Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Rejestr uchwał: Kadencja 2010 - 2014, 2014 rok

LP. Nr uchwały Opis uchwały
1 Uchwała Nr XXXVII – 408/2014 w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2 Uchwała Nr XXXVII – 409/2014 w sprawie przekazania Gminie Dąbrówka dotacji w ramach programu TAKrodzina.pl
3 Uchwała Nr XXXVII – 410/2014 w sprawie przekazania Gminie Klembów dotacji w ramach programu TAKrodzina.pl
4 Uchwała Nr XXXVII – 411/2014 w sprawie przekazania Gminie Marki dotacji w ramach programu TAKrodzina.pl
5 Uchwała Nr XXXVII – 412/2014 w sprawie przekazania Gminie Poświętne dotacji w ramach programu TAKrodzina.pl
6 Uchwała Nr XXXVII – 413/2014 w sprawie przekazania Gminie Radzymin dotacji w ramach programu TAKrodzina.pl
7 Uchwała Nr XXXVII – 414/2014 w sprawie przekazania Gminie Ząbki dotacji w ramach programu TAKrodzina.pl
8 Uchwała Nr XXXVII - 415/2014 w sprawie przekazania Gminie Zielonka dotacji w ramach programu TAKrodzina.pl
9 Uchwała Nr XXXVII - 416/2014 zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI-403/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19.12.2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2014 rok
10 Uchwała Nr XXXVII – 417/2014 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie
11 Uchwała Nr XXXVII – 418/2014 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty Wołomińskiego
12 Uchwała Nr XXXVIII – 419/2014 w sprawie powierzenia Gminie Strachówka zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych na terenie Gminy Strachówka
13 Uchwała Nr XXXVIII - 420/2014 w sprawie powierzenia Gminie Dąbrówka zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Dąbrówka, wraz z udzieleniem dofinansowania
14 Uchwała Nr XXXVIII – 421/2014 w sprawie powierzenia Gminie Jadów zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Jadów, wraz z udzieleniem dofinansowania
15 Uchwała Nr XXXVIII – 422/2014 w sprawie powierzenia Gminie Klembów zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Klembów, wraz z udzieleniem dofinansowania
16 Uchwała Nr XXXVIII – 423/2014 w sprawie powierzenia Gminie Kobyłka zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Kobyłka, wraz z udzieleniem dofinansowania
17 Uchwała Nr XXXVIII – 424/2014 w sprawie powierzenia Gminie Marki zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Marki, wraz z udzieleniem dofinansowania
18 Uchwała Nr XXXVIII – 425/2014 w sprawie powierzenia Gminie Poświętne zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Poświętne, wraz z udzieleniem dofinansowania
19 Uchwała Nr XXXVIII – 426/2014 w sprawie powierzenia Gminie Radzymin zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Radzymin, wraz z udzieleniem dofinansowania
20 Uchwała Nr XXXVIII – 427/2014 w sprawie powierzenia Gminie Strachówka zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Strachówka, wraz z udzieleniem dofinansowania
21 Uchwała Nr XXXVIII – 428/2014 w sprawie powierzenia Gminie Tłuszcz zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni, chodników i jezdni w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Tłuszcz, wraz z udzieleniem dofinansowania
22 Uchwała Nr XXXVIII - 429/2014 w sprawie powierzenia Gminie Wołomin zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Wołomin, wraz z udzieleniem dofinansowania
23 Uchwała Nr XXXVIII – 430/2014 w sprawie powierzenia Gminie Ząbki zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Ząbki, wraz z udzieleniem dofinansowania
24 Uchwała Nr XXXVIII – 431/2014 w sprawie powierzenia Gminie Zielonka zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Zielonka, wraz z udzieleniem dofinansowania
25 Uchwała Nr XXXVIII – 432/2014 w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Dąbrówka w zakresie polityki prorodzinnej
26 Uchwała Nr XXXVIII – 433/2014 w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Klembów w zakresie polityki prorodzinnej
27 Uchwała Nr XXXVIII – 434/2014 w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Miasta Marki w zakresie polityki prorodzinnej
28 Uchwała Nr XXXVIII – 435/2014 w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Poświętne w zakresie polityki prorodzinnej
29 Uchwała Nr XXXVIII – 436/2014 w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Radzymin w zakresie polityki prorodzinnej
30 Uchwała Nr XXXVIII – 437/2014 w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Miasta Ząbki w zakresie polityki prorodzinnej
31 Uchwała Nr XXXVIII – 438/2014 w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Miasta Zielonka w zakresie polityki prorodzinnej
32 Uchwała Nr XXXVIII - 439/2014 zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI-403/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19.12.2013r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
