Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Rejestr uchwał: Kadencja 2014 - 2018, 2017 rok

LP. Nr uchwały Opis uchwały
1 UCHWAŁA NR XXVIII - 282/2017 w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2017 – 2020 dla Powiatu Wołomińskiego”
2 UCHWAŁA NR XXVIII - 283/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
3 UCHWAŁA NR XXVIII - 284/2017 w sprawie przekazania środków przez Powiat Wołomiński na zadanie pn.: „Budowa ulicy Kościuszki w Urlach” realizowane przez Gminę Jadów
4 UCHWAŁA NR XXVIII - 285/2017 w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej powierzenia Miastu Marki zadania z zakresu dróg publicznych, dotyczącego budowy ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi powiatowej ulica Kościuszki i Sosnowa w Markach
5 UCHWAŁA NR XXVIII - 286/2017 w sprawie powierzenia Gminie Marki zadania z zakresu dróg publicznych dotyczącego rozbudowy drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki
6 UCHWAŁA NR XXVIII - 287/2017 w sprawie przekazania środków przez Powiat Wołomiński na zadanie pn.: „Rozbudowa ulic Zagłoby i Zygmuntowskiej w m. Marki” realizowane przez Gminę Marki
7 UCHWAŁA NR XXVIII - 288/2017 w sprawie przekazania środków przez Powiat Wołomiński na zadanie pn.: „Rozbudowa ulicy Kościelnej, Przelotowej oraz Łącznej w Tłuszczu” realizowane przez Gminę Tłuszcz
8 UCHWAŁA NR XXVIII - 289/2017 w sprawie przekazania środków przez Powiat Wołomiński na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi gminnej ulicy Laskowej w Wołominie” realizowane przez Gminę Wołomin
9 UCHWAŁA NR XXVIII – 290/2017 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych i publicznych placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
10 UCHWAŁA NR XXVIII - 291/2017 w sprawie powierzenia Miastu Zielonka prowadzenia zadania publicznego z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych
11 UCHWAŁA NR XXVIII - 292/2017 w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Dąbrówka w zakresie zadań polityki prorodzinnej
12 UCHWAŁA NR XXVIII - 293/2017 w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Klembów w zakresie zadań polityki prorodzinnej
13 UCHWAŁA NR XXVIII - 294/2017 w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Miasta Marki w zakresie zadań polityki prorodzinnej
14 UCHWAŁA NR XXVIII - 295/2017 w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Poświętne w zakresie zadań polityki prorodzinnej
15 UCHWAŁA NR XXVIII - 296/2017 w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Radzymin w zakresie zadań polityki prorodzinnej
16 UCHWAŁA NR XXVIII - 297/2017 w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Tłuszcz w zakresie zadań polityki prorodzinnej
17 UCHWAŁA NR XXVIII - 298/2017 w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Miasta Ząbki w zakresie zadań polityki prorodzinnej
18 UCHWAŁA NR XXVIII - 299/2017 w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Miasta Zielonka w zakresie zadań polityki prorodzinnej
19 UCHWAŁA NR XXVIII - 300/2017 zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
20 UCHWAŁA NR XXIX – 301/2017 zmieniająca uchwała w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych Powiatu Wołomińskiego” oraz nadania jej statutu
21 UCHWAŁA NR XXIX - 302/2017 w sprawie zamiaru przeniesienia Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej
22 UCHWAŁA NR XXIX - 303/2017 w sprawie powierzenia Gminie Strachówka zadania z zakresu dróg publicznych, dotyczącego przebudowy skrzyżowań dróg powiatowych z drogami gminnymi w Gminie Strachówka
