Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Powiat Wołomiński prosi o złożenie oferty na zmianę lokalizacji 10 sztuk studni wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej oraz regulacja wysokości 10 sztuk włazów żeliwnych studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej i separatorów, zlokalizowanych w pasie DP

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w: Wydziale Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie , 05-200 Zagościniec ul. Asfaltowa 1 (kancelaria). Do dnia 10.06.2019r. godz. 10:00
Wołomin, dnia 31.05.2019 r.
SPW.273.110 .2019.KK

Zaproszenie do składania ofert

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: Zmianę lokalizacji 10 sztuk studni wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej oraz regulacja wysokości 10 sztuk włazów żeliwnych studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej i separatorów, zlokalizowanych w pasie DP nr 4311W ul. Świętojańska w Starym Kraszewie.

Miejsce, termin składania i otwarcia ofert

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w: Wydziale Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie , 05-200 Zagościniec ul. Asfaltowa 1 (kancelaria). Do dnia 10.06.2019r. godz. 1000
Koperta/opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego na adres: jw.
Oznakowanie oferty:

dane oferenta (nazwa, siedziba) oferta- Zmiana lokalizacji 10 sztuk studni wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej oraz regulacja wysokości 10 sztuk włazów żeliwnych studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej i separatorów, w Starym Kraszewie.
Nie otwierać do godziny 1100 dnia 10.06.2019r.

Oferty złożone po terminie będą zwrócone Oferentom bez otwierania.

Miejsce otwarcia ofert:

WYDZIAŁ INWESTYCJI I DROGOWNICTWA
Zagościniec ul. Asfaltowa 1
Pokój nr 26, dnia 10.06.2019 r. o godz. 1100
Sesja otwarcia ofert.
• Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże Wykonawcom informację
o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
• Kontakt w sprawie zamówienia: e-mail: wid@powiat-wolominski.pl
• Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.
• Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający umieści
na stronie internetowej w miejscu ogłoszenia.
• Oferty należy składać na załączonym druku „0ferta Wykonawcy”-Zał. nr 1.
Do oferty należy załączyć:
1. Zaakceptowane, podpisane Istotne Postanowienia Umowy – Załącznik nr 2
2. Wypełniony formularz cenowy– Załącznik nr 3

Załączniki do Zaproszenia:
1. Druk oferty Wykonawcy – Załącznik nr 1
2. Istotne Postanowienia Umowy– Załącznik nr 2
3. Druk formularz cenowej – Załącznik nr 3
4. Opis przedmiotu zamówienia ST.- Załącznik nr 4


Z up. Zarządu Powiatu Wołomińskiego
ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydziału Inwestycji i Drogownictwa
Jarosław Godlewski
Podpis osoby upoważnionej


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Martyna Goś, data: 31.05.2019 r., godz. 08.39
Ostatnia aktualizacja:Martyna Goś, data: 31.05.2019 r., godz. 08.39
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
31.05.2019 r., godz. 08.39Martyna GośDodanie strony

Strona oglądana: 2348 razy.