33 Uchwała Nr XXXVIII – 440/2014 w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie działań zmierzających do realizacji przez Powiat Wołomiński modernizacji budynku przy ul. Ogrodowej 1A w Wołominie przeznaczonego na siedzibę Powiatowej Biblioteki Publicznej w formule partnerstwa publiczno-prywatnego
34 Uchwała Nr XXXVIII – 441/2014 w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół z siedzibą w Wołominie ul. Legionów 85
35 Uchwała Nr XXXVIII – 442/2014 w sprawie zamiaru likwidacji I Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych z siedzibą w Wołominie Al. Armii Krajowej 38
36 Uchwała Nr XXXVIII – 443/2014 w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Terenów Zieleni z siedzibą w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18
37 Uchwała Nr XXXVIII – 444/2014 w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Wołomiński oraz warunków i sposobu ich przyznawania
38 Uchwała Nr XXXVIII – 445/2014 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na rzecz właścicieli nieruchomości przyległej oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży
39 Uchwała Nr XXXVIII - 446/2014 w sprawie powierzenia Gminie Zielonka prowadzenia zadania publicznego z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych
40 Uchwała Nr XXXVIII – 447/2014 w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego na terenie Powiatu Wołomińskiego
41 Uchwała Nr XXXVIII – 448/2014 Stanowisko Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uwzględnienia w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2014-2020 mechanizmów zintegrowanego podejścia terytorialnego
42 Uchwała Nr XXXVIII – 449/2014 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego oraz przekazania Staroście skargi na Wicestarostę Wołomińskiego
43 Uchwała Nr XXXIX - 450/2014 zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI-403/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19.12.2013r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
44 Uchwała Nr XXXIX – 451/2014 zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI – 402/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2014-2024
45 Uchwała Nr XXXIX – 452/2014 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2014
46 Uchwała Nr XXXIX – 453/2014 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Wołomińskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Wołomiński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
47 Uchwała Nr XXXIX – 454/2014 w sprawie powierzenia Gminie Strachówka zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych na terenie Gminy Strachówka
48 Uchwała Nr XXXIX – 455/2014 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli i specjalistów, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad zaliczania do obowiązkowego wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym, obowiązujących w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wołomiński
49 Uchwała Nr XXXIX – 456/2014 w sprawie określenia podziału środków Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi Wołomińskiemu według algorytmu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w 2014 roku.
50 Uchwała Nr XXXIX – 457/2014 w sprawie przekazania Wojewodzie Mazowieckiemu rocznej informacji z realizacji w 2013 roku „Powiatowego Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych na lata 2013-2015 dla Powiatu Wołomińskiego”
51 Uchwała Nr XXXIX – 458/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia programu Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl
52 Uchwała Nr XXXIX – 459/2014 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności niektórych przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej oraz Europejską Kartą Samorządu Lokalnego
53 Uchwała Nr XXXIX – 460/2014 Stanowisko Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie obrony konstytucyjnych praw rodziny oraz promocji wartości prorodzinnych
54 Uchwała Nr XXXIX – 461/2014 w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
55 Uchwała Nr XXXIX – 462/2014 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego oraz Geodetę Powiatowego
56 Uchwała Nr XXXIX – 463/2014 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego oraz przekazania Staroście skargi na Wicestarostę Wołomińskiego
57 Uchwała Nr XL – 464/2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI-158/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 23 marca 2012 r. dotyczącej wyrażenia zgody na realizację projektu w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 7.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” w 2012, 2013 i 2014 roku, zmienionej Uchwałą nr XXXII-357/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dna 27 sierpnia 2013r.
58 Uchwała Nr XL – 465/2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI-238/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 maja 2009r.
59 Uchwała Nr XL – 466/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI-239/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 maja 2009r.
