Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Powiat Wołomiński prosi o złożenie oferty na zadaszenie tarasu w budynku Domu Pomocy Społecznej, ul. Konstytucji 3 Maja 7, 05-250 Radzymin

Oferty należy składać do dnia 04.07.2019r. do godz. 12.00, w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, Wydział Inwestycji i Drogownictwa, ul. Asfaltowa 1, 05-200 Zagościniec
ZAPYTANIE OFERTOWE

Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Powiat Wołomiński zaprasza do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej i technicznej na zabudowę tarasu budynku Domu Pomocy Społecznej, ul. Konstytucji 3 Maja 7 w Radzyminie wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę
w imieniu zamawiającego.

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
W ramach tego zamówienia ma zostać sporządzona dokumentacji dla inwestycji pod następującą nazwą:
Zadaszenie tarasu w budynku Domu Pomocy Społecznej, ul. Konstytucji 3 Maja 7, 05-250 Radzymin Inwestorem zadania jest: Zarząd Powiatu Wołomińskiego.
W związku z powyższym wszelkie opinie, uzgodnienia, warunki techniczne, zezwolenia i decyzje wymagane obowiązującymi przepisami prawa dla realizacji niniejszego zamierzenia Jednostka Projektowa uzyskuje dla Powiatu Wołomińskiego.

1.1. ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:
• opracowanie koncepcji rozwiązania konstrukcyjno - materiałowego (rzuty, przekroje podłużne i poprzeczne) i przedłożenie ich do akceptacji Zamawiającego; - w ilości 2 egz. w terminie 1 tygodnia od podpisania umowy,
• pozyskanie decyzji o warunkach zabudowy/miejscowego planu zagospodarowania,
• pozyskanie mapy do celów projektowych oraz innych dokumentów niezbędnych
do uzyskania pozwolenia na nadbudowę,
• wykonanie ekspertyzy potwierdzającej możliwość nadbudowy wg zatwierdzonej koncepcji konstrukcyjno – materiałowej – w ilości 5 egz.;
• opracowanie kompletnego projektu budowlanego i złożenie go w wydziale budownictwa – w ilości 5 egz.; w terminie do 40 dni od zatwierdzenia koncepcji,
• uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnej decyzji o pozwoleniu
na nadbudowę, w terminie do 75 dni od dnia złożenia wniosku,
• opracowanie projektu wykonawczego, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich niezbędnych do udzielenia przez Powiat zamówienia– przetargu nieograniczonego na wykonanie robót w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany – w ilości 3 egz., w terminie do 50 dni od zatwierdzenia koncepcji,
• opracowanie specyfikacji technicznych (ogólnych i szczegółowych) wykonania i odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z rozdziałem 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych - 3 egz., w terminie do 50 dni od zatwierdzenia koncepcji.

1.2. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE
Projekt opracowania obejmuje ~ 73 m2 powierzchni istniejącego tarasu.
W celu sporządzenia dokumentacji projektowej Jednostka Projektowa w ramach zamówienia:
• zaprojektuje zadaszenie tarasu w konstrukcji drewnianej z dachem jednospadowym pokrytym gontami bitumicznymi, ściany osłonowe z bezbarwnego brezentu umożliwiającego jego zwinięcie, odprowadzenie wód opadowych do istniejącej studni;
Projektanci wykonujący dokumentację projektową muszą przestrzegać zapisów zawartych w art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, który określa, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby
to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.
W przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia i użyciu wyrażenia „lub równoważny” należy podać minimalne parametry techniczne do których będą odnosić się wykonawcy wykazujący równoważność zaoferowanych rozwiązań.
• Jednostka Projektowa ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu budowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub przez rzeczoznawcę budowlanego,
• kserokopie lub skany przesłane drogą elektroniczną wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii należy na bieżąco przekazywać do Wydziału Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie, w terminach umożliwiających ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego. Natomiast oryginały uzgodnień Jednostka Projektowa zobowiązana jest przekazać Zamawiającemu z pierwszym egzemplarzem dokumentacji,
• dokonywanie uzupełnień lub wyjaśnień szczegółowych dotyczących opracowanej dokumentacji, na każde żądanie Zamawiającego lub Wykonawcy realizującego roboty budowlane na podstawie tej dokumentacji, bez dodatkowych roszczeń finansowych,
• sprawowanie nadzoru autorskiego (II kryterium) na żądanie Zamawiającego lub właściwego organu w zakresie:
- stwierdzania w toku wykonania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,
- uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgłoszonych przez kierownika robót bez dodatkowych roszczeń finansowych,
• Nadzór autorski sprawowany będzie sprawowany w okresie wykonywania na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej robót budowlanych, nie dłużej jednak niż
do zakończenia robót budowlanych, licząc do dnia protokólarnego bezusterkowego odbioru robót budowlanych przez Zamawiającego,
• Jednostka Projektowa przeniesie prawa autorskie i zależne do dokumentacji, a ich zakres określi zawarta umowa,
Wymienione powyżej egzemplarze opracowań muszą być oprawione w sposób uniemożliwiający ich dekompletację. Strony tytułowe poszczególnych opracowań wchodzących w skład dokumentacji oraz metryki projektu na rysunkach muszą być wykonane zgodnie z wzorami określonymi przez Zamawiającego. Projekty wykonawcze powinny być sporządzone w formacie rysunku nieprzekraczającego rozmiaru A3. Kompletna dokumentacja musi zawierać również płytę CD zawierającą całość opracowań w formie cyfrowej – wersja nieedytowalna w PDF oraz edytowalna (DOC, DWG, KST, XLSX).
UWAGA ! Skany dokumentacji zatwierdzonej decyzją o pozwoleniu na budowę należy wykonać po jej zatwierdzeniu i opieczętowaniu przez odpowiednie Urzędy w tym organ wydający.
Jednostka Projektowa zobowiązana jest przekazać Zamawiającemu oryginały uzgodnień decyzji, pozwoleń dotyczące uzgodnienia rozwiązań technicznych projektu wraz z pierwszym egzemplarzem dokumentacji. Zamawiający na każdym etapie sporządzania dokumentacji może wnieść uwagi do przedłożonych przez Jednostkę Projektową rozwiązań. Wprowadzenie zmian nie może być podstawą do roszczeń Jednostki Projektowej o dodatkowe wynagrodzenie z wyjątkiem sytuacji, gdy Zamawiający wprowadzi zmiany po ostatecznym uzgodnieniu rozwiązań projektowych.

