Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o przeniesieniu praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Gminie Zielonka decyzją Starosty Wołomińskiego Nr 192/03, z dnia 24.06.2003r., znak:

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego
Na podstawie art. 127 ust. 6, ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)
zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, na wniosek z dnia 26.10.2010r. Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o., z s. ul. Literacka 20, 05–220 Zielonka, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o przeniesieniu praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego na:
1. wykonanie urządzeń wodnych, tj. wylotu kanalizacji deszczowej o średnicy 600 mm, posadowionego na rzędnej 89,40 m n.p.m. w rowie przydrożnym w ul. Wyszyńskiego
(przy ul. Leśnej) w Zielonce, służącego do wprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych do rowu przydrożnego, a następnie do Rowu Magenta, z urządzeń kanalizacji deszczowej znajdujących się w obrębie modernizowanej ulicy Wyszyńskiego w Zielonce (na odcinku od ul. Poniatowskiego w Kobyłce do Rowu Magenta),
2. odprowadzanie z terenu ul. Wyszyńskiego w Zielonce (na odcinku od ul. Poniatowskiego w Kobyłce do Rowu Magenta), wraz z uwzględnieniem odpływu z terenu dróg krzyżujących się z ul. Wyszyńskiego, tj. z ul. Chopina, ul. Szkolnej, ul. Kochanowskiego, ul. Kolejowej i ul. Wojska Polskiego, poprzez istniejący w ul. Wyszyńskiego kanał deszczowy o średnicy 600 mm, ścieków opadowych i roztopowych, podczyszczanych w urządzeniu, do rowu przydrożnego w ul. Wyszyńskiego, a następnie poprzez Rów Magenta, do rz. Długiej w km 9+920, wylotem o średnicy 600 mm posadowionym w rowie przydrożnym na rzędnej 89,40 m n.p.m., w łącznej ilości 197,5 l/s, udzielonego Gminie Zielonka decyzją Starosty Wołomińskiego Nr 192/03, z dnia 24.06.2003r., znak: WOŚ–6225–11/1109/03.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi
i wnioski, w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie,
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin (pok. nr 8), w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Marek Szafrański - Członek Zarządu, data: 03.11.2010 r.
Wprowadził:Ewa Krzywosz, data: 04.11.2010 r., godz. 11.37
Ostatnia aktualizacja:Ewa Krzywosz, data: 04.11.2010 r., godz. 11.37
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.11.2010 r., godz. 11.37Ewa KrzywoszDodanie strony

Strona oglądana: 1467 razy.