60 Uchwała Nr XL – 467/2014 zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI – 402/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2014-2024
61 Uchwała Nr XL - 468/2014 zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI-403/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19.12.2013r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
62 Uchwała Nr XL – 469/2014 w sprawie utworzenia Szkoły Policealnej i włączenia jej do Zespołu Szkół w Wołominie
63 Uchwała Nr XL – 470/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Radzymin porozumienia dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Wołomiński Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Radzyminie przy ul. Konstytucji 3 Maja 26
64 Uchwała Nr XL – 471/2014 w sprawie rozpatrzenia skargi na zachowanie Starosty Wołomińskiego
65 Uchwała Nr XL – 472/2014 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty Wołomińskiego
66 Uchwała Nr XLI – 473/2014 w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego planów likwidacji lub ograniczenia działalności Komisariatów Policji w Zielonce i w Jadowie oraz poprawy bezpieczeństwa na terenie Powiatu Wołomińskiego
67 Uchwała Nr XLII – 474/2014 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia długoterminowego kredytu bankowego zaciąganego przez Szpital Powiatowy w Wołominie – SZPZOZ
68 Uchwała Nr XLII – 475/2014 zmieniająca Uchwałę Nr XLVII-354/10 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 października 2010r. w sprawie ustalenia wykazu jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu, trybu sporządzenia i dokonywania zmian planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych
69 Uchwała Nr XLII - 476/2014 zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI – 402/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2014-2024
70 Uchwała Nr XLII - 477/2014 zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI-403/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19.12.2013r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
71 Uchwała Nr XLII – 478/2014 zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII-408/2014 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
72 Uchwała Nr XLII - 479/2014 w sprawie założenia Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi oraz utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie
73 Uchwała Nr XLII – 480/2014 uchylająca Uchwałę Nr XXVIII – 298/2013 z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury „Pałac w Chrzęsnem Norwidowskie Centrum Kultury” i nadania statutu
74 Uchwała Nr XLII – 481/2014 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty Wołomińskiego
75 Uchwała Nr XLII – 482/2014 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
76 Uchwała Nr XLIII – 483/2014 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego za rok 2013
77 Uchwała Nr XLIII – 484/2014 w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Wołomińskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2013
78 Uchwała Nr XLIII – 485/2014 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2013 Szpitala Powiatowego w Wołominie - SZPZOZ
79 Uchwała Nr XLIII – 486/2014 zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI – 402/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2014-2029
80 Uchwała Nr XLIII – 487/2014 zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI-403/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19.12.2013r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
81 Uchwała Nr XLIII – 488/2014 w sprawie wyłączenia ze składu Zespołu Szkół Terenów Zieleni im. inż. Czesława Nowaka z siedzibą w Radzyminie, Al. Jana Pawła II 18 oraz likwidacji Liceum Profilowanego
82 Uchwała Nr XLIII – 489/2014 w sprawie wyłączenia ze składu Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica z siedzibą w Wołominie, Al. Armii Krajowej 38 oraz likwidacji I Liceum Profilowanego
83 Uchwała Nr XLIII – 490/2014 w sprawie wyłączenia ze składu Zespołu Szkół z siedzibą w Wołominie, ul. Legionów 85 oraz likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych
84 Uchwała Nr XLIII – 491/2014 w sprawie zamiaru likwidacji II Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół z siedzibą w Wołominie, ul. Legionów 85
85 Uchwała Nr XLIII – 492/2014 w sprawie przekazania Gminie Marki zadania przygotowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy szkoły ponadgimnazjalnej w Markach
86 Uchwała Nr XLIII – 493/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Marki w zakresie podjęcia współpracy przy budowie obiektów gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej przy ul. Wspólnej w Markach
87 Uchwała Nr XLIII - 494/2014 w sprawie zaliczenia do kategorii drogi powiatowej drogi położonej na terenie Powiatu Wołomińskiego
88 Uchwała Nr XLIII – 495/2014 w sprawie powierzenia Gminie Strachówka zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych na terenie Gminy Strachówka
89 Uchwała Nr XLIII – 496/2014 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Wołomiński
90 Uchwała Nr XLIII - 497/2014 Stanowisko Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie obrony życia dzieci nienarodzonych
91 Uchwała Nr XLIII - 498/2014 w sprawie zmiany Statutu Szpitala Powiatowego w Wołominie - Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej (Uchwała unieważniona przez Wojewodę Mazowieckiego rozstrzygnięciem nadzorczym LEX-I.4131.97.2014.JJ z 25 lipca 2014r.)
