Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Rejestr uchwał: Kadencja 2006 - 2010, 2009 rok

LP. Nr uchwały Opis uchwały
1 Uchwała Nr XXVII-200/09 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVI-196/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2008 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2009.
2 Uchwała Nr XXVII-201/09 w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Powiatu Wołomińskiego, nie stanowiących własności Powiatu, częściowo uchylona na podstawie uchwały nr 58/K/09 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 marca 2009r.
3 Uchwała Nr XXVII-202/09 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala Powiatowego w Wołominie - Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
4 Uchwała Nr XXVIII-203/09 w sprawie uchwalenia powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2009 – 2012
5 Uchwała Nr XXVIII-204/09 w sprawie zgody na ustanowienie na rzecz PGE Dystrybucja Warszawa Teren Sp. z o.o. służebności przesyłu
6 Uchwała Nr XXVIII-205/09 w sprawie przekazania i finansowania zadania z zakresu budowy chodnika przy drodze powiatowej we wsi Guzowata i Zaścienie na terenie Gminy Dąbrówka
7 Uchwała Nr XXVIII-206/09 w sprawie aktu założycielskiego Liceum Ogólnokształcącego w Urlach i zmiany Uchwały Nr XVII-109/2000 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 czerwca 2000 r.
8 Uchwała Nr XXVIII-207/09 w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół w Zielonce im. Prezydenta Ignacego Mościckiego
9 Uchwała Nr XXVIII-208/09 w sprawie wyznaczenia podmiotów, w których wykonywana będzie w 2009 roku kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna
10 Uchwała Nr XXVIII-209/09 w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu ,,OKNO NA ŚWIAT” współfinansowany przez Unię Europejską
11 Uchwała Nr XXIX-210/09 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVI-196/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2008 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2009.
12 Uchwała Nr XXIX-211/09 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2009
13 Uchwała Nr XXIX-212/09 w sprawie pomocy finansowej dla gminy Klembów na realizację zadania – budowa drogi w miejscowości Ostrówek
14 Uchwała Nr XXIX-213/09 w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty
15 Uchwała Nr XXIX-214/09 w sprawie zmiany nazwy Technikum Mechanicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego z siedzibą w Tłuszczu, ul. Radzymińska 2
16 Uchwała Nr XXIX-215/09 w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
17 Uchwała Nr XXIX-216/09 w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
18 Uchwała Nr XXIX-217/09 w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2009 roku
19 Uchwała Nr XXIX – 218/09 w sprawie zwiększenia zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego w Powiecie Wołomińskim
20 Uchwała Nr XXIX – 219/09 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII-175/08 Rady Powiatu Wołomińskiego
21 Uchwała Nr XXIX – 220/09 w sprawie przekazania Staroście skargi J. S.
22 Uchwała Nr XXIX- 221/09 w sprawie przekazania Wojewodzie skargi W. S.
23 Uchwała Nr XXIX – 222/09 w sprawie rozpatrzenia skargi P. K. na Starostę Wołomińskiego Konrada Rytla
24 Uchwała Nr XXX - 223/09 w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Wołomińskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2008
25 Uchwała Nr XXX-224/09 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI-196/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2008 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2009.
26 Uchwała Nr XXX – 225/09 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2009.
27 Uchwała Nr XXX – 226/09 w sprawie zmiany uchwały o wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych
28 Uchwała Nr XXX – 227/09 w sprawie dzierżawy nieruchomości
29 Uchwała Nr XXX – 228/09 w sprawie utworzenia Technikum Zawodowego
30 Uchwała Nr XXX – 229/09 w sprawie utworzenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy
31 Uchwała Nr XXXI - 230/09 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVI-196/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2008 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2009.
32 Uchwała Nr XXXI – 231/09 w sprawie udzielenia przez Powiat Wołomiński pomocy finansowej Gminie Kamień Pomorski
33 Uchwała Nr XXXI – 232/09 w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej w celu przekazania jej Gminie Radzymin
34 Uchwała Nr XXXI - 233/09 w sprawie określenia programu zagospodarowania zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Chrzęsnem
35 Uchwała Nr XXXI – 234/09 w sprawie zmiany nazwy Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego z siedzibą w Zielonce
36 Uchwała Nr XXXI – 235/09 w sprawie utworzenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych
37 Uchwała Nr XXXI – 236/09 w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Drewnica” w 2008 roku
38 Uchwała Nr XXXI – 237/09 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wołominie.
39 Uchwała Nr XXXI – 238/09 w sprawie przystąpienia Powiatu Wołomińskiego do projektu kluczowego realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007-2013 pn.: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.
