Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Rejestr uchwał Zarządu: Kadencja 2014 - 2018, 2017 rok

LP. Nr uchwały Opis uchwały
1 Uchwała Nr V-1/2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictw kierownikom powiatowych jednostek budżetowych
2 Uchwała Nr V-2/2017 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizacje w roku 2017 zadań publicznych
3 Uchwała Nr V-3/2017 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przez Szpital Powiatowy w Wołominie – SZPZOZ lancetronu Ligasure GTF-400
4 Uchwała Nr V-4/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Szpital Powiatowy w Wołominie – SZPZOZ diatermii chirurgicznej
5 Uchwała Nr V-5/2017 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przez Szpital Powiatowy w Wołominie – SZPZOZ inkubatora transportowego
6 Uchwała Nr V-6/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Szpital Powiatowy w Wołominie – SZPZOZ analizatora typu RAPIDLAB 348
7 Uchwała Nr V-7/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Szpital Powiatowy w Wołominie – SZPZOZ ultrasonografu okulistycznego
8 Uchwała Nr V-8/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Szpital Powiatowy w Wołominie – SZPZOZ aparatu RTG mammograficznego
9 Uchwała Nr V-9/2017 w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek powiatowych w roku 2017
10 Uchwała Nr V-10/2017 w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek powiatowych w roku 2017 - wykonanie
11 Uchwała Nr V-11/2017 w sprawie zmian w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
12 Uchwała Nr V-12/2017 w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie do realizacji projektu: „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie wołomińskim (II)”
13 Uchwała Nr V-13/2017 w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek powiatowych w roku 2017
14 Uchwała Nr V-14/2016 w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek powiatowych w roku 2017 - wykonanie
15 Uchwała Nr V-15/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2017-2027
16 Uchwała Nr V-16/2017 w sprawie udzielenia upoważnień do kontroli w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce
17 Uchwała Nr V-17/2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego w zakresie Pomoc społeczna, pn.: Organizacja i prowadzenie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego obejmującego zasięgiem swojego oddziaływania gminy Dąbrówka, Klembów, Radzymin
18 Uchwała Nr V-18/2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2017-2019 zadania publicznego w zakresie Turystyka, pn.: Prowadzenie portalu turystycznego www.wyprawaznaturaikultura.pl
19 Uchwała Nr V-19/2017 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2017 zadań publicznych
20 Uchwała Nr V-20/2017 w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek powiatowych w roku 2017
21 Uchwała Nr V-21/2017 w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek powiatowych w roku 2017 - wykonanie
22 Uchwała Nr V-22/2017 w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia dróg na terenie Gminy Wołomin do kategorii dróg gminnych
23 Uchwała Nr V-23/2017 w sprawie wykonania uchwały zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
24 Uchwała Nr V-24/2017 w sprawie zmian w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
25 Uchwała Nr V-25/2017 w sprawie określenia wysokości minimalnych stawek czynszu z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych stanowiących powiatowy zasób nieruchomości
26 Uchwała Nr V-26/2017 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację w roku 2017 zadań publicznych
27 Uchwała Nr V-27/2017 w sprawie zmieniająca uchwałę nr V-25/2017 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości minimalnych stawek czynszu z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych stanowiących powiatowy zasób nieruchomości
28 Uchwała Nr V-28/2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych i publicznych placówek oświatowych prowadzonych na terenie powiatu wołomińskiego przez inne niż Powiat Wołomiński osoby prawne i osoby fizyczne, a także tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
29 Uchwała Nr V-29/2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
30 Uchwała Nr V-30/2017 w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek powiatowych w roku 2017
31 Uchwała Nr V-31/2017 w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek powiatowych w roku 2017 – wykonanie
32 Uchwała Nr V-32/2017 w sprawie upoważnienia kierowników powiatowych jednostek budżetowych podległych Powiatowi Wołomińskiemu do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydatków bieżących jednostki na rok 2017
33 Uchwała Nr V-33/2017 w sprawie przekazania kierownikom podległych Powiatowi Wołomińskiemu jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań
34 Uchwała Nr V-34/2017 w sprawie upoważnienia Starosty Wołomińskiego do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydatków Starostwa na rok 2017
35 Uchwała Nr V-35/2017 w sprawie wydania opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej położonej na terenie Powiatu Wyszkowskiego
36 Uchwała Nr V-36/2017 w sprawie wykonania uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
37 Uchwała Nr V-37/2017 w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
38 Uchwała Nr V-38/2017 w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok - wykonanie
39 Uchwała Nr V-39/2017 w sprawie przeniesień w planie finansowym jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
40 Uchwała Nr V-40/2017 w sprawie upoważnienia do przeprowadzania kontroli realizacji zadań publicznych
41 Uchwała Nr V-41/2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2017zadań publicznych
42 Uchwała Nr V-42/2017 w sprawie unieważnienia otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2017zadań publicznych
43 Uchwała Nr V-43/2017 w sprawie wykazu zadań przyjętych do dofinansowania dla spółek wodnych w 2017 r. w I i II etapie
44 Uchwała Nr V-44/2017 w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek powiatowych w roku 2017
45 Uchwała Nr V-45/2017 w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek powiatowych w roku 2017 – wykonanie
46 Uchwała Nr V-46/2017 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
47 Uchwała Nr V-47/2017 w sprawie przeniesień w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
48 Uchwała Nr V-48/2017 w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
49 Uchwała Nr V-49/2017 w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok - wykonanie
50 Uchwała Nr V-50/2017 w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
51 Uchwała Nr V-51/2017 w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok - wykonanie