23 UCHWAŁA NR XXIX - 304/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2017-2027.
24 UCHWAŁA NR XXIX - 305/2017 zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
25 UCHWAŁA NR XXX – 306/2017 w sprawie przyjęcia Stanowiska Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie poselskiego projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy
26 UCHWAŁA NR XXXI – 307/2017 zmieniająca Uchwałę Nr XIII - 146/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
27 UCHWAŁA NR XXXI – 308/2017 zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII-290/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych i publicznych placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
28 UCHWAŁA NR XXXI - 309/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających swoją siedzibę na obszarze Powiatu Wołomińskiego do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych
29 UCHWAŁA NR XXXIV - 310/2017 w sprawie powierzenia Gminie Dąbrówka zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
30 UCHWAŁA NR XXXIV - 311/2017 w sprawie powierzenia Gminie Jadów zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej, chodników oraz rowów
31 UCHWAŁA NR XXXIV - 312/2017 w sprawie powierzenia Gminie Klembów zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
32 UCHWAŁA NR XXXIV - 313/2017 w sprawie powierzenia Gminie Marki zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
33 UCHWAŁA NR XXXIV - 314/2017 w sprawie powierzenia Gminie Poświętne zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
34 UCHWAŁA NR XXXIV - 315/2017 w sprawie powierzenia Gminie Strachówka zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej, chodników oraz rowów
35 UCHWAŁA NR XXXIV - 316/2017 w sprawie powierzenia Gminie Tłuszcz zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
36 UCHWAŁA NR XXXIV - 317/2017 w sprawie powierzenia Miastu Ząbki zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
37 UCHWAŁA NR XXXIV - 318/2017 w sprawie powierzenia Miastu Zielonka zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
38 UCHWAŁA NR XXXIV - 319/2017 w sprawie przekazania środków przez Powiat Wołomiński na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Majowej w miejscowości Dybów Kolonia Gmina Radzymin wraz z przebudową rowów drogowych i melioracyjnych zlokalizowanych w ciągu ulicy Majowej” realizowane przez Gminę Radzymin
39 UCHWAŁA NR XXXIV – 320/2017 w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających swoją siedzibę na obszarze Powiatu Wołomińskiego do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych
40 UCHWAŁA NR XXXIV - 321/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
41 UCHWAŁA NR XXXIV - 322/2017 w sprawie powołania Spółdzielni Socjalnej „POŻYTEK”
42 UCHWAŁA NR XXXIV - 323/2017 w sprawie określenia podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych powiatowi wołomińskiemu według algorytmu, na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w 2017 roku
43 UCHWAŁA NR XXXIV - 324/2017 w sprawie przekazania Wojewodzie Mazowieckiemu rocznej informacji z realizacji w 2016 roku Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Wołomińskim na lata 2016-2021
44 UCHWAŁA NR XXXIV - 325/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2017-2027
45 UCHWAŁA NR XXXIV - 326/2017 zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
46 UCHWAŁA NR XXXV - 327/2017 w sprawie udzielenia dotacji w 2017 roku z budżetu Powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Powiatu Wołomińskiego, nie stanowiących własności Powiatu
47 UCHWAŁA NR XXXV - 328/2017 zmieniająca Uchwałę Nr XII-127/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Powiat Wołomiński do projektu konkursowego realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, zwanego projektem ASI
48 UCHWAŁA NR XXXV - 329/2017 w sprawie powierzenia Gminie Dąbrówka zadania z zakresu dróg publicznych, dotyczącego budowy chodnika w ul. Tadeusza Kościuszki w miejscowości Dąbrówka
49 UCHWAŁA NR XXXV - 330/2017 w sprawie powierzenia Miastu Kobyłka zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
50 UCHWAŁA NR XXXV - 331/2017 w sprawie przekazania środków przez Powiat Wołomiński na zadanie pn.: „Budowa drogi gminnej nr 430430W ul. Mjr. Hubala w Kobyłce” realizowane przez Gminę Kobyłka
51 UCHWAŁA NR XXXV - 332/2017 w sprawie powierzenia Gminie Radzymin zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
52 UCHWAŁA NR XXXV - 333/2017 w sprawie powierzenia Gminie Wołomin zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
53 UCHWAŁA NR XXXV - 334/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2017-2027
54 UCHWAŁA NR XXXV - 335/2017 zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
55 UCHWAŁA NR XXXV – 336/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte wywiązanie się z obowiązków przez Starostę Wołomińskiego
56 UCHWAŁA NR XXXVI - 337/2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Wołomińskiego na lata 2017-2021
57 UCHWAŁA NR XXXVI – 338/2017 w sprawie przekazania środków przez Powiat Wołomiński na zadanie pn.: „Budowa drogi gminnej ulicy Ossowskiej w Zielonce na odcinku od ul. Turowskiej do granicy miasta Zielonka” realizowane przez Miasto Zielonka
58 UCHWAŁA NR XXXVI - 339/2017 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