40 Uchwała Nr XXXI – 239/09 w sprawie przystąpienia Powiatu Wołomińskiego do projektu kluczowego realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007-2013 pn.: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.
41 Uchwała Nr XXXII – 240/09 w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Wołomińskiego do zaciągnięcia zobowiązań zabezpieczających prawidłową realizację umowy o dofinansowanie projektu pt. „Zakup sprzętu i urządzeń medycznych oraz środków transportu sanitarnego do Szpitala Powiatowego w Wołominie” ramach Priorytetu 1 działanie 1.3 poddziałanie 1.3.2 ZPORR
42 Uchwała Nr XXXIII-241/09 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2008 Szpitala Powiatowego w Wołominie - SZPZOZ.
43 Uchwała Nr XXXIII-242/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia długoterminowego kredytu bankowego zaciąganego przez Szpital Powiatowy w Wołominie – SZPZOZ.
44 Uchwała Nr XXXIII-243/09 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI-196/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2008 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2009.
45 Uchwała Nr XXXIII-244/09 w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych, unieważniona przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie uchwałą Nr 150/K/09 z dnia 22 lipca 2009r.
46 Uchwała Nr XXXIII – 245/09 w sprawie udzielenia przez Powiat Wołomiński pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego
47 Uchwała Nr XXXIII – 246/09 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających swoją siedzibę na obszarze Powiatu Wołomińskiego
48 Uchwała Nr XXXIII – 247/09 w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu „KADRA - TO KAPITAŁ”
49 Uchwała Nr XXXIII – 248/09 w sprawie współpracy Powiatu Wołomińskiego z Powiatem Mińskim
50 Uchwała Nr XXXIII – 249/09 Stanowisko Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30.06.2009r. w sprawie terminu planowanego na dzień 15 sierpnia 2009 r. koncertu piosenkarki Madonny w Warszawie
51 Uchwała Nr XXXIV-250/09 w sprawie wpisania budowy obwodnicy Marek na drodze S8 oraz drogi S17 na odcinku od projektowanej drogi S8 do miejscowości Wiązowna do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012 Ministerstwa Infrastruktury
52 Uchwała Nr XXXIV-251/09 w sprawie dotacji dla Gminy Tłuszcz na budowę chodnika w miejscowościach Chrzęsne i Postoliska
53 Uchwała Nr XXXIV-252/09 w sprawie przekazania i finansowania zadań z zakresu budowy chodnika przy drodze powiatowej we wsi Kuligów, Dąbrówka i Józefów na terenie Gminy Dąbrówka
54 Uchwała Nr XXXIV-253/09 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI-196/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2008 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2009
55 Uchwała Nr XXXIV-254/09 w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Starosty Wołomińskiego
56 Uchwała Nr XXXIV –255/09 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII-245/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 czerwca 2009 r.
57 Uchwała Nr XXXIV - 256/09 w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty
58 Uchwała Nr XXXIV-257/09 w sprawie rozpatrzenia skargi Pani B. W. na Starostę Wołomińskiego
59 Uchwała Nr XXXIV-258/09 w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Z. K. G. na pracownika Wydziału Budownictwa.
60 Uchwała Nr XXXIV-259/09 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana D. S. na działania Starosty Wołomińskiego
61 Uchwała Nr XXXIV-260/09 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana F. B. na Starostę Wołomińskiego w związku z brakiem odpowiedzi na złożoną skargę
62 Uchwała Nr XXXV – 261/09 w sprawie uchylenia uchwały z zakresu dróg powiatowych
63 Uchwała Nr XXXV-262/09 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVI-196/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2008 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2009.