52 Uchwała Nr V-52/2017 w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2017 – uaktualnienie planów finansowych
53 Uchwała Nr V-53/2017 w sprawie upoważnień do dokonywania czynności zastrzeżonych do kompetencji Zarządu Powiatu w zakresie kontroli i prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym prowadzonym przez inny organ niż Powiat Wołomiński
54 Uchwała Nr V-54/2017 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Powiecie Wołomińskim i jego jednostkach budżetowych
55 Uchwała Nr V-55/2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2017 zadań publicznych
56 Uchwała Nr V-56/2017 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego
57 Uchwała Nr V-57/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczenia w budynku głównym Szpitala Powiatowego w Wołominie z przeznaczeniem na placówkę bankową Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej
58 Uchwała Nr V-58/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem powierzchni w budynku głównym Szpitala Powiatowego w Wołominie z przeznaczeniem pod bankomat Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej
59 Uchwała Nr V-59/2017 w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia dróg na terenie Gminy Wołomin do kategorii dróg gminnych
60 Uchwała Nr V-60/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2017-2027
61 Uchwała Nr V-61/2017 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2017r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Wołomiński
62 Uchwała Nr V-62/2017 w sprawie ustalenia procedur tworzenia i zasad współuczestnictwa Powiatu Wołomińskiego i Gminy Tłuszcz w spółdzielni socjalnej
63 Uchwała Nr V-63/2017 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2017 zadań publicznych
64 Uchwała Nr V-64/2017 w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016r. – Uchwala Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017rok
65 Uchwała Nr V-65/2017 w sprawie Zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016r. – Uchwala Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017rok - wykonanie
66 Uchwała Nr V-66/2017 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
67 Uchwała Nr V-67/2017 w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016r. – Uchwala Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017rok
68 Uchwała Nr V-68/2017 w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016r. – Uchwala Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017rok - wykonanie
69 Uchwała Nr V-69/2017 w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek powiatowym w roku 2017
70 Uchwała Nr V-70/2017 w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek powiatowym w roku 2017 - wykonanie
71 Uchwała Nr V-71/2017 w sprawie zmieniająca uchwałę nr V-51/2017 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 21 lutego 2017r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016r. – Uchwala Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017rok - wykonanie
72 Uchwała Nr V-72/2017 w sprawie informacji z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego oraz udzielonych umorzeniach nieopodatkowanych należności budżetowych za IV kwartał 2016 roku
73 Uchwała Nr V-73/2017 w sprawie przeniesień w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
74 Uchwała Nr V-74/2017 w sprawie przeniesień w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
75 Uchwała Nr V-75/2017 w sprawie zatwierdzenia bilansu za rok 2016 Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie
76 Uchwała Nr V-76/2017 w sprawie zatwierdzenia bilansu za rok 2016 Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wołominie
77 Uchwała Nr V-77/2017 w sprawie zaakceptowania poczynionych ustaleń dotyczących procedur tworzenia i zasad współuczestnictwa Powiatu Wołomińskiego i Gminy Tłuszcz w spółdzielni socjalnej
78 Uchwała Nr V-78/2017 w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy na rok 2017 Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie
79 Uchwała Nr V-79/2017 w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy na rok 2017 Środowiskowego Domu Samopomocy Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej w Radzyminie
80 Uchwała Nr V-80/2017 w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy na rok 2017 Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 3 w Tłuszczu
81 Uchwała Nr V-81/2017 w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy na rok 2017 Środowiskowego Domu Samopomocy TPD Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Ząbkach
82 Uchwała Nr V-82/2017 w sprawie wykonania uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
83 Uchwała Nr V-83/2017 w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
84 Uchwała Nr V-84/2017 w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok - wykonanie
85 Uchwała Nr V-85/2017 w sprawie przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
86 Uchwała Nr V-86/2017 w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2017
87 Uchwała Nr V-87/2017 w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2017 – wykonanie
88 Uchwała Nr V-88/2017 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
89 Uchwała Nr V-89/2017 w sprawie przekazania uprawnień dla kierowników powiatowych jednostek budżetowych podległych Powiatowi Wołomińskiemu do dokonywania zmian w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych na rok 2017
90 Uchwała Nr V-90/2017 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego za rok 2016
91 Uchwała Nr V-90a/2017 w sprawie przyznania Nagrody Starosty Wołomińskiego Gminie Tłuszcz
92 Uchwała Nr V-91/2017 w sprawie udzielenia upoważnień do kontroli w Ośrodku Rehablitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym w Wołominie
93 Uchwała Nr V-92/2017 w sprawie zaakceptowania poczynionych ustaleń dotyczących procedur rejestracji i zasad współuczestnictwa Powiatu Wołomińskiego w Spółdzielni Socjalnej „Pożytek”
94 Uchwała Nr V-93/2017 w sprawie przeniesień w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
95 Uchwała Nr V-94/2017 w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia drogi na terenie Gminy Wołomin do kategorii dróg gminnych
96 Uchwała Nr V-95/2017 w sprawie przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
97 Uchwała Nr V-96/2017 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
98 Uchwała Nr V-97/2017 w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół i publicznych placówek
99 Uchwała Nr V-98/2017 w sprawie upoważnienia Inspektora Wydziału Inwestycji i Drogownictwa – Pana Krzysztofa Łoniewskiego do dokonania w imieniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego niektórych czynności z zakresu zarządzania drogami publicznymi
