Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Rejestr uchwał: Kadencja 2010 - 2014, 2011 rok

LP. Nr uchwały Opis uchwały
1 Uchwała Nr III-15/2011 w sprawie uzupełnienia składu Rady Powiatu Wołomińskiego
2 Uchwała Nr III-16/2011 w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wołomińskiego.
3 Uchwała Nr III-17/2011 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wołomińskiego.
4 Uchwała Nr III-18/2011 w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wołomińskiego
5 Uchwała Nr III-19/2011 w sprawie zmian w składach osobowych Komisji Rady Powiatu Wołomińskiego
6 Uchwała Nr III-20/2011 w sprawie delegowania dwóch radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
7 Uchwała Nr III- 21/2011 w sprawie Procedury szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
8 Uchwała Nr III-22/2011 w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Powiatu Wołomińskiego za rok 2010
9 Uchwała Nr III-23/2011 w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego w Wołominie - Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
10 Uchwała Nr III-24/2011 w sprawie powierzenia Gminie Zielonka prowadzenia zadania publicznego z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych
11 Uchwała Nr III-25/2011 o zmianie uchwały Nr XXXI-238/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 maja 2009 r.
12 Uchwała Nr III-26/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI-239/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 maja 2009 r.
13 Uchwała Nr III-27/2011 w sprawie przyjęcia rezygnacji Wicestarosty Wołomińskiego
14 Uchwała Nr IV – 28/2011 w sprawie wyboru Wicestarosty Wołomińskiego
15 Uchwała Nr IV-29/2011 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2011 rok
16 Uchwała Nr IV-30/2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2011 - 2025
17 Uchwała Nr IV-31/2011 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2011
18 Uchwała Nr IV – 32/2011 w sprawie zmiany nazwy Komisji Edukacji, Sportu, Kultury i Pamięci Narodowej
19 Uchwała Nr IV – 33/2011 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Wołominie
20 Uchwała Nr IV – 34/2011 dotycząca zgody na dzierżawę nieruchomości położonej w Zagościńcu
21 Uchwała Nr IV- 35/2011 w sprawie cofnięcia pełnomocnictwa
22 Uchwała Nr IV- 36/2011 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
23 Uchwała Nr V- 37/2011 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Andrzeja Henryka Siarna
24 Uchwała Nr V – 38/2011 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Mariusza Tomasza Stefaniaka
25 Uchwała Nr V – 39/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr I – 4/10 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 01.12.2010r. dotyczącej wyboru członków Zarządu Powiatu Wołomińskiego
26 Uchwała Nr V – 40/2011 w sprawie udzielenia przez Powiat Wołomiński pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego
27 Uchwała Nr V – 41/2011 w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2011 roku
28 Uchwała Nr V – 42/2011 w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Wołominie - Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.
29 Uchwała Nr V – 43/2011 w sprawie zasad udzielania dotacji celowych dla podmiotów określonych w art. 403 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska
30 Uchwała Nr V-44/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr IV-29/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28.02.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011
31 Uchwała Nr V – 45/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
32 Uchwała Nr V – 46/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Wołomińskiego
33 Uchwała Nr V – 47/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
34 Uchwała Nr V – 48/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
35 Uchwała Nr V – 49/2011 w sprawie rozpatrzenia skarg na Starostę Wołomińskiego
36 Uchwała Nr V – 50/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi na nieskuteczność działań Starosty Wołomińskiego
37 Uchwała Nr V- 51/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi na zaniechanie całkowitych działań jednostek samorządu terytorialnego
38 Uchwała Nr V – 52/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej zaniedbań i nienależytego wykonania zadań przez organy wykonawcze powiatu wynikających z ustawy o samorządzie powiatowym dotyczących ochrony przeciwpowodziowej, gospodarki wodnej, bezpieczeństwa obywateli i dróg publicznych.
39 Uchwała Nr VI – 53/2011 w sprawie uzupełnienia składu Rady Powiatu Wołomińskiego
40 Uchwała Nr VI – 54/2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr II-9/10 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.12.2010r. w sprawie powołania Komisji Rady Powiatu Wołomińskiego, ustalenia przedmiotu ich działania i składu osobowego
41 Uchwała Nr VI-55/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr IV-29/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28.02.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011
42 Uchwała Nr VI-56/2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr IV-30/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2011-2025.
