Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Powiat Wołomiński prosi o złożenie oferty na wykonanie pomiaru hałasu w środowisku

Miejsce i termin składania ofert: Prosimy o przesłanie oferty do dnia 24.05.2019 r. do godz. 12.00, na poniższy adres e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl lub faksem na numer: 022 776 50 93
Zamawiający:
Powiat Wołomiński
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3
NIP: 125-09-40-609
REGGON: 013269344
e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
tel.: 22 787 43 01, fax: 22 776 50 93

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), Powiat Wołomiński zaprasza do złożenia oferty na:
1. Wykonanie pomiarów hałasu w środowisku.
I. Zakres zadania obejmuje:
a) Wykonanie pomiarów hałasu w środowisku metodą pomiaru ciągłego:
 w porze dnia pomiędzy godziną 0600 a 2200, przy temperaturze powietrza powyżej 30⁰C,
 w porze nocnej (pomiędzy godziną 2200 a 0600), przy temperaturze powietrza powyżej 20⁰C, w trzech punktach pomiarowych, usytuowanych na terenach nieruchomości zlokalizowanych po zachodniej stronie ul. Szarej w Wołominie, na odcinku około 50 metrów od skrzyżowania ul. Szarej z ul. Gryczaną w kierunku północnym, obejmujących pracę instalacji i urządzeń zakładu firmy „Beti” Produkcja Wyrobów Garmażeryjnych Beata Szulkowska, zlokalizowanej w Wołominie przy ul. Gryczanej 23, z uwzględnieniem hałasu impulsowego styczników załączających zasilanie agregatów chłodniczych oraz hałasu komunikacyjnego, w przypadku jego wystąpienia podczas pomiarów, generowanego przez środki transportu podczas dostaw i podczas załadunku z włączonymi agregatami chłodniczymi, a także przez pojazdy poruszające się po terenie zakładu.
Podczas pomiarów Wykonawca zobowiązany jest posługiwać się urządzeniami posiadającymi świadectwa legalizacji sprzętu pomiarowego oraz posiadać ww. świadectwa w celu umożliwienia zapoznania się z ich treścią osobom biorącym udział w przeprowadzaniu dowodu połączonego z wykonywaniem pomiarów hałasu;
Pomiar hałasu należy wykonać zgodnie z:
 Metodyką referencyjną wykonywania okresowych pomiarów hałasu w środowisku, pochodzącego od instalacji lub urządzeń, z wyjątkiem hałasu impulsowego określoną w załączniku nr 7 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. z 2014r. poz. 1542 ze zm.),
 Metodyką referencyjną wykonywania okresowych pomiarów hałasu impulsowego w środowisku, pochodzącego od instalacji lub urządzeń określoną w załączniku nr 8 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. z 2014 r. poz. 1542 ze zm.).