100 Uchwała Nr V-99/2017 w sprawie wykazu zadań przyjętych do dofinansowania dla spółek wodnych w 2017 r. – Etap I
101 Uchwała Nr V-100/2017 w sprawie przeniesień w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2017
102 Uchwała Nr V-101/2017 w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2017
103 Uchwała Nr V-102/2017 w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2017 - wykonanie
104 Uchwała Nr V-103/2017 w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
105 Uchwała Nr V-104/2017 w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok - wykonanie
106 Uchwała Nr V-105/2017 w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2017
107 Uchwała Nr V-106/2017 w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2017 - wykonanie
108 Uchwała Nr V-107/2017 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
109 Uchwała Nr V-108/2017 w sprawie ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Wołomiński
110 Uchwała Nr V-109/2017 w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
111 Uchwała Nr V-110/2017 w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok - wykonanie
112 Uchwała Nr V-111/2017 w sprawie przeniesień w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
113 Uchwała Nr V-112/2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tłuszczu, ul. Kościelna 1A
114 Uchwała Nr V-113/2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołominie, ul. Legionów 85
115 Uchwała Nr V-114/2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zielonce, ul. Inżynierska 1
116 Uchwała Nr V-115/2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie, ul. Miła 22
117 Uchwała Nr V-116/2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku, ul. Abpa Z. Felińskiego 1
118 Uchwała Nr V-117/2017 w sprawie zmieniająca uchwałę nr V-16/2017 z dnia 24 stycznia 2017 w sprawie udzielenia upoważnień do kontroli w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce
119 Uchwała Nr V-118/2017 w sprawie upoważnienia do przeprowadzania kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego pani Agnieszki Gryglas
120 Uchwała Nr V-119/2017 w sprawie upoważnienia do przeprowadzania kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego pana Sławomira Kuligowskiego
121 Uchwała Nr V-120/2017 w sprawie wykonania uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
122 Uchwała Nr V-121/2017 w sprawie przeniesień w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
123 Uchwała Nr V-122/2017 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
124 Uchwała Nr V-123/2017 w sprawie przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
125 Uchwała Nr V-124/2017 w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
126 Uchwała Nr V-125/2017 w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok - wykonanie
127 Uchwała Nr V-126/2017 w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia drogi na terenie Gminy Radzymin do kategorii dróg gminnych
128 Uchwała Nr V-127/2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Tłuszczu, ul. Radzymińska 2
129 Uchwała Nr V-128/2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Wołominie, ul. Legionów 85
130 Uchwała Nr V-129/2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach, ul. Żwirki i Wigury 4
131 Uchwała Nr V-130/2017 w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
132 Uchwała Nr V-131/2017 w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok - wykonanie
133 Uchwała Nr V-132/2017 w sprawie przeniesień w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
134 Uchwała Nr V-133/2017 w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
135 Uchwała Nr V-134/2017 w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok - wykonanie
136 Uchwała Nr V-135/2017 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej w konkursie na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa Szpitala Powiatowego w Wołominie – SZPZOZ
137 Uchwała Nr V-136/2017 w sprawie zmieniająca Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Wołominie
138 Uchwała Nr V-137/2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Wołomińskiego na lata 2018-2023
139 Uchwała Nr V-138/2017 w sprawie przeniesień w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
140 Uchwała Nr V-139/2017 w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2017
141 Uchwała Nr V-140/2017 w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2017 - wykonanie
142 Uchwała Nr V-141/2017 w sprawie informacji z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego oraz udzielonych umorzeniach nieopodatkowanych należności budżetowych za I kwartał 2017 roku
143 Uchwała Nr V-142/2017 w sprawie przyznania Nagrody Starosty Wołomińskiego Miastu Ząbki
144 Uchwała Nr V-143/2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zielonce, ul. Inżynierska 1
145 Uchwała Nr V-144/2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tłuszczu, ul. Kościelna 1A
146 Uchwała Nr V-145/2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołominie, ul. Legionów 85
147 Uchwała Nr V-146/2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie, ul. Miła 22
148 Uchwała Nr V-147/2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku, ul. Abpa Z. Felińskiego 1
149 Uchwała Nr V-148/2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach przy ul. Żwirki i Wigury 4
150 Uchwała Nr V-149/2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Tłuszczu przy ul. Radzymińskiej 2
151 Uchwała Nr V-150/2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Wołominie przy ul. Legionów 85
152 Uchwała Nr V-151/2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wołomińskiego
153 Uchwała Nr V-152/2017 w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Zielonce
154 Uchwała Nr V-153/2017 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wołominie
155 Uchwała Nr V-154/2017 w sprawie wykonania uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
156 Uchwała Nr V-155/2017 w sprawie przeniesień w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
157 Uchwała Nr V-156/2017 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
158 Uchwała Nr V-157/2017 w sprawie przeniesień w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
159 Uchwała Nr V-158/2017 w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
160 Uchwała Nr V-159/2017 w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok - wykonanie
161 Uchwała Nr V-160/2017 w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
162 Uchwała Nr V-161/2017 w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok - wykonanie
163 Uchwała Nr V-162/2017 w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2017 – uaktualnienie planów finansowych