92 Uchwała Nr XLIV - 499/2014 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Wołomiński
93 Uchwała Nr XLIV - 500/2014 zmieniająca uchwałę Nr XXXVI-403/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19.12.2013r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
94 Uchwała Nr XLV – 501/2014 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie z przeznaczeniem na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie na zakup specjalistycznego sprzętu pożarniczego do ochrony dróg oddechowych
95 Uchwała Nr XLV – 502/2014 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie z przeznaczeniem na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie na zakup specjalistycznego wyposażenia
96 Uchwała Nr XLV - 503/2014 zmieniająca uchwałę Nr XXXVI-403/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2013r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
97 Uchwała Nr XLV- 504/2014 w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Mazowieckiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
98 Uchwała Nr XLV – 505/2014 w sprawie wyłączenia ze składu Zespołu Szkół z siedzibą w Wołominie, ul. Legionów 85 oraz likwidacji II Liceum Ogólnokształcącego
99 Uchwała Nr XLV – 506/2014 w sprawie zamiaru wprowadzenia zmian organizacyjnych w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica z siedzibą w Wołominie, Al. Armii Krajowej 38
100 Uchwała Nr XLV – 507/2014 w sprawie zamiaru wprowadzenia zmian organizacyjnych w Zespole Szkół Terenów Zieleni im. inż. Czesława Nowaka z siedzibą w Radzyminie, Al. Jana Pawła II 18, zmiany nazwy zespołu oraz szkoły wchodzącej w jego skład
101 Uchwała Nr XLV – 508/2014 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty Wołomińskiego
102 Uchwała Nr XLV – 509/2014 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego oraz urzędników Starostwa
103 Uchwała Nr XLV – 510/2014 w sprawie rozpatrzenia skarg wobec inspektorów Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
104 Uchwała Nr XLV – 511/2014 w sprawie rozpatrzenia skargi na czynności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
105 Uchwała Nr XLVI – 512/2014 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Wołomiński
106 Uchwała Nr XLVI – 513/2014 zmieniająca uchwałę Nr XVIII-175/2012 w sprawie przekazania i dofinansowania zadania z zakresu powiatowych dróg publicznych na terenie Gminy Ząbki
107 Uchwała Nr XLVI – 514/2014 uchylająca Uchwałę Nr XXXVIII-423/2014 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie powierzenia Gminie Kobyłka zadania z zakresu dróg publicznych oraz dofinansowania w części konserwacji zieleni przydrożnej, chodników i rowów w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Kobyłka
108 Uchwała Nr XLVI – 515/2014 uchylająca Uchwałę Nr XXXVIII-424/2014 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie powierzenia Gminie Marki zadania z zakresu dróg publicznych oraz dofinansowania w części konserwacji zieleni przydrożnej, chodników i rowów w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Marki
109 Uchwała Nr XLVI – 516/2014 uchylająca Uchwałę Nr XXXVIII-429/2014 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie powierzenia Gminie Wołomin zadania z zakresu dróg publicznych oraz dofinansowania w części konserwacji zieleni przydrożnej, chodników i rowów w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Wołomin
110 Uchwała Nr XLVI – 517/2014 w sprawie powierzenia Gminie Dąbrówka zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych na terenie Gminy Dąbrówka
111 Uchwała Nr XLVI – 518/2014 w sprawie zmiany uchwały o pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Dąbrówka w zakresie polityki prorodzinnej
112 Uchwała Nr XLVI – 519/2014 zmieniająca uchwałę Nr XXXVI – 402/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2014-2029
113 Uchwała Nr XLVI – 520/2014 zmieniająca uchwałę Nr XXXVI-403/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2013r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
114 Uchwała Nr XLVI – 521/2014 w sprawie zaliczenia do kategorii drogi powiatowej dróg - ul. Sosnowa i ul. Tadeusza Kościuszki, położonych na terenie Powiatu Wołomińskiego
115 Uchwała Nr XLVI - 522/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę treści porozumienia w sprawie utworzenia Terenowych Punktów Paszportowych oraz powierzenia prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków paszportowych i wydawania dokumentów paszportowych
116 Uchwała Nr XLVI – 523/2014 w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Wołomiński oraz warunków i sposobu ich przyznawania
117 Uchwała Nr XLVI – 524/2014 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Wołomińskiego
118 Uchwała Nr XLVI – 525/2014 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego oraz urzędników Starostwa
