Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XV – 110/08

w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV-107/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.12.2007 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2008.
Uchwała Nr XV – 110/08
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 17 stycznia 2008 r.


w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV-107/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.12.2007 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2008.

Na podstawie art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 Nr 142, poz 1592 z późn. zm.)oraz art. 165 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2005 Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) -Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:


§ 1

Do uchwały Nr XIV-107/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.12.2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2008, wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.


§ 2

Zwiększa się o kwotę 1.161.984 zł plan dochodów w następujących działach i rozdziałach.
Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze § 6260 298.000 zł.
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej § 6260 854.100 zł.
Dział 853 Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna
osób niepełnosprawnych § 2310 9.884 zł.


§ 3

1. Zwiększa się o kwotę 1.200.166 zł plan wydatków w następujących działach i rozdziałach.
Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze § 6050-1 298.000 zł.
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej § 6050 854.100 zł.
Dział 853 Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna
osób niepełnosprawnych § 2320 976 zł.
§ 2310 11.508 zł.
§ 2570 35.582 zł.
2. Zmniejsza się o kwotę 38.182 zł plan wydatków w następujących działach i rozdziałach.
Dział 758 Różne rozliczenia
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe § 4810 38.182 zł.

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 1.161.984 zł.


§ 4

1. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV-107/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.12.2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2008 dotyczący „Zadania inwestycyjne w 2008 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV-107/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.12.2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2008 dotyczący „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2
do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 7a do Uchwały Nr XIV-107/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.12.2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2008 dotyczący „Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIV-107/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.12.2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2008 dotyczący „Dotacje podmiotowe w 2008 r ‘’ otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.


§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący
Rady Powiatu Wołomińskiego

Edward Olszowy

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 28.01.2008 r., godz. 14.32
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 28.01.2008 r., godz. 14.32
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
28.01.2008 r., godz. 14.32NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3112 razy.