164 Uchwała Nr V-163/2017 w sprawie wydania opinii dotyczącej pozbawienia drogi na terenie Miasta Stołecznego Warszawy kategorii drogi powiatowej
165 Uchwała Nr V-164/2017 w sprawie rokowań dotyczących ustalenia odszkodowania za nieruchomości, które przeszły na własność Powiatu Wołomińskiego
166 Uchwała Nr V-165/2017 w sprawie przyznania Nagrody Starosty Wołomińskiego Miastu Marki
167 Uchwała Nr V-166/2017 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
168 Uchwała Nr V-167/2017 w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek powiatowych w roku 2017
169 Uchwała Nr V-168/2017 w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek powiatowych w roku 2017
170 Uchwała Nr V-169/2017 w sprawie przeniesień w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
171 Uchwała Nr V-170/2017 w sprawie zmieniająca uchwałę nr V-16/2017 z dnia 24 stycznia 2017 w sprawie udzielenia upoważnień do kontroli w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce
172 Uchwała Nr V-171/2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zielonce, ul. Inżynierska 1
173 Uchwała Nr V-172/2017 w sprawie przeniesień w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
174 Uchwała Nr V-173/2017 w sprawie przeniesień w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
175 Uchwała Nr V-174/2017 w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
176 Uchwała Nr V-175/2017 w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok - wykonanie
177 Uchwała Nr V-176/2017 w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
178 Uchwała Nr V-177/2017 w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok – wykonanie
179 Uchwała Nr V-178/2017 w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek powiatowych w roku 2017
180 Uchwała Nr V-179/2017 w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek powiatowych w roku 2017 – wykonanie
181 Uchwała Nr V-180/2017 w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2017
182 Uchwała Nr V-181/2017 w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2017 – wykonanie
183 Uchwała Nr V-182/2017 w sprawie przeniesień w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
184 Uchwała Nr V-183/2017 w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
185 Uchwała Nr V-184/2017 w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok - wykonanie
186 Uchwała Nr V-185/2017 w sprawie partycypacji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w kosztach utrzymania budynku należącego do Powiatu Wołomińskiego usytuowanego w Wołominie przy ul. Legionów 78
187 Uchwała Nr V-186/2017 w sprawie zmieniająca uchwałę Nr V-135/2017 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej w konkursie na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa Szpitala Powiatowego w Wołominie – SZPZOZ
188 Uchwała Nr V-187/2017 w sprawie wykonania uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
189 Uchwała Nr V-188/2017 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
190 Uchwała Nr V-189/2017 w sprawie przeniesień w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
191 Uchwała Nr V-190/2017 w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2017 – uaktualnienie planów finansowych
192 Uchwała Nr V-191/2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr V-99/2017 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu zadań przyjętych do dofinansowania dla spółek wodnych w 2017 r. – Etap I
193 Uchwała Nr V-192/2017 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
194 Uchwała Nr V-193/2017 w sprawie przeniesień w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
195 Uchwała Nr V-194/2017 w sprawie powołania Powiatowej Rady Polityki Społecznej
196 Uchwała Nr V-195/2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018
197 Uchwała Nr V-196/2017 w sprawie zmieniająca uchwałę nr V-16/2017 z dnia 24 stycznia 2017 w sprawie udzielenia upoważnień do kontroli w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce
198 Uchwała Nr V-197/2017 w sprawie powierzenia obowiązków kierownika Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 3 w Tłuszczu
199 Uchwała Nr V-198/2017 w sprawie zmian w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
200 Uchwała Nr V-199/2017 w sprawie przeniesień w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
201 Uchwała Nr V-200/2017 w sprawie przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
202 Uchwała Nr V-201/2017 w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwałą Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
203 Uchwała Nr V-202/2017 w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwałą Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok - wykonanie
204 Uchwała Nr V-203/2017 w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2017
205 Uchwała Nr V-204/2017 w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2017 - wykonanie
206 Uchwała Nr V-205/2017 w sprawie udzielenia upoważnień do kontroli w Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Poświętnem oraz Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Poświętnem
207 Uchwała Nr V-206/2017 w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie do realizacji projektu „Europejski wymiar nauczania w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie”
208 Uchwała Nr V-207/2017 w sprawie ogłoszenia konkursu pt. „Uczestniczę w obchodach Cudu nad Wisłą w Ossowie”
209 Uchwała Nr V-208/2017 w sprawie informacji z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego oraz udzielonych umorzeniach nieopodatkowanych należności budżetowych za II kwartał 2017 roku
210 Uchwała Nr V-209/2017 w sprawie wykonania uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
211 Uchwała Nr V-210/2017 w sprawie przeniesień w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2017
212 Uchwała Nr V-211/2017 w sprawie przeniesień w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
213 Uchwała Nr V-212/2017 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
214 Uchwała Nr V-213/2017 w sprawie udzielenia upoważnienia do odbierania pism w imieniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego w sprawach z zakresu gospodarki nieruchomościami, w których stroną jest Powiat Wołomiński
215 Uchwała Nr V-214/2017 w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2017
216 Uchwała Nr V-215/2017 w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2017 - wykonanie
217 Uchwała Nr V-216/2017 w sprawie przeniesień w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2017
218 Uchwała Nr V-217/2017 w sprawie przeniesień w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