b) Opracowanie raportu z pomiarów hałasu;
 Raport z pomiarów hałasu zostanie opracowany zgodnie z załącznikiem nr 4 i nr 5 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz. U. Nr 215, poz. 1366).
 Do raportu zostanie dołączona interpretacja wyników oraz uwierzytelniona kopia certyfikatu, o którym mowa w art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2017 r. poz. 1226 ze zm.).
2. Kod CPV: 90742200-2
3. Termin realizacji zamówienia:
a) pomiędzy 21 czerwca 2019 r. a 22 września 2019 r., przy czym termin wykonania pomiarów zostanie uzgodniony telefonicznie, w oparciu o dane dotyczące temperatur, określone w długoterminowej prognozie pogody. W przypadku wystąpienia warunków uniemożliwiających wykonanie pomiarów w ww. wyznaczonym dniu, zostanie ustalony kolejny termin – w ofercie należy uwzględnić ewentualne koszty dojazdu bez wykonania pomiarów;
b) Raport zostanie sporządzony w wersji elektronicznej i papierowej (w trzech egz.) oraz dostarczony do siedziby Zamawiającego w terminie 14 dni od daty wykonania pomiarów.
4. Warunki płatności: Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonane pomiary i sporządzony raport, w wysokości ustalonej na podstawie ceny określonej w ofercie Wykonawcy. Wypłata wynagrodzenia nastąpi po podpisaniu przez strony protokołu odbioru końcowego, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę, na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze. Płatność nastąpi przelewem, w ciągu 21 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.
5. Warunki udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:
a) posiadają akredytację w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2017 r. poz. 1226 ze zm.), w zakresie wykonywania pomiarów hałasu w środowisku, akredytację w zakresie wykonywania pomiarów hałasu impulsowego oraz świadectwa legalizacji sprzętu pomiarowego; (ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą „spełnia” lub „nie spełnia”, w oparciu o Oświadczenie oferenta dołączone do oferty).
b) posiadają wiedzę i doświadczenie zakresie wykonywania pomiarów hałasu:
 zapewniają wykonanie prac przez osoby przeszkolone w zakresie (ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą „spełnia” lub „nie spełnia”, w oparciu o Oświadczenie oferenta dołączone do oferty wraz z podaniem ilości osób biorących udział w realizacji zadania, z wyszczególnieniem ich wykształcenia, przeszkolenia i doświadczenia),
 w ciągu ostatnich trzech lat wykonywali minimum trzy usługi w zakresie wykonywania pomiarów hałasu w środowisku oraz jedną w zakresie pomiarów hałasu impulsowego;
(Wykonawca winien wykazać, że w ciągu trzech lat przed upływem terminu składania ofert zrealizował co najmniej trzy usługi, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał – zrealizował co najmniej dwie usługi w zakresie pomiarów hałasu w środowisku oraz jedną w zakresie pomiarów hałasu impulsowego, odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem nazwy i danych zleceniodawcy, zakresu zamówienia, terminów wykonania oraz wartości, potwierdzonego stosownym dokumentem uprzedniego zleceniodawcy o należytym wykonaniu zamówienia. Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą „spełnia” lub „nie spełnia”, w oparciu o wykaz i dokumenty dołączone do oferty);
c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia; (Wykonawca posiada niezbędne środki i sprzęt techniczny do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą „spełnia” lub „nie spełnia”, w oparciu o dołączone do oferty oświadczenie oferenta oraz certyfikat akredytacji potwierdzający kompetencje do prowadzenia badań ujętych w zakresie akredytacji;
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, umożliwiającej wykonanie zamówienia; (ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą „spełnia” lub „nie spełnia”, w oparciu o oświadczenie oferenta dołączone do oferty),
e) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6. Wymagane dokumenty na potwierdzenie na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
 wykaz zrealizowanych w ciągu ostatnich trzech lat co najmniej trzech usług z zakresu wykonywania pomiarów hałasu w środowisku, oraz jednej w zakresie pomiarów hałasu impulsowego,
 referencje wystawione przez uprzednich zleceniodawców, potwierdzające należyte wykonanie zamówienia – min. 3 szt.,
 oświadczenie oferenta o spełnianiu wymogów udziału w postepowaniu dołączone do oferty,
7. Kryteria oceny ofert – znaczenie:
a) cena wykonania pomiarów hałasu wraz z opracowaniem raportu – 100 pkt,
Punktacja za ceny ofert odbędzie się według wzoru:
Najniższa cena oferty
Pc =  x 100
Cena badanej oferty
8. Miejsce i termin składania ofert: Prosimy o przesłanie oferty do dnia 24.05.2019 r. do godz. 12.00, na poniższy adres e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl lub faksem na numer: 022 776 50 93.
9. Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w Starostwie Powiatowym w Wołominie, 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, pokój nr 109 w dniu 24.05.2019 r. o godzinie 13.00.
10. Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami: Tomasz Gumkowski, tel.: 22 787 43 01 wew. 124, e-mail: t.gumkowski@powiat-wolominski.pl;
11. Załączniki: formularz oświadczenia oferenta o spełnianiu wymogów udziału w postepowaniu.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 17.05.2019 r., godz. 14.08
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 17.05.2019 r., godz. 14.08
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.05.2019 r., godz. 14.08Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 2392 razy.