59 UCHWAŁA NR XXXVI - 340/2017 zmieniająca uchwałę Nr XXVII – 270/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2017-2027
60 UCHWAŁA NR XXXVI - 341/2017 zmieniająca Uchwałę Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
61 UCHWAŁA NR XXXVI - 342/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
62 UCHWAŁA NR XXXVII – 343/2017 w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
63 UCHWAŁA NR XXXVII - 344/2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2016 Szpitala Powiatowego w Wołominie Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
64 UCHWAŁA NR XXXVII – 345/2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego za rok 2016
65 UCHWAŁA NR XXXVII – 346/2016 w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Wołomińskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016
66 UCHWAŁA NR XXXVII - 347/2017 w sprawie powierzenia Miastu Kobyłka zadania z zakresu dróg publicznych, dotyczącego budowy ścieżek rowerowych i ciągów pieszo – rowerowych wzdłuż ulic Napoleona i Księcia Józefa Poniatowskiego w Kobyłce
67 UCHWAŁA NR XXXVII - 348/2017 zmieniająca Uchwałę Nr XXVII – 270/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2017 – 2027
68 UCHWAŁA NR XXXVII - 349/2017 zmieniająca Uchwałę Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
69 UCHWAŁA NR XXXVII - 350/2017 w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej z siedzibą w Wołominie, ul. Legionów 85 poprzez przeniesienie jego siedziby
70 UCHWAŁA NR XXXVII - 351/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
71 UCHWAŁA NR XXXVIII - 352/2017 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wołomińskiego
72 UCHWAŁA NR XXXVIII - 353/2017 w sprawie zmiany nazwy Szpitala Powiatowego w Wołominie - Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz nadania Statutu Szpitalowi
73 UCHWAŁA NR XXXVIII - 354/2017 zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV - 320/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających swoją siedzibę na obszarze Powiatu Wołomińskiego do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych
74 UCHWAŁA NR XXXVIII - 355/2017 w sprawie przekazania środków przez Powiat Wołomiński na zadanie pn.: „Przebudowa ulicy Legionów w Ząbkach” realizowane przez Miasto Ząbki
75 UCHWAŁA NR XXXVIII - 356/2017 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Wołomiński do projektu pn. „Mazowieccy Liderzy e-Administracji”
76 UCHWAŁA NR XXXVIII - 357/2017 zmieniająca Uchwałę Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
77 UCHWAŁA NR XXXVIII - 358/2017 w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego Powiatu Wołomińskiego
78 UCHWAŁA NR XXXVIII – 359/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu Wołomińskiego
79 UCHWAŁA NR XXXVIII - 360/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
80 UCHWAŁA NR XXXIX - 361/2017 w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Wołomińskiego na lata 2018-2023
81 UCHWAŁA NR XXXIX - 362/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu Polityki Prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Dąbrówka w zakresie zadań polityki prorodzinnej
82 UCHWAŁA NR XXXIX - 363/2017 zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV-320/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających swoją siedzibę na obszarze Powiatu Wołomińskiego do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych
83 UCHWAŁA NR XXXIX - 364/2017 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVIII-354/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 lipca 2017 r. zmieniającej Uchwałę Nr XXXIV-320/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających swoją siedzibę na obszarze Powiatu Wołomińskiego do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych
84 UCHWAŁA NR XXXIX - 365/2017 zmieniająca Uchwałę Nr XXXI-309/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających swoją siedzibę na obszarze Powiatu Wołomińskiego do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych
85 UCHWAŁA NR XXXIX - 366/2017 zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI-337/2017 z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Wołomińskiego na lata 2017-2021
86 UCHWAŁA NR XXXIX - 367/2017 zmieniająca Uchwałę Nr XXVII - 270/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2017-2030
87 UCHWAŁA NR XXXIX - 368/2017 zmieniająca Uchwałę Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
88 UCHWAŁA NR XL - 369/2017 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Wołomiński do projektu pn. Opracowanie narzędzi do identyfikacji obszarów zagrożonych podtopieniem od wód podziemnych na terenach zurbanizowanych oraz opracowanie zasad ich optymalnego zagospodarowania i efektywnego zarządzania kryzysowego (obszar pilotażowy: powiat wołomiński)
89 UCHWAŁA NR XL - 370/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych powiatowi wołomińskiemu według algorytmu, na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w 2017 roku
90 UCHWAŁA NR XL - 371/2017 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022
91 UCHWAŁA NR XL - 372/2017 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
92 UCHWAŁA NR XL – 373/2017 zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI-337/2017 z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Wołomińskiego na lata 2017-2021 z późn. zm.
