Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Powiat Wołomiński prosi o złożenie oferty na wymianę okien ZSS Wołomin

Termin i miejsce składania ofert: do godz. 12.00, 03.07.2019 r., Kancelaria, Wydział Inwestycji i Drogownictwa, ulica Asfaltowa 1, Zagościniec 05-200.
Zamawiający:
Powiat Wołomiński
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3
NIP: 125-09-40-609
e-mail: wid@powiat-wolominski.pl
tel.: (22)777 47 79

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTYZgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Powiat Wołomiński zaprasza do złożenia oferty na:
1. Przedmiot zamówienia: „Wymiana okien ZSS Wołomin”
2. Kod CPV: 45421100-5.
3. Termin realizacji zamówienia: do 23 sierpnia 2019 r.
4. Warunki płatności: Rozliczenie nastąpi po podpisaniu przez strony protokołu zdawczo - odbiorczego. Zapłata nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowej faktury do siedziby Zamawiającego.
5. Warunki udziału w postępowaniu:
a) posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
b) posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania powierzonego zadania;
c) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonania zamówienia.
Potwierdzeniem spełniania ww. warunków jest złożenie podpisanego oświadczenia o spełnianiu warunków – załącznik nr 5.
6. Wymagane dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków w postępowaniu:
a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
b) Formularz ofertowy – załącznik nr 2;
c) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 4;
d) Oświadczenie o spełnianiu warunków – załącznik nr 5;
e) Kosztorys ofertowyDokumenty proszę umieścić w zamkniętej kopercie i umieścić napis:
„Oferta na …(podać nazwę zamówienia)”;
„Nie otwierać przed …” (podać datę i godzinę otwarcia ofert)”.
7. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
8. Termin i miejsce składania ofert: do godz. 12.00, 03.07.2019 r., Kancelaria, Wydział Inwestycji i Drogownictwa, ulica Asfaltowa 1, Zagościniec 05-200.
9. Termin i miejsce otwarcia ofert: godz. 12.15, 03.07.2019 r., Sala Konferencyjna Wydział Inwestycji i Drogownictwa, ulica Asfaltowa 1, Zagościniec 05-200.
10. Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami: Rafał Laskowski.
11. Załączniki:
a) Formularz ofertowy– załącznik nr 2;
b) Istotne postanowienia umowy– załącznik nr 3;
c) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu– załącznik nr 4;
d) Oświadczenie o spełnianiu warunków– załącznik nr 5;

13. Opis przedmiotu zamówienia.
Demontaż sześciu sztuk starych okien drewnianych i montaż nowych okien PCV o wym. 4,7 x 1,7 m
Okna z PCV – podziały i wymiary wg załączonego schematu,
- uchylno – rozwieralne,
- profil musi posiadać minimum 5 komór i wzmocnienia stalowe ocynkowane o
przekroju zamkniętym i odpowiedniej nośności,
- rama okienna w kolorze białym, minimalna szerokość ramy 70 mm,
- profile muszą posiadać skuteczny system odprowadzania wody opadowej spomiędzy ram
okiennych, tak aby uniknąć przeciekania wody do wewnątrz pomieszczenia.
Konstrukcja w całości musi zapewniać odpowiednią statykę.

Uszczelki okienne – wykonane ze specjalnego nie starzejącego się i zachowującego kształt
materiału.

Okucia okienne:
- okucia obwiedniowe zabezpieczone antykorozyjnie (powłoka chromowana srebrna),
zastosowane również w kwaterach tylko uchylnych,
- skuteczny system mikrowentylacji w kwaterze uchylno - rozwieralnej,
- klamki z kluczem do wszystkich RU,
- blokada niewłaściwej obsługi okna, uniemożliwiająca włączenie jednocześnie dwóch
funkcji kwatery uchylno - rozwieralnej,
- możliwość regulacji płaszczyzny kwatery w stosunku do płaszczyzny futryny.

Szkło okienne:
- szyba wewnętrzna bezpieczna,

Współczynnik przenikania ciepła dla okna: Ukmax < 1,1 W/m2K .

Parapety zewnętrzne:
- wykonane z blachy powlekanej, o szerokości ok. 30 cm
- zakończenia parapetów ogranicznikami z tworzywa sztucznego.

Montaż wg zaleceń Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi balkonowych”, Instytut Techniki Budowlanej.


Wytworzył lub odpowiada za treść:WID, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Emilia Płachetko, data: 26.06.2019 r., godz. 11.28
Ostatnia aktualizacja:Michał Górny, data: 28.06.2019 r., godz. 15.33
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
28.06.2019 r., godz. 15.33Michał GórnyEdycja strony
26.06.2019 r., godz. 11.28Emilia PłachetkoEdycja strony
26.06.2019 r., godz. 11.28Emilia PłachetkoDodanie strony

Strona oglądana: 2305 razy.