Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Powiat Wołomiński prosi o złożenie oferty cenowej na: „Prace związane z wycinką zakrzaczenia w pasie dróg powiatowych”

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Wydziale Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Asfaltowa 1, 05-200 Zagościniec, kancelaria. do dnia 23.04.2019 r. godzina 10.00
Zapytanie cenowe

Zwracam się z prośbą o złożenie oferty cenowej na: „Prace związane z wycinką zakrzaczenia w pasie dróg powiatowych”.
Procedura wyboru Wykonawcy w postępowaniu powyżej 500.00 euro a nie przekraczającej 30000.00 euro. Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych(tj. Dz.U. z 2018 r.,poz.1986 z późniejszymi. zmianami)

Opis przedmiotu zamówienia:
Został określony w załączniku nr 4
Termin Realizacji Zamówienia:
Do dnia 15 listopada 2019 r.


Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Wydziale Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Asfaltowa 1, 05-200 Zagościniec, kancelaria. do dnia 23.04.2019 r. godzina 10.00
2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego na adres: j.w
Oznakowanie oferty następujące: dane oferenta (nazwa, siedziba)
Oferta: „Wycinka zakrzaczenia przy drogach powiatowych Powiatu Wołomińskiego postępowanie SPW.273.71.2019.KK” nie otwierać do godz. 11.00 dnia 23.04.2019 r.
3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania.
4. Miejsce otwarcia ofert: Siedziba Zamawiającego,
WYDZIAŁ INWESTYCJI I DROGOWNICTWA STAROSTWA POWIATOWEGO W WOŁOMINIE,
05–200 Zagościniec, ul. asfaltowa 1.
Pokój Nr 26, dnia 23.04.2019 r. o godz. 11.00
5. Sesja otwarcia ofert.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym potencjalnym Wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.
6. Osoba do kontaktu:
Waldemar Majewski, Krzysztof Kornacki e-mail: wid@powiat-wolominski.pl
Ofertę należy złożyć na załączonym druku.- załącznik nr 1
Do oferty należy załączyć:
1. Wypełnione i podpisane oświadczenie – Załącznik nr 2
2. Zaakceptowane, podpisane Istotne Postanowienia Umowy – Załącznik nr 3
3. Kopia polisy ubezpieczeniowej.
4. Potwierdzenie wykonania minimum jednego zadania w zakresie wycinki zakrzaczenia lub drzew na kwotę minimum 70.000,00 PLN brutt
Punkt 3. i 4. Dotyczą tylko Oferenta z którym będzie podpisana umowa.


Warunki jakie muszą spełniać Wykonawcy.
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki i wymagania:
1. Prowadzą działalność gospodarczą w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
3. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4. Zamawiający wymaga, by Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na wartość nie mniejszą niż 100.000,00 PLN
5. Posiadał doświadczenie w realizacji tego typu robót. Przedstawił potwierdzenie wykonania minimum jednego zadania w zakresie wycinki zakrzaczenia lub drzew na kwotę minimum 70.000,00 PLN brutto
Przed podpisaniem umowy Oferent (którego oferta została wybrana) zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu kopię:
1. Opłaconej polisy lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł. Przedmiotowe ubezpieczenie winno być utrzymane przez Wykonawcę przez cały okres obowiązywania umowy.
2. Przedstawił potwierdzenie wykonania minimum jednego zadania w zakresie wycinki zakrzaczenia lub drzew na kwotę minimum 70.000,00 PLN brutto wykonane przez Wykonawcę okresie ostatnich pięciu lat, z opinią Inwestora, że zadanie zostało wykonane zgodnie z wymaganiami zleceniodawcy i określonym terminie.
Uwaga. Powyższe dokumenty składa jedynie podmiot, z którym zostanie podpisana umowa.

Tryb udzielania wyjaśnień dotyczących treści Zapytania Cenowego.
1. Oferenci mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące treści niniejszego zapytania cenowego, kierując swoje zapytania pisemnie lub drogą elektroniczną na adres: Starostwo Powiatowe w Wołominie Wydział Inwestycji i Drogownictwa Zagościniec, ul. Asfaltowa 1, 05-250 Wołomin , lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: wid@powiat-wolominski.pl
2. Zamawiający treść zapytań wraz z wyjaśnieniami bez ujawniania źródła zapytania, zamieści na stronie internetowej, na której udostępniono treść zapytania cenowego.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść niniejszego zapytania. Dokonaną modyfikację Zamawiający niezwłocznie zamieści na stronie internetowej, na której udostępniono treść zapytania cenowego.

Informacje dodatkowe:

1. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków zawartych w niniejszym postępowaniu cenowym.
2. Spośród złożonych kompletnych ofert wybrana zostanie oferta z najniższą ceną brutto.
3. W przypadku błędnego obliczenia ceny ofertowej Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie lub rachunkowe, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w przypadku złożenia ofert przekraczających kwotę przeznaczoną na zadanie.
5. Wykonawca wybranej oferty zostanie zaproszony do podpisania umowy.

Załączniki do Zaproszenia:
2. Druk oferty – Załącznik nr 1
3. Druk oświadczenia – Załącznik nr 2
4. Istotne Postanowienia Umowy – Załącznik nr 3
5. Opis przedmiotu zamówienia ST.- Załącznik nr 4


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 12.04.2019 r., godz. 12.27
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 12.04.2019 r., godz. 12.39
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
12.04.2019 r., godz. 12.39Katarzyna RutkowskaEdycja strony
12.04.2019 r., godz. 12.39Katarzyna RutkowskaEdycja strony
12.04.2019 r., godz. 12.27Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 2571 razy.