219 Uchwała Nr V-218/2017 w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
220 Uchwała Nr V-219/2017 w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok - wykonanie
221 Uchwała Nr V-220/2017 w sprawie zmian w planie finansowych wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
222 Uchwała Nr V-221/2017 w sprawie przeniesień w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
223 Uchwała Nr V-222/2017 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictw kierownikom powiatowych jednostek budżetowych
224 Uchwała Nr V-223/2017 w sprawie założeń do projektu budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2018
225 Uchwała Nr V-224/2017 w sprawie zmieniająca uchwałę Nr V-212/2017 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
226 Uchwała Nr V-225/2017 w sprawie zmian w planie finansowych wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
227 Uchwała Nr V-226/2017 w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
228 Uchwała Nr V-227/2017 w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok – wykonanie
229 Uchwała Nr V-228/2017 w sprawie przeniesień w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
230 Uchwała Nr V-229/2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022
231 Uchwała Nr V-230/2017 w sprawie wykazu zadań przyjętych do dofinansowania dla spółek wodnych w 2017 r. – Etap II
232 Uchwała Nr V-231/2017 w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
233 Uchwała Nr V-232/2017 w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok - wykonaniez
234 Uchwała Nr V-233/2017 w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
235 Uchwała Nr V-234/2017 w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok – wykonanie
236 Uchwała Nr V-235/2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zielonce przy ul. Inżynierskiej 1
237 Uchwała Nr V-236/2017 w sprawie ustalenia wysokości dodatków funkcyjnych, motywacyjnych i za warunki pracy dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Wołomiński
238 Uchwała Nr V-237/2017 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2017, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji z wykonania planów finansowych powiatowych osób prawnych
239 Uchwała Nr V-238/2017 w sprawie wykonania uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
240 Uchwała Nr V-239/2017 w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
241 Uchwała Nr V-240/2017 w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok – wykonanie
242 Uchwała Nr V-241/2017 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
243 Uchwała Nr V-242/2017 w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2017
244 Uchwała Nr V-243/2017 w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2017 - wykonanie
245 Uchwała Nr V-244/2017 w sprawie zmieniająca uchwałę nr V-16/2017 z dnia 24 stycznia 2017 w sprawie udzielenia upoważnień do kontroli w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce z późn. zm.
246 Uchwała Nr V-245/2017 w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2017
247 Uchwała Nr V-246/2017 w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2017 – wykonanie
248 Uchwała Nr V-247/2017 w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
249 Uchwała Nr V-248/2017 w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok – wykonanie
250 Uchwała Nr V-249/2017 w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
251 Uchwała Nr V-250/2017 w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok - wykonanie
252 Uchwała Nr V-251/2017 w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
253 Uchwała Nr V-252/2017 w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok - wykonanie
254 Uchwała Nr V-253/2017 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
255 Uchwała Nr V-254/2017 w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia drogi na terenie Gminy Klembów do kategorii dróg gminnych
256 Uchwała Nr V-255/2017 w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia drogi na terenie Gminy Klembów do kategorii dróg gminnych
257 Uchwała Nr V-256/2017 w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia drogi na terenie Gminy Klembów do kategorii dróg gminnych
258 Uchwała Nr V-257/2017 w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia drogi na terenie Gminy Klembów do kategorii dróg gminnych
259 Uchwała Nr V-258/2017 w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia drogi na terenie Gminy Klembów do kategorii dróg gminnych
260 Uchwała Nr V-259/2017 w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia drogi na terenie Gminy Klembów do kategorii dróg gminnych
261 Uchwała Nr V-260/2017 w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia drogi na terenie Gminy Klembów do kategorii dróg gminnych
262 Uchwała Nr V-261/2017 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia do przeprowadzania kontroli realizacji zadań publicznych
263 Uchwała Nr V-262/2017 w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej do przeprowadzenia postępowania na „zakup energii elektrycznej dla Starostwa Powiatowego w Wołominie oraz jednostek organizacyjnych”
264 Uchwała Nr V-263/2017 w sprawie upoważnienia do przeprowadzania kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego
265 Uchwała Nr V-264/2017 w sprawie upoważnienia do przeprowadzania kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego
266 Uchwała Nr V-265/2017 w sprawie upoważnienia do przeprowadzania kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego
267 Uchwała Nr V-266/2017 w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością położoną w Gminie Zielonka na cele budowlane
268 Uchwała Nr V-267/2017 w sprawie przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
269 Uchwała Nr V-268/2017 w sprawie przeniesień w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
270 Uchwała Nr V-269/2017 w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
271 Uchwała Nr V-270/2017 w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok - wykonanie
272 Uchwała Nr V-271/2017 w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek powiatowych w roku 2017
273 Uchwała Nr V-272/2017 w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek powiatowych w roku 2017 - wykonanie
274 Uchwała Nr V-273/2017 w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2017
275 Uchwała Nr V-274/2017 w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2017 - wykonanie
276 Uchwała Nr V-275/2017 w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia ulicy Dębowej w miejscowości Klembów na terenie Gminy Klembów do kategorii dróg gminnych
277 Uchwała Nr V-276/2017 w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia ulicy Dębowej w miejscowości Nowy Kraszew na terenie Gminy Klembów do kategorii dróg gminnych
