Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Rejestr uchwał: Kadencja 2006 - 2010, 2010 rok

LP. Nr uchwały Opis uchwały
1 Uchwała Nr XXXIX – 297/10 w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu "OKNO NA ŚWIAT" współfinansowanego przez Unię Europejską
2 Uchwała Nr XXXIX-298/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII-295/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2009 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2010.
3 Uchwała Nr XXXIX – 299/10 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej „Korozja i Kolor”
4 Uchwała Nr XXXIX – 300/10 w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Dokumentacji Etnograficznej „Korozja i Kolor”
5 Uchwała Nr XXXIX – 301/10 w sprawie przekazania gminie Wołomin nieruchomości KW 1455 położonej w Wołominie przy ul. Legionów
6 Uchwała Nr XXXIX – 302/10 w sprawie rozpatrzenia skargi J. G.
7 Uchwała Nr XXXIX – 303/10 w sprawie przekazania Staroście skargi Pani M. G.
8 Uchwała Nr XL-304/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII-295/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2009 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2010.
9 Uchwała Nr XL-305/10 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2010.
10 Uchwała Nr XL – 306/10 w sprawie wyznaczenia podmiotów, w których wykonywana będzie w 2010 roku kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.
11 Uchwała Nr XL – 307/10 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
12 Uchwała Nr XL – 308/10 w sprawie odpowiedzi na wezwanie W. S. do usunięcia naruszenia prawa
13 Uchwała Nr XL – 309/10 w sprawie rozpatrzenia skargi B. B. na działalność Starosty Wołomińskiego
14 Uchwała Nr XLI – 310/10 w sprawie przekazania Staroście skargi Pani M. W.
15 Uchwała Nr XLI-311/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII-295/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2009 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2010
16 Uchwała Nr XLI – 312/10 w sprawie powierzenia i finansowania zadań z zakresu powiatowych dróg publicznych na terenie Gminy Tłuszcz
17 Uchwała Nr XLI – 313/10 w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2010 roku
18 Uchwała Nr XLI – 314/10 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala Powiatowego w Wołominie – Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
19 Uchwała Nr XLI – 315/10 w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty
20 Uchwała Nr XLI – 316/10 w sprawie zmiany nazwy Policealnej Szkoły Architektury Krajobrazu
21 Uchwała Nr XLII – 317/10 Stanowisko Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22.04.2010r. w sprawie uchwalenia daty 10 kwietnia Dniem Pamięci Narodowej
22 Uchwała Nr XLII – 318/10 w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Wołomińskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2009
23 Uchwała Nr XLII-319/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII-295/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2009 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2010.
24 Uchwała Nr XLII – 320/10 w sprawie powierzenia zadań z zakresu powiatowych dróg publicznych na terenie Miasta Ząbki
25 Uchwała Nr XLII-321/10 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wołomińskiego
26 Uchwała Nr XLII – 322/10 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII-246/09 z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających swoją siedzibę na obszarze Powiatu Wołomińskiego
27 Uchwała Nr XLII – 323/10 w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Powiatu Mińskiego w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim
28 Uchwała Nr XLII – 324/10 w sprawie rozpatrzenia skargi B. B. na działalność Starosty Wołomińskiego
29 Uchwała Nr XLIII – 325/10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gorzyce w województwie podkarpackim
30 Uchwała Nr XLIII-326/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII-295/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2009 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2010.
31 Uchwała Nr XLIII – 327/10 zmieniająca Uchwałę Nr XLI – 312/10 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 marca 2010 r.
32 Uchwała Nr XLIII – 328/10 w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego Gminie Dąbrówka
33 Uchwała Nr XLIII – 329/10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowych z budżetu powiatu
34 Uchwała Nr XLIV – 330/10 w sprawie powierzenia Gminie Tłuszcz zadania publicznego oraz dofinansowania w zakresie utrzymania zieleni na terenie pasa drogowego dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy Tłuszcz
35 Uchwała Nr XLIV – 331/10 w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu „KADRA - TO KAPITAŁ”
36 Uchwała Nr XLIV – 332/10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowych z budżetu powiatu
37 Uchwała Nr XLIV – 333/10 w sprawie udzielenia przez Powiat Wołomiński pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego
38 Uchwała Nr XLIV-334/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII-295/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2009 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2010.
39 Uchwała Nr XLIV-335/10 w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych powiatowych osób prawnych za I półrocze.
40 Uchwała Nr XLIV – 336/10 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2009 Szpitala Powiatowego w Wołominie - SZPZOZ.
41 Uchwała Nr XLV – 337/10 Stanowisko Rady Powiatu Wołomińskiego Z dnia 31 sierpnia 2010r. W sprawie budowy pomnika żołnierzy bolszewickich poległych na polach Ossowskich w 1920 roku
42 Uchwała Nr XLV – 338/10 w sprawie powierzenia i finansowania zadań z zakresu powiatowych dróg publicznych na terenie Gminy Radzymin
43 Uchwała Nr XLV - 339/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII-295/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2009 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2010.
44 Uchwała Nr XLV-340/10 w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, unieważniona przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Uchwałą Nr 346/K/10 z dnia 21 grudnia 2010r.
45 Uchwała Nr XLV – 341/10 w sprawie zmian w Statucie Powiatu Wołomińskiego
46 Uchwała Nr XLV – 342/10 w sprawie środków finansowych na nagrody dla policjantów w 2010 roku
47 Uchwala Nr XLV – 343/10 w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości
48 Uchwała Nr XLV – 344/10 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wołomiński
49 Uchwała Nr XLV – 345/10 w sprawie rozpatrzenia skargi
50 Uchwała Nr XLVI – 346/10 w sprawie przekazania i finansowania zadania z zakresu powiatowych dróg publicznych na terenie gminy Dąbrówka
51 Uchwała Nr XLVI-347/10 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVIII-295/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2009 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2010.
52 Uchwała Nr XLVI – 348/10 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Wołominie
53 Uchwała Nr XLVI - 349/10 w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu opieki nad zabytkami na lata 2010–2013”
54 Uchwała Nr XLVI - 350/10 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania; częściowo unieważniona przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Uchwałą Nr 280/K/10 z dnia 27 października 2010r.
55 Uchwała Nr XLVI – 351/10 w sprawie rozpatrzenia skargi na przewlekłość postępowania
56 Uchwała Nr XLVII- 352/10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Słubice
57 Uchwała Nr XLVII-353/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII-295/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2009 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2010.
58 Uchwała Nr XLVII-354/10 w sprawie ustalenia wykazu jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu, trybu sporządzenia i dokonywania zmian planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych.
59 Uchwała Nr XLVII-355/10 w sprawie dzierżawy powierzchni reklamowej na części nieruchomości przy ul. Al. Jana Pawła II w Radzyminie
60 Uchwała Nr XLVII – 356/10 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie czasu trwania umowy użyczenia nr 127/2010
61 Uchwała Nr XLVII- 357/10 w sprawie Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2011 - 2012
62 Uchwała Nr XLVII – 358/10 w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Starosty w sprawie WAB-7358/20/10
63 Uchwała Nr XLVII – 359/10 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty i Dyrektora Zespołu Szkół w Zielonce
64 Uchwała Nr XLVII – 360/10 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Wołomińskiego
65 Uchwała Nr XLVIII-361/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII-295/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2009 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2010.


Strona oglądana: 1870 razy.