Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o przeniesieniu praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Wołomińskiego Nr 87/04, z dnia 18.03.2004r., znak: WOŚ-6225-29/256/0

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego
Na podstawie art. 127 ust. 6, ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)
zawiadamiam, że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, na wniosek z dnia 26.10.2010r. Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o., z s. ul. Literacka 20, 05-220 Zielonka, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o przeniesieniu praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego na:
- odprowadzanie oczyszczonych ścieków opadowych i roztopowych z terenu zlewni obejmującej następujące ulice położone w Zielonce: tj. Słowackiego, Dziennikarskiej, Łukasińskiego, Długosza, Kraszewskiego, Poniatowskiego, Kilińskiego i Literackiej, poprzez urządzenia kanalizacji deszczowej usytuowane w ww. ulicach istniejącym przepustem wałowym o średnicy 600 mm, posadowionym na rzędnej 87,32 m n.p.m. do rz. Długiej w km 11+150, w łącznej ilości 320 l/s (w tym wód drenażowych w ilości 0,42 l/s, z rowów melioracyjnych położonych wzdłuż części ulic: Skorupki i Literackiej), udzielonego decyzją Starosty Wołomińskiego Nr 87/04, z dnia 18.03.2004r., znak: WOŚ-6225-29/256/03/04 wydaną dla Gminy Zielonka, zmienioną decyzją Nr 246/05, z dnia 19.08.2005r., znak: WOŚ-6226-9/1394/05, a następnie zmienioną decyzją Nr 348/05, z dnia 03.11.2005r., znak: WOŚ-6226-9-1827/05.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski, w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie,
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin (pok. nr 8), w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Marek Szafrański - Członek Zarządu, data: 03.11.2010 r.
Wprowadził:Ewa Krzywosz, data: 04.11.2010 r., godz. 11.48
Ostatnia aktualizacja:Ewa Krzywosz, data: 04.11.2010 r., godz. 11.48
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.11.2010 r., godz. 11.48Ewa KrzywoszDodanie strony

Strona oglądana: 1528 razy.