278 Uchwała Nr V-277/2017 w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia ulicy Dworkowej na terenie Gminy Klembów do kategorii dróg gminnych
279 Uchwała Nr V-278/2017 w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia ulicy Milenijnej na terenie Gminy Klembów do kategorii dróg gminnych
280 Uchwała Nr V-279/2017 w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia ulicy Siostry Faustyny Kowalskiej na terenie Gminy Klembów do kategorii dróg gminnych
281 Uchwała Nr V-280/2017 w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia ulicy Szkolnej na terenie Gminy Klembów do kategorii dróg gminnych
282 Uchwała Nr V-281/2017 w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia ulicy Różanej na terenie Gminy Klembów do kategorii dróg gminnych
283 Uchwała Nr V-282/2017 w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia ulicy Wiosennej na terenie Gminy Klembów do kategorii dróg gminnych
284 Uchwała Nr V-283/2017 w sprawie wykonania uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
285 Uchwała Nr V-284/2017 w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2017 – uaktualnienie planów finansowych
286 Uchwała Nr V-285/2017 zmieniająca uchwałę Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr V-249/2017 z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
287 Uchwała Nr V-286/2017 w sprawie przeniesień w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
288 Uchwała Nr V-287/2017 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
289 Uchwała Nr V-288/2017 w sprawie przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
290 Uchwała Nr V-289/2017 w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
291 Uchwała Nr V-290/2017 w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok - wykonanie
292 Uchwała Nr V-291/2017 w sprawie przeniesień w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2017
293 Uchwała Nr V-292/2017 w sprawie przeniesień w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
294 Uchwała Nr V-293/2017 w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
295 Uchwała Nr V-294/2017 w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok - wykonanie
296 Uchwała Nr V-295/2017 w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia ulicy Akacjowej w miejscowości Pasek na terenie Gminy Klembów do kategorii dróg gminnych
297 Uchwała Nr V-296/2017 w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia ulicy Akacjowej w miejscowości Wola Rasztowska na terenie Gminy Klembów do kategorii dróg gminnych
298 Uchwała Nr V-297/2017 w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia ulicy Lawendowej na terenie Gminy Klembów do kategorii dróg gminnych
299 Uchwała Nr V-298/2017 w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia ulicy Rumiankowej na terenie Gminy Klembów do kategorii dróg gminnych
300 Uchwała Nr V-299/2017 w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia ulicy Szkolnej w miejscowości Wola Rasztowska na terenie Gminy Klembów do kategorii dróg gminnych
301 Uchwała Nr V-300/2017 w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia ulicy Trakt Napoleoński na terenie Gminy Klembów do kategorii dróg gminnych
302 Uchwała Nr V-301/2017 w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia ulicy Rotmistrza Witolda Pileckiego na terenie Gminy Klembów do kategorii dróg gminnych
303 Uchwała Nr V-302/2017 w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia ulicy Żwirowej na terenie Gminy Klembów do kategorii dróg gminnych
304 Uchwała Nr V-303/2017 w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia ulicy Wilczej na terenie Gminy Klembów do kategorii dróg gminnych
305 Uchwała Nr V-304/2017 w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia ulicy Wesołej na terenie Gminy Klembów do kategorii dróg gminnych
306 Uchwała Nr V-305/2017 w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia ulicy Dzikiej na terenie Gminy Klembów do kategorii dróg gminnych
307 Uchwała Nr V-306/2017 w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia ulicy Piaskowej na terenie Gminy Klembów do kategorii dróg gminnych
308 Uchwała Nr V-307/2017 w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia ulicy Sienkiewicza na terenie Gminy Klembów do kategorii dróg gminnych
309 Uchwała Nr V-308/2017 w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia ulicy Barbary na terenie Gminy Klembów do kategorii dróg gminnych
310 Uchwała Nr V-309/2017 w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia ulicy Błękitnej na terenie Gminy Klembów do kategorii dróg gminnych
311 Uchwała Nr V-310/2017 w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia ulicy Jałowcowej na terenie Gminy Klembów do kategorii dróg gminnych
312 Uchwała Nr V-311/2017 w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia ulicy Miłej na terenie Gminy Klembów do kategorii dróg gminnych
313 Uchwała Nr V-312/2017 w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia ulicy Bukowej na terenie Gminy Klembów do kategorii dróg gminnych
314 Uchwała Nr V-313/2017 w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia ulicy Polnej na terenie Gminy Klembów do kategorii dróg gminnych
315 Uchwała Nr V-314/2017 w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia ulicy Radiowej na terenie Gminy Klembów do kategorii dróg gminnych
316 Uchwała Nr V-315/2017 w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia ulicy Słonecznej na terenie Gminy Klembów do kategorii dróg gminnych
317 Uchwała Nr V-316/2017 w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia ulicy Lipowej na terenie Gminy Klembów do kategorii dróg gminnych
318 Uchwała Nr V-317/2017 w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia ulicy Szkolnej w miejscowości Ostrówek na terenie Gminy Klembów do kategorii dróg gminnych
319 Uchwała Nr V-318/2017 w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia ulicy Kwiatowej na terenie Gminy Klembów do kategorii dróg gminnych
320 Uchwała Nr V-319/2017 w sprawie upoważnień w zakresie bieżącej działalności Powiatu oraz zarządu drogami publicznymi i obiektami kubaturowymi stanowiących mienie powiatu
321 Uchwała Nr V-320/2017 w sprawie zmiany Zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Wołomińskiego na realizację zadań publicznych zlecanych w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
322 Uchwała Nr V-321/2017 w sprawie wykonania uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
323 Uchwała Nr V-322/2017 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
324 Uchwała Nr V-323/2017 w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