93 UCHWAŁA NR XL – 374/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych Powiatu Wołomińskiego” oraz nadania jej statutu
94 UCHWAŁA NR XL - 375/2017 zmieniająca Uchwałę Nr XXVII – 270/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2017 – 2030
95 UCHWAŁA NR XL - 376/2017 zmieniająca Uchwałę Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
96 UCHWAŁA NR XL – 377/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego oraz Zarząd Powiatu Wołomińskiego
97 UCHWAŁA NR XLI - 378/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu Polityki Prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Klembów w zakresie zadań polityki prorodzinnej
98 UCHWAŁA NR XLI - 379/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Strachówka
99 UCHWAŁA NR XLI – 380/2017 w sprawie udzielenia Powiatowi Tucholskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na usuwanie skutków nawałnicy
100 UCHWAŁA NR XLI - 381/2017 zmieniająca Uchwałę Nr XXVII – 270/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2017 – 2030
101 UCHWAŁA NR XLI - 382/2017 zmieniająca Uchwałę Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
102 UCHWAŁA NR XLI - 383/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
103 UCHWAŁA NR XLI - 384/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
104 UCHWAŁA NR XLI - 385/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
105 UCHWAŁA NR XLI - 386/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
106 UCHWAŁA NR XLI - 387/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
107 UCHWAŁA NR XLI - 388/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
108 UCHWAŁA NR XLI- 389/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
109 UCHWAŁA NR XLI - 390/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
110 UCHWAŁA NR XLI - 391/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
111 UCHWAŁA NR XLI - 392/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
112 UCHWAŁA NR XLI - 393/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
113 UCHWAŁA NR XLI - 394/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
114 UCHWAŁA NR XLI - 395/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
115 UCHWAŁA NR XLI - 396/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
116 UCHWAŁA NR XLI - 397/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
117 UCHWAŁA NR XLI - 398/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
118 UCHWAŁA NR XLI - 399/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
119 UCHWAŁA NR XLI - 400/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
120 UCHWAŁA NR XLI - 401/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
121 UCHWAŁA NR XLI - 402/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
122 UCHWAŁA NR XLI - 403/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
123 UCHWAŁA NR XLI - 404/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
124 UCHWAŁA NR XLI - 405/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
125 UCHWAŁA NR XLI - 406/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
126 UCHWAŁA NR XLI - 407/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
127 UCHWAŁA NR XLI - 408/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
128 UCHWAŁA NR XLI - 409/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
129 UCHWAŁA NR XLI - 410/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
130 UCHWAŁA NR XLI - 411/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
131 UCHWAŁA NR XLI - 412/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
132 UCHWAŁA NR XLI - 413/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
133 UCHWAŁA NR XLI - 414/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
134 UCHWAŁA NR XLI - 415/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
135 UCHWAŁA NR XLI - 416/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
136 UCHWAŁA NR XLI - 417/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
137 UCHWAŁA NR XLI - 418/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
138 UCHWAŁA NR XLI - 419/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
139 UCHWAŁA NR XLI - 420/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
140 UCHWAŁA NR XLI - 421/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
141 UCHWAŁA NR XLI - 422/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
142 UCHWAŁA NR XLI - 423/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
143 UCHWAŁA NR XLI - 424/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
144 UCHWAŁA NR XLI - 425/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
145 UCHWAŁA NR XLI - 426/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
146 UCHWAŁA NR XLI - 427/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
147 UCHWAŁA NR XLI - 428/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
148 UCHWAŁA NR XLI - 429/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
149 UCHWAŁA NR XLI - 430/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
150 UCHWAŁA NR XLI - 431/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
151 UCHWAŁA NR XLI - 432/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
152 UCHWAŁA NR XLI - 433/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
153 UCHWAŁA NR XLI - 434/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
154 UCHWAŁA NR XLI - 435/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
155 UCHWAŁA NR XLI - 436/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
156 UCHWAŁA NR XLI - 437/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
157 UCHWAŁA NR XLI - 438/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
158 UCHWAŁA NR XLI - 439/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
159 UCHWAŁA NR XLI - 440/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
160 UCHWAŁA NR XLI - 441/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
161 UCHWAŁA NR XLI - 442/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
162 UCHWAŁA NR XLI – 443/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
163 UCHWAŁA NR XLI - 444/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
164 UCHWAŁA NR XLI - 445/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
165 UCHWAŁA NR XLI - 446/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
166 UCHWAŁA NR XLI - 447/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
167 UCHWAŁA NR XLI – 448/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
168 UCHWAŁA NR XLI - 449/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
169 UCHWAŁA NR XLI - 450/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego i Zarząd Powiatu Wołomińskiego
170 UCHWAŁA NR XLI - 451/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego i Zarząd Powiatu Wołomińskiego
171 UCHWAŁA NR XLI - 452/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego i Zarząd Powiatu Wołomińskiego
172 UCHWAŁA NR XLI - 453/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego i Zarząd Powiatu Wołomińskiego
173 UCHWAŁA NR XLI - 454/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego i Zarząd Powiatu Wołomińskiego
174 UCHWAŁA NR XLI – 455/2017 w sprawie podtrzymania stanowiska Rady Powiatu Wołomińskiego wyrażonego w Uchwale Nr XXXVIII-359/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.07.2017r.