2. KOD CPV: 45200000-9 roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Zamawiający przewiduje następujące terminy związane z realizacją zadnia:
a. opracowanie koncepcji rozwiązania konstrukcyjno - materiałowego (rzuty, przekroje podłużne i poprzeczne) i przedłożenie ich do akceptacji Zamawiającego; - w ilości 2 egz. w terminie
1 tygodnia od podpisania umowy,
b. opracowanie kompletnego projektu budowlanego i złożenie go w wydziale budownictwa
wraz z ekspertyzą potwierdzającą możliwość nadbudowy wg zatwierdzonej koncepcji konstrukcyjno – materiałowej – w ilości 5 egz.; w terminie 40 dni od zatwierdzenia koncepcji,
c. uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnej decyzji o pozwoleniu na nadbudowę,
w terminie do 75 dni od dnia złożenia wniosku,
d. opracowanie projektu wykonawczego, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich niezbędnych do udzielenia przez Powiat zamówienia – przetargu nieograniczonego – w ilości 3 egz.,
w terminie do 40 dni od zatwierdzenia koncepcji,
e. sporządzenie specyfikacji technicznych (ogólne i szczegółowe) wykonania i odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z rozdziałem 3 powołanego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych - 3 egz., w terminie do 40 dni od zatwierdzenia koncepcji.

4. WARUNKI PŁATNOŚCI
Rozliczenie umowy nastąpi po podpisaniu przez strony protokołu zdawczo - odbiorczego. Zapłata nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowej faktury do siedziby Zamawiającego.

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu:
a) przedstawienie wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
Usługi wskazane w wykazie powinny odpowiadać swoim rodzajem i zakresem usługom wskazanym w przedmiocie zamówienia, min.:
- wykonanie co najmniej 2 dokumentacji składającej się z projektu budowlanego i wykonawczego budowy, przebudowy, rozbudowy budynku,
b) prowadzenia działalności gospodarczej
6. WYMAGANE DOKUMENTY NA POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW W POSTĘPOWANIU
Zamawiający wymaga przedłożenia następujących dokumentów wraz z ofertą:
a) wykazu usług
b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

7. KRYTERIA OCENY OFERT
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie następujących kryteriów:
I kryterium: Cena za wykonanie zadania – 60 punktów
Cenę należy ustalić, jako cenę brutto w oparciu o przedstawiony formularz ofertowy.
W ramach kryterium "Cena za wykonanie zadania" porównywane będą ceny brutto za cały zakres zamówienia wynikające z oferty.
Punktacja za ceny ofert odbędzie się wg wzoru:
Najniższa cena oferty
PC = --------------------------------------- x 60
Cena badanej oferty
II kryterium: Nadzór Autorski – 40 punktów
„Nadzór Autorski” dotyczy sprawowania tej funkcji w trakcie prowadzenia prac w cenie złożonej oferty.
Punktacja II kryterium PK
Sprawowanie Nadzoru Autorskiego - 40pkt.
Brak sprawowania Nadzoru Autorskiego - 0pkt.
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która spełni wszystkie warunki postawione w opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
P = PC + PK
gdzie:
PC - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”
PT - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Nadzór Autorski”

8. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
Oferty należy składać do dnia 04.07.2019r. do godz. 1200, w kancelarii
Starostwo Powiatowe w Wołominie
Wydział Inwestycji i Drogownictwa
ul. Asfaltowa 1, 05-200 Zagościniec.
koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego na adres wskazany powyżej.
Oznakowanie oferty powinno być następujące:
• dane oferenta (nazwa, siedziba)
• Oferta na:
„wykonanie dokumentacji projektowej i technicznej na zabudowę tarasu budynku Domu Pomocy Społecznej, ul. Konstytucji 3 Maja 7 w Radzyminie wraz z uzyskaniem decyzji
o pozwoleniu na budowę w imieniu zamawiającego.”
• Z dopiskiem : nie otwierać przed 04.07.2019r., godz. 1300

9. TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT:
Oferty zostaną otwarte w dniu 04.07.2019r. o godz. 1300 w Sali Konferencyjnej Wydziału Inwestycji
i Drogownictwa, ul. Asfaltowa 1, Zagościniec 05-200.

10. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:
Michał Suchta m.suchta@powiat-wolominski.pl 22 777 47 79 wew. 15


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Michał Górny, data: 21.06.2019 r., godz. 13.45
Ostatnia aktualizacja:Michał Górny, data: 21.06.2019 r., godz. 14.03
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.06.2019 r., godz. 14.03Michał GórnyEdycja strony
21.06.2019 r., godz. 14.03Michał GórnyEdycja strony
21.06.2019 r., godz. 13.58Michał GórnyEdycja strony
21.06.2019 r., godz. 13.56Michał GórnyEdycja strony
21.06.2019 r., godz. 13.54Michał GórnyEdycja strony
21.06.2019 r., godz. 13.53Michał GórnyEdycja strony
21.06.2019 r., godz. 13.45Michał GórnyDodanie strony

Strona oglądana: 2299 razy.