Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Rejestr uchwał: Kadencja 2006 - 2010, 2008 rok

LP. Nr uchwały Opis uchwały
1 Uchwała Nr XV – 108/08 w sprawie: wyrażenia zgody na dofinansowanie zadania wykonania termomodernizacji obiektów szkolnych i placówek opieki społecznej Powiatu Wołomińskiego.
2 Uchwała Nr XV – 109/08 w sprawie zmiany uchwały Nr VII – 46/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonej na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie termomodernizacji obiektów oświatowych”.
3 Uchwała Nr XV – 110/08 w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV-107/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.12.2007 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2008.
4 Uchwała Nr XV – 111/08 w sprawie: określenia wysokości minimalnych stawek czynszu z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych stanowiących powiatowy zasób nieruchomości.
5 Uchwała Nr XVI – 112/08 w sprawie: zwiększenia rocznej stawki na bieżące funkcjonowanie Publicznego Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3
6 Uchwała Nr XVI – 113/08 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2008
7 Uchwała Nr XVI – 114/08 w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV-107/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.12.2007 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2008
8 Uchwała Nr XVI – 115/08 w sprawie: nabycia nieruchomości przez Powiat Wołomiński
9 Uchwała Nr XVI – 116/08 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Wołominie za rok 2007
10 Uchwała Nr XVI – 117/08 w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana J. G. na Starostę Wołomińskiego
11 Uchwała Nr XVII - 118/08 w sprawie: uchwalenia Aktualizacji Programu ochrony środowiska i Planu gospodarki odpadami dla Powiatu Wołomińskiego na lata 2008-2011, z uwzględnieniem lat 2012-2015
12 Uchwała Nr XVII - 119/08 w sprawie: aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Wołomińskiego na lata 2006 – 2013
13 Uchwała Nr XVII - 120/08 w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV-107/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.12.2007 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2008
14 Uchwała Nr XVII - 121/08 w sprawie: utworzenia technikum
15 Uchwała Nr XVII - 122/08 w sprawie: uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
16 Uchwała Nr XVII - 123/08 w sprawie: podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2008 roku
17 Uchwała Nr XVII – 124/08 w sprawie przekazania skargi J. G.
18 Uchwała Nr XVIII - 125/08 w sprawie: udzielenia Zarządowi Powiatu Wołomińskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2007
19 Uchwała Nr XVIII - 126/08 w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV-107/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.12.2007 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2008
20 Uchwała Nr XVIII - 127/08 w sprawie: przekazania i finansowania zadań z zakresu remontu i modernizacji dróg powiatowych na terenie Gminy Dąbrówka
21 Uchwała Nr XVIII - 128/08 w sprawie: przekazania i finansowania zadań z zakresu remontu i modernizacji dróg powiatowych na terenie Gminy Tłuszcz
22 Uchwała Nr XVIII - 129/08 w sprawie: zatwierdzenia statutu Szpitala Powiatowego w Wołominie - Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
23 Uchwała Nr XVIII - 130/08 w sprawie: nadania Liceum Ogólnokształcącemu w Urlach imienia „Bitwy Warszawskiej 1920 roku”
24 Uchwała Nr XVIII - 131/08 w sprawie: powołania publicznej całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego zwanej Rodzinnym Domem Dziecka Nr 4
25 Uchwała Nr XVIII - 132/08 w sprawie: wyrażenia zgody na realizację projektu „KADRA -TO KAPITAŁ”
26 Uchwała Nr XVIII - 133/08 w sprawie: oddalenia skargi Pani J. M. na Starostę Wołomińskiego
27 Uchwała Nr XVIII - 134/08 w sprawie rozpatrzenia skargi D. Ż. na Starostę Wołomińskiego
28 Uchwała Nr XIX - 135/08 w sprawie: wyrażenia zgody na realizację projektów w ramach Poddziałania 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
29 Uchwała Nr XIX - 136/08 w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV-107/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dn. 20.12.2007 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2008
30 Uchwała Nr XIX - 137/08 w sprawie: użyczenia Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wołominie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wołomińskiego
31 Uchwała Nr XIX - 138/08 w sprawie: ustalenia wysokości opłat za usuwanie z drogi pojazdów i ich parkowanie na wyznaczonym parkingu
32 Uchwała Nr XIX - 139/08 w sprawie: zmiany nazwy Technikum Elektrycznego z siedzibą w Zielonce, ul. Inżynierska 1
33 Uchwała Nr XIX - 140/08 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXI-217/01 z dnia 18 grudnia 2001 r. dotyczącej ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających swoją siedzibę na obszarze Powiatu Wołomińskiego
34 Uchwała Nr XIX - 141/08 w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Powiatu Wołomińskiego, nie stanowiących własności Powiatu
35 Uchwała Nr XIX - 142/08 w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz przyjęcia wartości jednego punktu w złotych pracowników Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej Starostwa Powiatowego w Wołominie.