43 Uchwała Nr VI – 57/2011 w sprawie przystąpienia Powiatu Wołomińskiego do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej”
44 Uchwała Nr VI – 58/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej Szpitala Powiatowego w Wołominie
45 Uchwała Nr VII - 59/2011 w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Stołecznej Policji w Warszawie z przeznaczeniem na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Wołominie
46 Uchwała Nr VII – 60/2011 w sprawie środków finansowych na nagrody dla policjantów w 2011 roku
47 Uchwała Nr VII – 61/2011 w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie z przeznaczeniem na nagrody dla strażaków w 2011 roku
48 Uchwała Nr VII-62/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr IV-29/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28.02.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011
49 Uchwała Nr VII-63/2011 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLIV-335/10 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29.06.2010 r. w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych powiatowych osób prawnych za I półrocze.
50 Uchwała Nr VII - 64/2011 w sprawie uchylenia uchwały XXX-245/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25 października 2005r. w sprawie przyjęcia „Karty współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi”
51 Uchwała Nr VII - 65/2011 w sprawie zmiany Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2011 - 2012
52 Uchwała Nr VII - 66/2011 w sprawie określenia Trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Zespołu o charakterze doradczym i inicjatywnym do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi w Powiecie Wołomińskim.
53 Uchwała Nr VII – 67/2011 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz uchylenie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr IV – 34/2011
54 Uchwała Nr VII – 68/2011 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej części albo całości nieruchomości
55 Uchwała Nr VII – 69/2011 w sprawie powierzenia Gminie Tłuszcz zadania publicznego oraz dofinansowania w zakresie utrzymania zieleni na terenie pasa drogowego oraz bieżącego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy Tłuszcz
56 Uchwała Nr VII - 70/2011 w sprawie udzielenia dotacji w 2011 roku z budżetu Powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Powiatu, nie stanowiących jego własności.
57 Uchwała Nr VII - 71/2011 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wołominie.
58 Uchwała Nr VII-72/2011 w sprawie zatwierdzenia Rocznego Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wołomińskiego na 2011 rok
59 Uchwała Nr VII – 73/2011 Stanowisko Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 maja 2011r. w sprawie uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski
60 Uchwała Nr VII – 74/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu Wołomińskiego
61 Uchwała Nr VII – 75/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starostwa Powiatowego w Wołominie w zakresie funkcjonowania Wspólnoty Gruntowej na terenie miejscowości Kuligów
62 Uchwała Nr VII – 76/2011 w sprawie przekazania skargi na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
63 Uchwała Nr VII – 77/2011 w sprawie przekazania Staroście Wołomińskiemu skargi na działalność Geodety Powiatowego
64 Uchwała Nr VIII-78/2011 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego za rok 2010
65 Uchwała Nr VIII – 79/2011 w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Wołomińskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2010
66 Uchwała Nr VIII – 80/2011 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2010 Szpitala Powiatowego w Wołominie - SZPZOZ
67 Uchwała Nr VIII-81/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr IV-29/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28.02.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011
68 Uchwała Nr VIII-82/2011 w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
69 Uchwała Nr VIII – 83/2011 w sprawie przyjęcia procedury przygotowania i aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Wołomińskiego.
70 Uchwała Nr VIII - 84/2011 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywania na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
71 Uchwała Nr VIII – 85/2011 w sprawie powierzenia Gminie Ząbki zadania z zakresu dróg publicznych oraz dofinansowania w części utrzymania zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych na terenie Miasta Ząbki
72 Uchwała Nr VIII – 86/2011 w sprawie powierzenia Gminie Wołomin zadania z zakresu dróg publicznych oraz dofinansowania w części utrzymania zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych na terenie Miasta Wołomin
73 Uchwała Nr VIII – 87/2011 w sprawie zmiany uchwały o podziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2011 roku
74 Uchwała Nr VIII – 88/2011 w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu "OKNO NA ŚWIAT" współfinansowanego przez Unię Europejską
75 Uchwała Nr VIII- 89/2011 w sprawie przekazania Staroście Wołomińskiemu skargi na działalność Geodety Powiatowego
76 Uchwała Nr VIII – 90/2011 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej części albo całości nieruchomości
77 Uchwała Nr IX – 91/2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białobrzeskiemu
78 Uchwała Nr IX - 92/2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr VII-70/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 maja 2011r. w sprawie udzielenia dotacji w 2011 roku z budżetu Powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Powiatu, nie stanowiących jego własności
79 Uchwała Nr IX-93/2011 w sprawie: zmiany uchwały Nr IV-29/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28.02.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011
80 Uchwała Nr IX – 94/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty Wołomińskiego w związku z postępowaniem w sprawie wydania zaświadczenia o pozwoleniu na budowę.
