Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o przeniesieniu praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Gminie Zielonka decyzją Starosty Wołomińskiego Nr 193/03, z dnia 24.06.2003r., znak: W

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Na podstawie art. 127 ust. 6, ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)
zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, na wniosek z dnia 26.10.2010r. Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o., z s. ul. Literacka 20, 05-220 Zielonka, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o przeniesieniu praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego na:
1. wykonanie urządzeń wodnych, tj. wylotu wałowego, żelbetowego o średnicy 300 mm, posadowionego na rzędnej 87,22 m n.p.m., w km 10+580 rz. Długiej w Zielonce, służącego do wprowadzania ścieków opadowych i roztopowych do rzeki, z urządzeń kanalizacji deszczowej znajdujących się w obrębie ulicy Rzecznej w Zielonce,
2. odprowadzanie z terenu ul. Rzecznej i ul. Lipowej w Zielonce, poprzez projektowanych w ul. Rzecznej kanał deszczowy o średnicy 300 mm, ścieków opadowych i roztopowych do rzeki Długiej w km 10+580, wylotem wałowym, żelbetowym o średnicy 300 mm posadowionym w skarpie rzeki na rzędnej 87,22 m n.p.m., w łącznej ilości 58,0 l/s, udzielonego Gminie Zielonka decyzją Starosty Wołomińskiego Nr 193/03, z dnia 24.06.2003r., znak: WOŚ-6225-12/950/03.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski, w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie,
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin (pok. nr 8), w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Marek Szafrański - Członek Zarządu, data: 03.11.2010 r.
Wprowadził:Ewa Krzywosz, data: 04.11.2010 r., godz. 11.45
Ostatnia aktualizacja:Ewa Krzywosz, data: 04.11.2010 r., godz. 11.45
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.11.2010 r., godz. 11.45Ewa KrzywoszDodanie strony

Strona oglądana: 1498 razy.