Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego sprawie wydania decyzji o przeniesieniu praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Gminie Zielonka decyzją Starosty Wołomińskiego Nr 162/03, z dnia 05.06.2003r., znak: WOŚ

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego
Na podstawie art. 127 ust. 6, ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)
zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, na wniosek z dnia 26.10.2010r. Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o., z s. ul. Literacka 20, 05-220 Zielonka, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o przeniesieniu praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego na:
1. pobór wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych, za pomocą ujęcia zlokalizowanego na terenie stacji uzdatniania wody przy ul. Dziennikarskiej w Zielonce, składającego się
z dwóch studni, tj. studnia nr 1 (eksploatowanej na potrzeby płukania złoża filtracyjnego) o głębokości 252 m; studnia nr 2 (eksploatowanej w celu dostarczania wody do punktu czerpalnego) o głębokości 253 m; zlokalizowanych na działce nr ew. 51 obręb 5–40–06 w Zielonce, w ilości Qmax – 5,0 m3/h, Qśr. – 20 m3/dobę,
2. odprowadzanie podczyszczonych wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody, poprzez studzienkę osadnikową, a następnie do rz. Długiej w km 10+500, poprzez wylot rurociągu o średnicy 100 mm, zlokalizowany na działce nr ew. 51 obręb 5–40–06 w Zielonce, posadowiony na rzędnej 89,6 m n.p.m., w ilości ogólnej: Qmax – 2 m3/dobę i Qmax – 2,2 l/s, udzielonego Gminie Zielonka decyzją Starosty Wołomińskiego Nr 162/03, z dnia 05.06.2003r., znak: WOŚ-6223-6/813/03.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski, w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie,
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin (pok. nr 8), w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Marek Szafrański - Członek Zarządu, data: 03.11.2010 r.
Wprowadził:Ewa Krzywosz, data: 04.11.2010 r., godz. 11.43
Ostatnia aktualizacja:Ewa Krzywosz, data: 04.11.2010 r., godz. 11.43
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.11.2010 r., godz. 11.43Ewa KrzywoszDodanie strony

Strona oglądana: 1445 razy.