325 Uchwała Nr V-324/2017 w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok - wykonanie
326 Uchwała Nr V-325/2017 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
327 Uchwała Nr V-326/2017 w sprawie przeniesień w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
328 Uchwała Nr V-327/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego p.n.: Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
329 Uchwała Nr V-328/2017 w sprawie przeniesień w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2017
330 Uchwała Nr V-329/2017 w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
331 Uchwała Nr V-330/2017 w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok – wykonanie
332 Uchwała Nr V-331/2017 w sprawie przeniesień w planie finansowym wydatków Centrum Usług Wspólnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
333 Uchwała Nr V-332/2017 w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
334 Uchwała Nr V-333/2017 w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok – wykonanie
335 Uchwała Nr V-334/2017 w sprawie informacji z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego oraz udzielonych umorzeniach nieopodatkowanych należności budżetowych za III kwartał 2017 roku
336 Uchwała Nr V-335/2017 w sprawie zmieniająca uchwałę nr V-25/2017 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości minimalnych stawek czynszu z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych stanowiących powiatowy zasób nieruchomości (z późn. zm.)
337 Uchwała Nr V-336/2017 w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia drogi Jasienica – Pieńki na terenie Gminy Tłuszcz do kategorii dróg gminnych
338 Uchwała Nr V-337/2017 w sprawie przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
339 Uchwała Nr V-338/2017 w sprawie przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
340 Uchwała Nr V-339/2017 w sprawie przeniesień w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2017
341 Uchwała Nr V-340/2017 w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
342 Uchwała Nr V-341/2017 w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok – wykonanie
343 Uchwała Nr V-342/2017 w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
344 Uchwała Nr V-343/2017 w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok – wykonanie
345 Uchwała Nr V-344/2017 w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
346 Uchwała Nr V-345/2017 w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok – wykonanie
347 Uchwała Nr V-346/2017 w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Kierownika Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie
348 Uchwała Nr V-347/2017 w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2018
349 Uchwała Nr V-348/2017 w sprawie przekazania informacji o kwotach dochodów i wydatków jednostek pomocniczych Powiatu Wołomińskiego w roku 2018
350 Uchwała Nr V-349/2017 w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
351 Uchwała Nr V-350/2017 w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok – wykonanie
352 Uchwała Nr V-351/2017 w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
353 Uchwała Nr V-352/2017 w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok – wykonanie
354 Uchwała Nr V-353/2017 w sprawie powołania komisji do otwarcia ofert i ich oceny formalnej – badanie sprawozdań finansowych za rok 2017 i 2018 Powiatu Wołomińskiego i Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
355 Uchwała Nr V-354/2017 w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2030
356 Uchwała Nr V-355/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018 – 2019 zadania publicznego p.n.: Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
357 Uchwała Nr V-356/2017 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych
358 Uchwała Nr V-357/2017 w sprawie powołania komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych
359 Uchwała Nr V-358/2017 w sprawie przyjęcia Procedury wprowadzenia wspólnej obsługi finansowej jednostek prowadzonych przez Powiat Wołomiński
360 Uchwała Nr V-359/2017 w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia rokowań dotyczących ustalenia odszkodowania za nieruchomości, które przeszły na własność Powiatu Wołomińskiego
361 Uchwała Nr V-360/2017 w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia rokowań dotyczących ustalenia odszkodowania za nieruchomości, które przeszły na własność Powiatu Wołomińskiego
362 Uchwała Nr V-361/2017 w sprawie przeniesień w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
363 Uchwała Nr V-362/2017 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictw kierownikom powiatowych jednostek budżetowych
364 Uchwała Nr V-363/2017 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Powiecie Wołomińskim i jego jednostkach budżetowych
365 Uchwała Nr V-364/2017 w sprawie wykonania uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
366 Uchwała Nr V-365/2017 w sprawie przeniesień w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
367 Uchwała Nr V-366/2017 w sprawie przeniesień w planie finansowym jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
368 Uchwała Nr V-367/2017 w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
369 Uchwała Nr V-368/2017 w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok – wykonanie
370 Uchwała Nr V-369/2017 w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2017
371 Uchwała Nr V-370/2017 w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2017 - wykonanie
372 Uchwała Nr V-371/2017 w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek powiatowych w roku 2017
373 Uchwała Nr V-372/2017 w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek powiatowych w roku 2017 - wykonanie
374 Uchwała Nr V-373/2017 w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
375 Uchwała Nr V-374/2017 w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok - wykonanie
376 Uchwała Nr V-375/2017 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
377 Uchwała Nr V-376/2017 w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
378 Uchwała Nr V-377/2017 w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok - wykonanie
379 Uchwała Nr V-378/2017 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
380 Uchwała Nr V-379/2017 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
381 Uchwała Nr V-380/2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego p.n.: Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
382 Uchwała Nr V-381/2017 w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
383 Uchwała Nr V-382/2017 w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok – wykonanie
384 Uchwała Nr V-383/2017 w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