175 UCHWAŁA NR XLII – 456/2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Wołomiński
176 UCHWAŁA NR XLII – 457/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu mieszkalnego
177 UCHWAŁA NR XLII – 458/2017 w sprawie obowiązujących w 2018 roku, wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na terenie powiatu wołomińskiego
178 UCHWAŁA NR XLII - 459/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu Polityki Prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Radzymin w zakresie zadań polityki prorodzinnej
179 UCHWAŁA NR XLII - 460/2017 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”
180 UCHWAŁA NR XLII – 461/2017 zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV-320/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających swoją siedzibę na obszarze Powiatu Wołomińskiego do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych
181 UCHWAŁA NR XLII - 462/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej w Ostrówku, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku
182 UCHWAŁA NR XLII - 463/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Ostrówku, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku
183 UCHWAŁA NR XLII - 464/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Radzyminie w ośmioletnią Szkolę Podstawową Specjalną w Radzyminie
184 UCHWAŁA NR XLII - 465/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Radzyminie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Techniczno – Zawodowych im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie
185 UCHWAŁA NR XLII - 466/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Tłuszczu, wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Tłuszczu
186 UCHWAŁA NR XLII - 467/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej im. Ks. Jana Twardowskiego w Wołominie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie
187 UCHWAŁA NR XLII – 468/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy im. Ks. Jana Twardowskiego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Wołominie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie
188 UCHWAŁA NR XLII- 469/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej z Oddziałami Integracyjnymi w Wołominie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Wołominie
189 UCHWAŁA NR XLII - 470/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej w Radzyminie, al. Jana Pawła II 18, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Techniczno – Zawodowych im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie
190 UCHWAŁA NR XLII - 471/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej w Wołominie, ul. Legionów 85, wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Wołominie
191 UCHWAŁA NR XLII - 472/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej w Wołominie, al. Armii Krajowej 38, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie
192 UCHWAŁA NR XLII - 473/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej w Zielonce, ul. Inżynierska 1, wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce
193 UCHWAŁA NR XLII - 474/2017 w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie za rok 2017 i 2018
194 UCHWAŁA NR XLII - 475/2017 w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Powiatu Wołomińskiego za rok 2017 i 2018
195 UCHWAŁA NR XLII - 476/2017 zmieniająca Uchwałę Nr XXVII – 270/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2017 – 2030
196 UCHWAŁA NR XLII - 477/2017 zmieniająca Uchwałę Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
197 UCHWAŁA NR XLII – 478/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
198 UCHWAŁA NR XLII - 479/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu Wołomińskiego
199 UCHWAŁA NR XLII - 480/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego i Zarząd Powiatu Wołomińskiego
200 UCHWAŁA NR XLII - 481/2017 w sprawie przekazania skargi Staroście Wołomińskiemu
201 UCHWAŁA NR XLII - 482/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego i Zarząd Powiatu Wołomińskiego
202 UCHWAŁA NR XLIII - 483/2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2018-2030
203 UCHWAŁA NR XLIII - 484/2017 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2018 rok
204 UCHWAŁA NR XLIII - 485/2017 zmieniająca Uchwałę Nr VII-75/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które mogą gromadzić dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzenia planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania
205 UCHWAŁA NR XLIII - 486/2017 zmieniająca Uchwałę Nr XXVII – 270/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2017 – 2030
206 UCHWAŁA NR XLIII - 487/2017 zmieniająca Uchwałę Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
207 UCHWAŁA NR XLIII - 488/2017 w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017
208 UCHWAŁA NR XLIII - 489/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych powiatowi wołomińskiemu według algorytmu, na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w 2017 roku
209 UCHWAŁA NR XLIII – 490/2017 w sprawie zatwierdzenia Rocznego Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wołomińskiego na 2018 rok
210 UCHWAŁA NR XLIII – 491/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
211 UCHWAŁA NR XLIII – 492/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
212 UCHWAŁA NR XLIII – 493/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
213 UCHWAŁA NR XLIII – 494/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego


Strona oglądana: 2412 razy.