Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Powiat Wołomiński prosi o złożenie oferty na opracowanie dokumentu "Powiatowy Program opieki nad zabytkami Powiatu Wołomińskiego na lata 2020-2023"

Termin składania ofert: 05.08.2019 r., godz. 17.00 w formie papierowej osobiście w Kancelarii, Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3 lub przesłanie pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin.
Wołomin, dnia …….…....2019 r.
Nr sprawy: SPW………..….… .2019

Zamawiający: Powiat Wołomiński
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3
NIP: 125-09-40-609
e-mail: wkp@powiat-wolominski.pl
tel.: (22) 787 43 01

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Powiat Wołomiński zaprasza do złożenia oferty na:

1. Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentu pn. „Powiatowy program opieki nad zabytkami Powiatu Wołomińskiego na lata 2020-2023” w oparciu o ustawę o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 z późn. zm.). Przedmiot zamówienia obejmuje:
I. Opracowanie „Powiatowego programu opieki nad zabytkami Powiatu Wołomińskiego na lata 2020-2023”.

II. Uzgodnienie „Powiatowego programu opieki nad zabytkami Powiatu Wołomińskiego na lata 2020-2023” z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

2. Kod CPV: 92522000-6 – Usługi ochrony obiektów i budynków historycznych
3. Warunki i termin realizacji zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie Zarządzenia Nr 23/2019 Starosty Wołomińskiego z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie regulaminu udzielania zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro.
Orientacyjny czas realizacja zadania: od 15.08.2019 do 10.12.2019
4. Warunki płatności: wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie zadania określa się na podstawie oferty. Rozliczenie należności z Wykonawcą zadania polegającego na opracowaniu i uzgodnieniu Powiatowego programu opieki nad zabytkami nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru uzgodnionego programu, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowej faktury do siedziby Zamawiającego.
5. Wykonawca zobowiązany jest przekazać dokumentację Zamawiającemu w następujących formach:
a) papierowej oprawionej w sposób trwały - 4 egzemplarze;
b) elektronicznej edytowalnej na płycie CD lub DVD – 2 egzemplarze.
6. Warunki udziału w postępowaniu:
a) posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) posiadanie doświadczenia w zakresie opracowywania dokumentów z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, w tym opracowywania powiatowych programów opieki nad zabytkami,
c) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe (np.
w dziedzinie ochrony zabytków, historii sztuki lub architektury);
d) znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonania zamówienia.
Potwierdzeniem spełniania ww. warunków jest złożenie podpisanego oświadczenia
o spełnianiu warunków – załącznik nr 4.
7. Wymagane dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków w postępowaniu:
a) Formularz ofertowy – załącznik nr 2;
b) Istotne postanowienia umowy – załącznik nr 3;
c) Oświadczenie o spełnianiu warunków – załącznik nr 4.
d) Wykaz dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie i kwalifikacje
wraz z kserokopiami – załącznik nr 5.
Dokumenty należy umieścić w zamkniętej kopercie i umieścić napis:

„Oferta na opracowanie dokumentu pn. „Powiatowy program opieki nad zabytkami Powiatu Wołomińskiego na lata 2020-2023”

„Nie otwierać przed 06.08.2019 r. godz. 10.00”
8. Kryteria oceny: Wybór wykonawcy dokonany zostanie na podstawie oceny wysokości ceny ofertowej 80% oraz doświadczenia i kwalifikacji oferenta 20%.
Punktacja za ceny ofert odbędzie się wg wzoru:

Najniższa cena oferty
Pc = ---------------------------------- x 100 x 80%
Cena badanej oferty


Punktacja za kryterium doświadczenia ofert – Pt, będzie się odbywała w następujący sposób:

Za wykazanie doświadczenia przy jednej realizacji – 5 pkt
Za wykazanie doświadczenia przy dwóch realizacjach – 10 pkt
Za wykazanie doświadczenia przy trzech realizacjach – 15 pkt
Za wykazanie doświadczenia przy czterech realizacjach i więcej – 20 pkt
Sumę punktów ustala się wg wzoru:
P = Pc + Pt
Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.
9. Termin składania ofert: 05.08.2019 r. do godz. 17.00
w formie papierowej osobiście w Kancelarii, Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3 lub przesłanie pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin.
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty, które wpłyną po terminie podlegają odrzuceniu.
10. Termin otwarcia ofert: 06.08.2019 r. godz. 10.00 na sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Wołominie ul. Prądzyńskiego 1
11. Osobami uprawnionymi do kontaktów w sprawie zamówienia są:
Naczelnik Wydziału, Kultury, Promocji i Sportu - Katarzyna Pazio
oraz zastępca naczelnika Wydziału Kultury, Promocji i Sportu - Henryka Michalczewska
Wyjaśnienia dotyczące zamówienia można uzyskać drogą elektroniczną wysyłając zapytanie na adres: wkp@powiat-wolominski.pl.
12. Termin związania ofertą
1. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
13. Opis przedmiotu zamówienia.
I. Powiatowy program opieki nad zabytkami Powiatu Wołomińskiego na lata 2020-2023 powinien zawierać m.in. zagadnienia takie jak:
1. Podstawa prawna opracowania powiatowego programu opieki nad zabytkami
2. Uwarunkowania prawne ochrony i opieki nad zabytkami w Polsce
3. Uwarunkowania zewnętrzne ochrony dziedzictwa kulturowego, w tym:
• Strategiczne cele polityki państwa w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami
• Relacje powiatowego programu opieki nad zabytkami z dokumentami wykonanymi na poziomie województwa
4. Uwarunkowania wewnętrzne ochrony dziedzictwa kulturowego, w tym:
• Relacje powiatowego programu opieki nad zabytkami z dokumentami wykonanymi na poziomie powiatu (analiza dokumentów programowych powiatu)
• Charakterystyka zasobów i analiza stanu dziedzictwa i krajobrazu kulturowego powiatu (zarys historii obszaru powiatu, krajobraz kulturowy, zabytki nieruchome, zabytki ruchome, zabytki archeologiczne, zabytki w zbiorach muzealnych i innych, dziedzictwo niematerialne, zabytki objęte prawnymi formami ochrony, zabytki w gminnych ewidencjach zabytków na terenie powiatu , zabytki o najwyższym znaczeniu dla powiatu).
5. Ocena stanu dziedzictwa kulturowego powiatu. Analiza szans i zagrożeń
6. Założenia programowe, tym:
• Priorytety programu opieki
• Kierunki działań programu opieki
• Zadania programu opieki
7. Instrumentarium realizacji programu opieki nad zabytkami
8. Zasady oceny realizacji programu opieki nad zabytkami
9. Źródła finansowania programu opieki nad zabytkami
10. Realizacja i finansowanie przez powiat zadań z zakresu ochrony zabytków
11. Część graficzna programu opieki nad zabytkami – dokumentacja fotograficzna

II. Uzgodnienie „Powiatowego programu opieki nad zabytkami Powiatu Wołomińskiego na lata 2020-2023” z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pozytywnej opinii Powiatowego programu opieki nad zabytkami od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie
( MWKZ). W przypadku wydania przez MWKZ negatywnej opinii lub zgłoszenia zastrzeżeń do programu, Wykonawca zobowiązany jest dokonać poprawy dokumentu i doprowadzić do jego ostatecznego pozytywnego zaopiniowania.


………………………………
Podpis osoby upoważnionej…..


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Martyna Goś, data: 11.07.2019 r., godz. 11.46
Ostatnia aktualizacja:Martyna Goś, data: 11.07.2019 r., godz. 12.24
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.07.2019 r., godz. 12.24Martyna GośEdycja strony
11.07.2019 r., godz. 12.21Martyna GośEdycja strony
11.07.2019 r., godz. 12.20Martyna GośEdycja strony
11.07.2019 r., godz. 12.20Martyna GośUsunięcie powiązania strony z plikiem
11.07.2019 r., godz. 12.01Ernest KobylińskiZmiana kolejności podlinków
11.07.2019 r., godz. 12.00Ernest KobylińskiZmiana kolejności podlinków
11.07.2019 r., godz. 12.00Ernest KobylińskiZmiana kolejności podlinków
11.07.2019 r., godz. 11.59Ernest KobylińskiZmiana kolejności podlinków
11.07.2019 r., godz. 11.58Ernest KobylińskiEdycja strony
11.07.2019 r., godz. 11.58Martyna GośZmiana kolejności podlinków
11.07.2019 r., godz. 11.58Martyna GośZmiana kolejności podlinków
11.07.2019 r., godz. 11.57Martyna GośEdycja strony
11.07.2019 r., godz. 11.51Martyna GośPowiązanie strony z plikiem
11.07.2019 r., godz. 11.50Martyna GośUsunięcie powiązania strony z plikiem
11.07.2019 r., godz. 11.49Martyna GośPowiązanie strony z plikiem
11.07.2019 r., godz. 11.46Martyna GośDodanie strony

Strona oglądana: 2822 razy.