Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Remont pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Wołominie

Termin i miejsce składania ofert: do godz. 12.00, 08.07.2019 r., Kancelaria, Wydział Inwestycji i Drogownictwa, ulica Asfaltowa 1, Zagościniec 05-200.
Nr sprawy: SP.273…… .2019

Zagościniec, dnia 17.06.2019 r.
Zamawiający:
Powiat Wołomiński
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3
NIP: 125-09-40-609
e-mail: wid@powiat-wolominski.pl
tel.: (22)777 47 79

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTYZgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Powiat Wołomiński zaprasza do złożenia oferty na:
1. Przedmiot zamówienia: „Remont pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Wołominie”
2. Kod CPV: 45453000-7.
3. Termin realizacji zamówienia:
4. Warunki płatności: Rozliczenie nastąpi po podpisaniu przez strony protokołu zdawczo - odbiorczego. Zapłata nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowej faktury do siedziby Zamawiającego.
5. Warunki udziału w postępowaniu:
a) posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
b) posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania powierzonego zadania;
c) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonania zamówienia.
Potwierdzeniem spełniania ww. warunków jest złożenie podpisanego oświadczenia o spełnianiu warunków – załącznik nr 5.
6. Wymagane dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków w postępowaniu:
a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
b) Formularz ofertowy – załącznik nr 2;
c) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 4;
d) Oświadczenie o spełnianiu warunków – załącznik nr 5;
e) Kosztorys ofertowy

Dokumenty proszę umieścić w zamkniętej kopercie i umieścić napis:
„Oferta na …(podać nazwę zamówienia)”;
„Nie otwierać przed …” (podać datę i godzinę otwarcia ofert)”.
7. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
8. Termin i miejsce składania ofert: do godz. 12.00, 08.07.2019 r., Kancelaria, Wydział Inwestycji i Drogownictwa, ulica Asfaltowa 1, Zagościniec 05-200.
9. Termin i miejsce otwarcia ofert: godz. 12.15, 08.07.2019 r., Sala Konferencyjna Wydział Inwestycji i Drogownictwa, ulica Asfaltowa 1, Zagościniec 05-200.
10. Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami: Rafał Laskowski.
11. Załączniki:
a) Formularz ofertowy– załącznik nr 2;
b) Istotne postanowienia umowy– załącznik nr 3;
c) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu– załącznik nr 4;
d) Oświadczenie o spełnianiu warunków– załącznik nr 5;

13. Opis przedmiotu zamówienia.

a) część I - gabinet Wicestarosty Powiatu Wołomińskiego przy ulicy Prądzyńskiego 3: malowanie farbą lateksową, montaż wykładziny dywanowej, montaż wertikali;

b) część II – pomieszczenia Wydziału Zarządzania Kryzysowego Powiatu Wołomińskiego przy ulicy Mieczysława Sasina 15: malowanie farbą lateksową, czyszczenie wykładziny PCV.

Termin realizacji zamówienia:
a) część I zadania (gabinet Wicestarosty) w terminie od 22 do 31 lipca 2019
b) część II zadania (WZK) w terminie 2 m-cy od podpisania umowy.


Wytworzył lub odpowiada za treść:WID, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Emilia Płachetko, data: 25.06.2019 r., godz. 16.39
Ostatnia aktualizacja:Emilia Płachetko, data: 25.06.2019 r., godz. 16.39
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.06.2019 r., godz. 16.39Emilia PłachetkoDodanie strony

Strona oglądana: 2421 razy.