gwara - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie
4. Barbara Kowalczyk - przedstawiciel Stowarzyszenia Miłośników Urli z Urli
5. Robert Krasiewicz - przedstawiciel UKS Towarzystwa Szachowego
ZIELONI ZIELONKA z Zielonki.
2 W pracach Komisji uczestniczy z głosem doradczym: Bożena Woldon – Wydział Ochrony Zdrowia
i Polityki Społecznej Starostwa.

§ 5

1. Powołuje się komisję konkursową do rozstrzygnięcia konkursów ofert w roku 2011 na realizację zadań publicznych z zakresu: Pozaszkolne działania edukacyjne, oświatowe i wychowawcze, w składzie:
1. Przewodniczący: Konrad Rytel - członek Zarządu Powiatu Wołomińskiego
2. Wiceprzewodniczący: Ewa Jagodzińska - Wydział Spraw Obywatelskich Starostwa
Członkowie: 3. Eliza Szumska - Wydział Edukacji i Kultury Starostwa
4. Bożena Modzelewska - przedstawiciel Hospicjum Opatrzności Bożej Księża
Orioniści z Wołomina
5. Grażyna Radomska - przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków
Oddział Powiatowy w Wołominie.
2. W pracach Komisji uczestniczy z głosem doradczym: Jolanta Boguszewska-Kolatorska - Ośrodek Dokumentacji Etnograficznej „Korozja i Kolor” z Wołomina.

§ 6

1. Powołuje się komisję konkursową do rozstrzygnięcia konkursów ofert w roku 2011 na realizację zadań publicznych z zakresu: Ekologia i ochrona środowiska w zakresie prowadzenia działalności edukacyjnej, w składzie:
1. Przewodniczący: Konrad Rytel - członek Zarządu Powiatu Wołomińskiego
2. Wiceprzewodniczący: Ewa Jagodzińska - Wydział Spraw Obywatelskich Starostwa
Członkowie: 3. Jolanta Godlewska - Wydział Ochrony Środowiska Starostwa
4. Lila Morawska - przedstawiciel Fundacji DZIECI ULICY z Ząbek
5. Anna Kucharska - przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenie na Rzecz
Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wołominie.
2. W pracach Komisji uczestniczy z głosem doradczym: Barbara Zajkowska - Wydział Ochrony Środowiska Starostwa.

§ 7

1. Powołuje się komisję konkursową do rozstrzygnięcia konkursów ofert w roku 2011 na realizację zadań publicznych z zakresu: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
(w formach niekomercyjnych), w składzie:
1. Przewodniczący: Piotr Uściński - Starosta Wołomiński
2. Wiceprzewodniczący: Ewa Jagodzińska - Wydział Spraw Obywatelskich Starostwa
Członkowie: 3. Hanna Michalczewska - Wydział Edukacji i Kultury Starostwa
4. Dorota Mirosz - przedstawiciel Klubu Sportowego FANABERIA
z Radzymina
5. Elwira Kurzajewska - przedstawiciel Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zarząd
Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego w Warszawie.
2. W pracach Komisji uczestniczy z głosem doradczym: Katarzyna Pazio - Biuro Promocji Starostwa.

§ 8

1. Powołuje się komisję konkursową do rozstrzygnięcia konkursów ofert w roku 2011 na realizację zadań publicznych z zakresu: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (w formach nie komercyjnych), w składzie:
1. Przewodniczący: Marek Szafrański - członek Zarządu Powiatu Wołomińskiego
2. Wiceprzewodniczący: Ewa Jagodzińska - Wydział Spraw Obywatelskich Starostwa
Członkowie: 3. Grzegorz Boruc - Wydział Edukacji i Kultury Starostwa
4. Wacława Sumara - przedstawiciel Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół
Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu USŁYSZEĆ ŚWIAT
z Warszawy
5. Marzanna Skłodowska - przedstawiciel Zgromadzenia Małe Dzieło Boskiej
Opatrzności Schronisko „Don Orione” z Czarnej.
2. W pracach Komisji uczestniczy z głosem doradczym: Jolanta Boguszewska-Kolatorska – Ośrodek Dokumentacji Etnograficznej „Korozja i Kolor” z Wołomina.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wołomińskiemu.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 22.02.2011 r., godz. 08.29
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 26.09.2011 r., godz. 15.13
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
26.09.2011 r., godz. 15.13NieznanyEdycja strony
26.09.2011 r., godz. 15.12NieznanyEdycja strony
23.02.2011 r., godz. 11.12NieznanyEdycja strony
22.02.2011 r., godz. 08.29NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 3890 razy.