36 Uchwała Nr XIX - 143/08 w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania dla pracowników niektórych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej powiatu
37 Uchwała Nr XIX - 144/08 w sprawie: ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Starosty Wołomińskiego
38 Uchwała Nr XX-145/08 w sprawie przyjęcia rezygnacji Wicestarosty Wołomińskiego
39 Uchwała Nr XX-146/08 w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Wołomińskiego
40 Uchwała Nr XX-147/08 w sprawie wyboru Wicestarosty Wołomińskiego
41 Uchwała Nr XXI-148/08 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2008
42 Uchwała Nr XXI-149/08 w sprawie: dochodów własnych jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego
43 Uchwała Nr XXI-150/08 w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV-107/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.12.2007 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2008
44 Uchwała Nr XXI-151/08 w sprawie: przystąpienia Powiatu Wołomińskiego do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej”
45 Uchwała Nr XXI-152/08 w sprawie: przekazania i finansowania zadań z zakresu remontu i modernizacji dróg powiatowych na terenie Gminy Dąbrówka
46 Uchwała Nr XXI-153/08 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Wołominie.
47 Uchwała Nr XXI-154/08 w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie
48 Uchwała Nr XXI-155/08 w sprawie: utworzenia Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zielonce i nadania mu statutu
49 Uchwała Nr XXI – 156/08 w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz przyjęcia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 1 w Wołominie i Nr 3 w Tłuszczu.
50 Uchwała Nr XXI-157/08 w sprawie: zmiany uchwały Nr XIX-138/08
51 Uchwała Nr XXI-158/08 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIX-140/08 z dnia 27 maja 2008 r.
52 Uchwała Nr XXI-159/08 w sprawie zmian w składach komisji Rady Powiatu Wołomińskiego
53 Uchwała Nr XXI-160/08 w sprawie: rozpatrzenia skargi J. G. na Starostę Wołomińskiego
54 Uchwała Nr XXI-161/08 w sprawie: rozpatrzenia skargi Kobyłczańskiego Muzeum Oręża i Techniki Użytkowej w Kobyłce na Zarząd Powiatu Wołomińskiego
55 Uchwała Nr XXI-162/08 w sprawie: rozpatrzenia skargi K. D. na Zarząd Powiatu Wołomińskiego
56 Uchwała Nr XXII-163/08 w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV-107/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.12.2007 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2008.