385 Uchwała Nr V-384/2017 w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok – wykonanie
386 Uchwała Nr V-385/2017 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
387 Uchwała Nr V-386/2017 w sprawie przeniesień w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
388 Uchwała Nr V-387/2017 w sprawie przeniesień w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
389 Uchwała Nr V-388/2017 w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
390 Uchwała Nr V-389/2017 w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok - wykonanie
391 Uchwała Nr V-390/2017 w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
392 Uchwała Nr V-391/2017 w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok - wykonanie
393 Uchwała Nr V-392/2017 w sprawie powierzenia Pani Karolinie Szadura stanowiska Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie
394 Uchwała Nr V-393/2017 w sprawie przedłużenia umowy o pracę Panu Robertowi Leszkowi Ratajowi zatrudnionemu na stanowisku Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Wołomińskiego
395 Uchwała Nr V-394/2017 w sprawie przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
396 Uchwała Nr V-395/2017 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
397 Uchwała Nr V-396/2017 w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
398 Uchwała Nr V-397/2017 w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok - wykonanie
399 Uchwała Nr V-398/2017 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
400 Uchwała Nr V-399/2017 w sprawie przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
401 Uchwała Nr V-400/2017 w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
402 Uchwała Nr V-401/2017 w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok - wykonanie
403 Uchwała Nr V-402/2017 w sprawie przeniesień w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
404 Uchwała Nr V-403/2017 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
405 Uchwała Nr V-404/2017 w sprawie przeniesień w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
406 Uchwała Nr V-405/2017 w sprawie przeniesień w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
407 Uchwała Nr V-406/2017 w sprawie zmian w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
408 Uchwała Nr V-407/2017 w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
409 Uchwała Nr V-408/2017 w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok – wykonanie
410 Uchwała Nr V-409/2017 w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
411 Uchwała Nr V-410/2017 w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok – wykonanie
412 Uchwała Nr V-411/2017 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
413 Uchwała Nr V-412/2017 w sprawie przyznania Nagrody Starosty Wołomińskiego Panu Tadeuszowi Sasinowi
414 Uchwała Nr V-413/2017 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Usług Wspólnych Powiatu Wołomińskiego
415 Uchwała Nr V-414/2017 w sprawie upoważnienia Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach do realizacji projektu „Zdobywamy wiedzę i umiejętności nie dla zasady, lecz dla lepszej przyszłości”
416 Uchwała Nr V-415/2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018 – 2019 zadania publicznego p.n.: Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
417 Uchwała Nr V-416/2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych
418 Uchwała Nr V-417/2017 w sprawie unieważnienia otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych
419 Uchwała Nr V-418/2017 w sprawie przeniesień w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
420 Uchwała Nr V-419/2017 w sprawie przeniesień w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
421 Uchwała Nr V-420/2017 w sprawie przeniesień w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
422 Uchwała Nr V-421/2017 w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2017
423 Uchwała Nr V-422/2017 w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2017 - wykonanie
424 Uchwała Nr V-423/2017 w sprawie przeniesień w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
425 Uchwała Nr V-424/2017 w sprawie przeniesień w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
426 Uchwała Nr V-425/2017 w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
427 Uchwała Nr V-426/2017 w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok - wykonanie
428 Uchwała Nr V-427/2017 w sprawie przeniesień w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
429 Uchwała Nr V-428/2017 w sprawie upoważnień w zakresie bieżącej działalności Powiatu oraz zarządu drogami publicznymi i obiektami kubaturowymi stanowiącymi mienie powiatu
430 Uchwała Nr V-429/2017 w sprawie partycypacji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w kosztach budynku należącego do Powiatu Wołomińskiego usytuowanego w Wołominie przy ul. Legionów 78 oraz kosztów używania samochodu służbowego należącego do Powiatu Wołomińskiego wraz z wynagrodzeniem kierowcy
431 Uchwała Nr V-430/2017 w sprawie wykonania uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
432 Uchwała Nr V-431/2017 w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
433 Uchwała Nr V-432/2017 w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok - wykonanie
434 Uchwała Nr V-433/2017 w sprawie przeniesień w planie finansowym jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
435 Uchwała Nr V-434/2017 w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
436 Uchwała Nr V-435/2017 w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok - wykonanie
437 Uchwała Nr V-436/2017 w sprawie ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkól i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Wołomiński
438 Uchwała Nr V-437/2017 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
439 Uchwała Nr V-438/2017 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
440 Uchwała Nr V-439/2017 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2017 – wykonanie
441 Uchwała Nr V-440/2017 w sprawie przeniesień w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
442 Uchwała Nr V-441/2017 w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwala Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
443 Uchwała Nr V-442/2017 w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwala Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok – wykonanie
444 Uchwała Nr V-443/2017 w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwala Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
445 Uchwała Nr V-444/2017 w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwala Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok – wykonanie


Strona oglądana: 1350 razy.