81 Uchwała Nr X-95/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr IV-29/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28.02.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011
82 Uchwała Nr X – 96/2011 w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie do NFOŚ i GW
83 Uchwała Nr X - 97/2011 w sprawie powierzenia Gminie Tłuszcz zadania z zakresu dróg powiatowych
84 Uchwała Nr X – 98/2011 w sprawie uchylenia Uchwały Nr IX–91/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białobrzeskiemu
85 Uchwała Nr X – 99/2011 w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Wołomińskim i Rejonem Cudnowskim (Ukraina)
86 Uchwała Nr X – 100/2011 w sprawie powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych
87 Uchwała Nr X – 101/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Wołomińskiego
88 Uchwała Nr X – 102/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Wołomińskiego z zakresu administracji rządowej
89 Uchwała Nr X – 103/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego w zakresie działań związanych z polityką kadrową
90 Uchwała Nr XI – 104/2011 Stanowisko Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 października 2011r. w sprawie kierunków rozwoju oświaty ponadgimnazjalnej w szkołach prowadzonych przez Powiat Wołomiński
91 Uchwala Nr XI – 105/2011 w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie z przeznaczeniem na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie
92 Uchwała Nr XI - 106/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr IV-29/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28.02.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011
93 Uchwała Nr XI - 107/2011 w sprawie wprowadzenia zasad i trybu wyboru biegłych rewidentów do badania sprawozdań finansowych Powiatu Wołomińskiego i powiatowych osób prawnych.
94 Uchwała Nr XI – 108/2011 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych oraz ustalenia przebiegu dróg powiatowych
95 Uchwała Nr XI – 109/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy
96 Uchwała Nr XI – 110/2011 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Wołominie – Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
97 Uchwała Nr XI – 111/2011 w sprawie zmiany Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2011 - 2012
98 Uchwała Nr XI – 112/2011 w sprawie przyjęcia „Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Wołomińskiego oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”
99 Uchwała Nr XII – 113/2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr IV-29/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28.02.2011 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011
100 Uchwała Nr XII – 114/2011 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
101 Uchwała Nr XII – 115/2011 w sprawie zmiany w Statucie Szpitala Powiatowego w Wołominie - Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
102 Uchwała Nr XII – 116/2011 w sprawie przystąpienia Powiatu Wołomińskiego do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Zalew Zegrzyński”
103 Uchwała Nr XII – 117/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi na Uchwałę Nr X-101/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 14.09.2011r.
104 Uchwała Nr XIII – 118/2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI – 346/10 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 września 2010 r.
105 Uchwała Nr XIII-119/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr IV-29/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28.02.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011
106 Uchwała Nr XIII-120/2011 w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011
107 Uchwała Nr XIII - 121/2011 w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Powiatu Wołomińskiego za rok 2011
108 Uchwała Nr XIII - 122/2011 w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego SZPZOZ Wołomin za rok 2011
109 Uchwała Nr XIII-123/2011 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2012 rok
110 Uchwała Nr XIII-124/2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2012 - 2024
111 Uchwała Nr XIII – 125/2011 w sprawie zmiany siedziby oraz określenia terenu działania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wołominie
112 Uchwała Nr XIII – 126/2011 w sprawie zmiany siedziby oraz określenia terenu działania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Zielonce
113 Uchwała Nr XIII – 127/2011 w sprawie zatwierdzenia Rocznego Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wołomińskiego na 2012 rok


Strona oglądana: 2765 razy.