119 Uchwała Nr XLVII – 526/2014 zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII – 433/2014 w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Klembów w zakresie polityki prorodzinnej
120 Uchwała Nr XLVII – 527/2014 zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII – 435/2014 w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Poświętne w zakresie polityki prorodzinnej
121 Uchwała Nr XLVII – 528/2014 zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII – 436/2014 w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Radzymin w zakresie polityki prorodzinnej
122 Uchwała Nr XLVII – 529/2014 zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII – 437/2014 w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Miasta Ząbki w zakresie polityki prorodzinnej
123 Uchwała Nr XLVII – 530/2014 zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII – 438/2014 w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Miasta Zielonka w zakresie polityki prorodzinnej
124 Uchwała Nr XLVII – 531/2014 w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy dla Powiatu Wołomińskiego na lata 2014 - 2017
125 Uchwała Nr XLVII – 532/2014 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
126 Uchwała Nr XLVII – 533/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
127 Uchwała Nr XLVII – 534/2014 w sprawie zmian organizacyjnych w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica z siedzibą w Wołominie, Al. Armii Krajowej 38
128 Uchwała Nr XLVII – 535/2014 w sprawie zmian organizacyjnych w Zespole Szkół Terenów Zieleni im. inż. Czesława Nowaka z siedzibą w Radzyminie, Al. Jana Pawła II 18, zmiany nazwy zespołu oraz nazwy szkoły wchodzącej w jego skład
129 Uchwała Nr XLVII - 536/2014 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”
130 Uchwała Nr XLVII - 537/2014 w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń
131 Uchwała Nr XLVII – 538/2014 w sprawie przekazania środków finansowych na fundusz wsparcia Komendy Stołecznej Policji w Warszawie z przeznaczeniem na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Wołominie
132 Uchwała Nr XLVII - 539/2014 zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI – 402/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2014-2029
133 Uchwała Nr XLVII - 540/2014 zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI-403/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2013r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
134 Uchwała Nr XLVII – 541/2014 w sprawie podtrzymania stanowiska Rady Powiatu Wołomińskiego wyrażonego w Uchwale Nr XLV-508/2014 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19.08.2014r.
135 Uchwała Nr XLVII – 542/2014 w sprawie przekazania środków finansowych na fundusz wsparcia Komendy Stołecznej Policji w Warszawie z przeznaczeniem na nagrody dla policjantów Komendy Powiatowej Policji w Wołominie
136 Uchwała Nr XLVIII – 543/2014 w sprawie przekazania środków finansowych na fundusz wsparcia Komendy Stołecznej Policji w Warszawie z przeznaczeniem na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Wołominie
137 Uchwała Nr XLVIII – 544/2014 zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII – 434/2014 w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Miasta Marki w zakresie polityki prorodzinnej
138 Uchwała Nr XLVIII – 545/2014 zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX-456/2014 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 marca 2014r. w sprawie określenia podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi Wołomińskiemu według algorytmu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w 2014 roku
139 Uchwała Nr XLVIII – 546/2014 w sprawie określenia szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
140 Uchwała Nr XLVIII – 547/2014 zmieniająca uchwałę Nr XXXVI – 402/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2014-2029
141 Uchwała Nr XLVIII – 548/2014 zmieniająca uchwałę Nr XXXVI-403/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2013r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
142 Uchwała Nr XLVIII – 549/2014 w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Powiatu Wołomińskiego za rok 2014
143 Uchwała Nr XLVIII – 550/2014 w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego SZPZOZ Wołomin za rok 2014
144 Uchwała Nr XLVIII - 551/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 5 lat dla Gminy Wołomin powierzchni dachu budynku Szpitala Powiatowego w Wołominie celem montażu radiowej sieci szerokopasmowej wraz z wyposażeniem w ramach projektu pn. „Internet szansą rozwoju gminy Wołomin”
145 Uchwała Nr XLVIII – 552/2014 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Wołomiński


Strona oglądana: 2834 razy.