Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Powiat Wołomiński prosi o złożenie oferty na projekt zagospodarowania działki w Kuligowie na cele rekreacyjno-turystyczne

Oferty należy składać w terminie do dnia 6 czerwca 2019 r., godz. 12.00
ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt zagospodarowania działki w Kuligowie na cele rekreacyjno-turystyczne.

Powiat Wołomiński zaprasza do złożenia oferty na projekt zagospodarowania na cele turystyczne części działki w Kuligowie na terenie gmin Dąbrówka.

I. Cel zamówienia:
Celem zamówienia jest projekt zagospodarowania części działki na cele turystyczno-rekreacyjne wraz z wykonaniem zgłoszenia budowy.
W ramach niniejszego zapytania pracom projektowym podlegać będzie część działki nr 1236/1 obręb 0014 Kuligów o powierzchni 1071m2.

II. Opis zamówienia:

Projekt zagospodarowania działki powinien obejmować:
1. Montaż odpowiedniej infrastruktury rekreacyjnej w tym sprzętu do urządzenia siłowni plenerowej, urządzenia placu zabaw dla dzieci, zainstalowania elementów edukacyjnych w postaci tematycznych makiet ryb słodkowodnych, koszy na śmieci.
2. Wyrównanie terenu oraz powierzchnie bezpieczne wokół urządzeń.
3. Projekt ogrodzenia oraz ciągi komunikacyjne.
W ramach projektu zagospodarowania przewiduje się takie elementy jak: zieleń, miejsce postojowe dla rowerów oraz stacja naprawy rowerów, mała architektura w postaci ławek parkowych, koszy na śmieci, i urządzeń siłowni plenerowych oraz zestawów zabawowych dla dzieci, ogrodzenie, ciągi komunikacyjne. Poszczególne elementy zagospodarowania zostały wymienione w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania. Należy mieć na uwadze aby projekt był sporządzony w taki sposób aby plac był dostępny dla osób niepełnosprawnych (bez barier). Zagospodarowany teren ma być ogólnodostępny.
Przedmiot zamówienia w kwestii formalnej obejmuje także wykonanie zgłoszenia budowy na podstawie opracowanego projektu zagospodarowania Zamawiający przekaże zaktualizowaną mapę do celów projektowych. Dokumenty końcowe powinny być wykonane w wersji elektronicznej i papierowej. Wersje elektroniczne muszą być odzwierciedleniem wersji papierowej.
III. Wymagania dla Wykonawcy
Wykonawca opracowania będzie uzgadniał i konsultował przedmiot opracowania na bieżąco z Zamawiającym oraz z wybranym Wykonawcą robót w zakresie projektowanych urządzeń małej architektury, ogrodzenia oraz parametrów pozostałych elementów. Ostatecznego uzgodnienia opracowania Wykonawca dokona z Zamawiającym.
Wykonawca opisze w dokumentacji technologię robót oraz materiały budowlane, urządzenia i inne wyroby w sposób zapewniający zgodność z postanowieniami umowy z wykonawcą robót (umowy nr 117.2019 i 118.2019 z 23.03.2019 r.) bez używania nazw własnych, patentów, znaków towarowych i nazw producentów a poprzez określenie parametrów precyzujących ich rodzaj, wielkość, standard oraz inne istotne dane.
W rozwiązaniach projektowych będą zastosowane wyroby budowlane (materiały) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania.
Wizja terenowa z zamawiającym
Miejsce lokalizacji działki wskazane w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania.

IV. Maksymalny termin wykonania zamówienia

1. Protokół odbioru prac: do 14 czerwca 2019 r.

V. Kryteria oceny ofert

1. Cena – 60%
2. Termin realizacji projektu – 40%

VI. Informacje na temat przygotowania oferty

Oferta powinna być przygotowana na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Oferty wypełnione na formularzu niezgodnym z załącznikiem nr 1 zostaną odrzucone.

VII. Termin i sposób składania oferty

Oferty należy składać w terminie do dnia 6 czerwca 2019 r., godz. 12.00, w jednej z wybranych form:
1. w zaklejonej kopercie w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, z dopiskiem „Projekt zagospodarowania działki Kuligów”.
2. przesyłką listowną na adres Starostwo Powiatowe w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, z dopiskiem na kopercie „Projekt zagospodarowania działki Kuligów”.
3. elektronicznie na adres e-mail: ze@powiat-wolominski.pl z opisem: „Projekt zagospodarowania działki Kuligów”.

VIII. Kontakt z zamawiającym

Osobą upoważnioną do kontaktu jest:
Rafał Grześkiewicz,
Wydział Planowania i Rozwoju,
e-mail: r.grzeskiewicz@powiat-wolominski.pl,
tel. 22 787 43 01,03,04 wew. 122, fax nr 22 776 53 90


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Martyna Goś, data: 03.06.2019 r., godz. 11.37
Ostatnia aktualizacja:Martyna Goś, data: 03.06.2019 r., godz. 11.37
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.06.2019 r., godz. 11.37Martyna GośDodanie strony

Strona oglądana: 2611 razy.