64 Uchwała Nr XXXV -263/09 w sprawie nazwy i statusu Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy.
65 Uchwała Nr XXXV - 264/09 w sprawie dzierżawy części nieruchomości przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie
66 Uchwała Nr XXXV – 265/09 w sprawie dzierżawy części nieruchomości przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie
67 Uchwała Nr XXXV – 266/09 w sprawie powierzenia i finansowania zadań z zakresu powiatowych dróg publicznych na terenie Gminy Tłuszcz
68 Uchwała Nr XXXV – 267/09 w sprawie aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Wołomińskiego
69 Uchwała Nr XXXVI-268/09 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVI-196/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2008 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2009
70 Uchwała Nr XXXVI – 269/09 w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Wojewódzkie Centrum Stomatologii w Warszawie.
71 Uchwała Nr XXXVI – 270/09 w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Wojewódzki Szpital Bródnowski w Warszawie.
72 Uchwała Nr XXXVI – 271/09 w sprawie zaciągnięcia kredytu pomostowego oraz kredytu uzupełniającego na inwestycję w roku 2009
73 Uchwała Nr XXXVI – 272/09 w sprawie nabycia udziału w nieruchomości położonej w Równem Gmina Strachówka
74 Uchwała Nr XXXVI - 273/09 w sprawie Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2010 roku
75 Uchwała Nr XXXVI – 274/09 w sprawie modernizacji dróg wojewódzkich 634 i 631
76 Uchwała Nr XXXVI – 275/09 w sprawie przekazania zadania z zakresu dróg powiatowych
77 Uchwała Nr XXXVI – 276/09 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV – 252/09
78 Uchwała Nr XXXVI – 277/09 w sprawie rozpatrzenia skargi J. i A. T.
79 Uchwała Nr XXXVI – 278/09 w sprawie rozpatrzenia skargi Pani J. S. na wydaną decyzję przez Starostę Wołomińskiego
80 Uchwała Nr XXXVII-279/09 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVI-196/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2008 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2009.
81 Uchwała Nr XXXVII - 280/09 w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych, unieważniona przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie uchwałą Nr 362/K/09 z 22 grudnia 2009r.
82 Uchwała Nr XXXVII – 281/09 w sprawie zmiany uchwały o podziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2009 roku
83 Uchwała Nr XXXVII – 282/09 w sprawie zmiany Statutu Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Wołominie
84 Uchwała Nr XXXVII – 283/09 w sprawie zmiany Statutu Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 w Wołominie
85 Uchwała Nr XXXVII – 284/09 w sprawie zmiany Statutu Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 w Nowych Załubicach
86 Uchwała Nr XXXVII – 285/09 w sprawie zmiany Statutu Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4 w Międzylesiu
87 Uchwała Nr XXXVII – 286/09 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana B. M. na działalność Starosty Wołomińskiego
88 Uchwała Nr XXXVII – 287/09 Stanowisko w sprawie ochrony wolności wyznania i promocji wartości będących wspólnym dziedzictwem narodów Europy
89 Uchwała Nr XXXVIII-288/09 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI-196/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2008 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2009.
90 Uchwała Nr XXXVIII-289/09 w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009
91 Uchwała Nr XXXVIII – 290/09 w sprawie Rocznego Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wołomińskiego na 2010 rok
92 Uchwała Nr XXXVIII-291/09 w sprawie powierzenia Miastu Ząbki zadania publicznego oraz dofinansowania w zakresie utrzymania zieleni na terenie pasa drogowego dróg powiatowych w granicach administracyjnych tego Miasta
93 Uchwała Nr XXXVIII-292/09 w sprawie powierzenia Miastu Ząbki zadania publicznego oraz dofinansowania wykonywania zadania publicznego w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych tego Miasta
94 Uchwała Nr XXXVIII-293/09 w sprawie zmiany siedziby i aktu założycielskiego Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej z siedzibą w Ostrówku, ul. Piotra Skargi 5
95 Uchwała Nr XXXVIII – 294/09 w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu "OKNO NA ŚWIAT" współfinansowanego przez Unię Europejską
96 Uchwała Nr XXXVIII-295/09 w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2010 rok
97 Uchwała Nr XXXVIII-296/09 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana W. S. na działalność Starosty Wołomińskiego


Strona oglądana: 2025 razy.