57 Uchwała Nr XXII-164/08 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Powiatu Wołomińskiego, nie stanowiących własności Powiatu
58 Uchwała Nr XXII-165/08 w sprawie określenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych
59 Uchwała Nr XXIII-166/08 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Wołomińskiego
60 Uchwała Nr XXIII-167/08 zmieniająca Uchwałę Nr XVIII-128/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie przekazania i finansowania zadań z zakresu remontu i modernizacji dróg powiatowych na terenie Gminy Tłuszcz
61 Uchwała Nr XXIII-168/08 w sprawie: przekazania i finansowania zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie Miasta Ząbki
62 Uchwała Nr XXIII-169/ 08 w sprawie: podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2008 roku
63 Uchwała Nr XXIII-170/08 w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV-107/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.12.2007 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2008
64 Uchwała Nr XXIII-171/08 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Wołominie
65 Uchwała Nr XXIII-172/08 w sprawie nadania imienia szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół z siedzibą w Tłuszczu, ul. Radzymińska 2
66 Uchwała Nr XXIII-173/08 w sprawie wyrażenia opinii na temat czasowego całkowitego zaprzestania działalności Oddziału Ginekologiczno - Położniczego i Oddziału Neonatologicznego Szpitala Powiatowego w Wołominie - SZPZOZ
67 Uchwała Nr XXIII-174/08 w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Pracy Rady Społecznej SZPZOZ w Wołominie
68 Uchwała Nr XXIII-175/08 w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie kontroli przez Komisję Rewizyjną
69 Uchwała Nr XXIII-176/08 w sprawie uzupełnienia składu komisji doraźnej Rady Powiatu Wołomińskiego
70 Uchwała Nr XXIV-177/08 w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV-107/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.12.2007 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2008.
71 Uchwała Nr XXIV-178/08 w sprawie nabycia nieruchomości przez Powiat Wołomiński
72 Uchwała Nr XXIV-179/08 w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2008 roku
73 Uchwała Nr XXIV-180/08 w sprawie zmiany Statutów jednostek organizacyjnych pomocy społecznej – Powiatowych Środowiskowych Domów Samopomocy
74 Uchwała Nr XXIV-181/08 w sprawie Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2009 roku
75 Uchwała Nr XXIV-182/08 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych
76 Uchwała Nr XXIV-183/08 w sprawie przekazania Wojewodzie skargi A. i Z. D.
77 Uchwała Nr XXIV-184/08 w sprawie rozpatrzenia skargi W. D. na Starostę Wołomińskiego
78 Uchwała Nr XXV-185/08 w sprawie wyrażenia zgody na poręczenie kredytu obrotowego w formie linii kredytowej nieodnawialnej dla Szpitala Powiatowego w Wołominie – SZPZOZ
79 Uchwała Nr XXV-186/08 w sprawie projektu modernizacji dróg powiatowych
80 Uchwała Nr XXV-187/08 w sprawie zmiany uchwały w sprawie aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Wołomińskiego na lata 2008-2015
81 Uchwała Nr XXV-188/08 w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV-107/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.12.2007 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2008.
82 Uchwała Nr XXV-189/08 w sprawie udziału eksperta w pracach kontrolnych Komisji Rewizyjnej
83 Uchwała Nr XXVI-190/08 w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV-107/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.12.2007 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2008.
84 Uchwała Nr XXVI-191/08 w sprawie: wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008.
85 Uchwała Nr XXVI-192/08 w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Wołomińskiego na lata 2008 – 2015”
86 Uchwała Nr XXVI-193/08 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zielonce
87 Uchwała Nr XXVI-194/08 w sprawie przekazania i finansowania zadań z zakresu remontu i modernizacji dróg powiatowych na terenie Gminy Dąbrówka
88 Uchwała Nr XXVI-195/08 w sprawie Rocznego Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wołomińskiego na 2009 rok
89 Uchwała Nr XXVI-196/08 w sprawie budżetu powiatu wołomińskiego na rok 2009 r.
90 Uchwała Nr XXVI-197/08 w sprawie: przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego przyjmowania wniosków i wydawania dokumentów paszportowych oraz akceptacji treści porozumienia z Wojewodą Mazowieckim
91 Uchwała Nr XXVI-198/08 w sprawie rozpatrzenia skargi Rady Osiedla „Poligon”
92 Uchwała Nr XXVI-199/08 w sprawie stanowiska dotyczącego sytuacji w Szpitalu Powiatowym w Wołominie – Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej


Strona oglądana: 2146 razy.