Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Powiat Wołomiński prosi o złożenie oferty na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) dla zamierzenia budowlanego p.n. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4306W ul. Radzymińskiej w msc. Ostr

Miejsce i termin składania oferty: Wydział Inwestycji i Drogownictwa 05-200 Zagościniec, ul. Asfaltowa 1. Oferty należy złożyć na Kancelarii w siedzibie Wydziału Inwestycji i Drogownictwa do dnia 25.03.2019 r. do godziny 12.00.
Zamawiający:
Powiat Wołomiński
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3
NIP: 125-09-40-609
REGON: 013269344

Wydział Inwestycji i Drogownictwa
05-200 Zagościniec, ul. Asfaltowa 1


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), Powiat Wołomiński zaprasza do złożenia oferty na :

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) dla zamierzenia budowlanego p.n. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4306W ul. Radzymińskiej w msc. Ostrówek, gm. Dąbrówka”

w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: ”Projekt techniczny i budowa chodnika w msc. Ostrówek, gm. Dąbrówka”.


1. Przedmiot zamówienia:
1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 4306W wraz z uzyskaniem decyzji na realizację inwestycji drogowej (ZRID).
1.2. Dokumentacja projektowa ma zostać sporządzona dla inwestycji pod następująca nazwą:
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4306W ul. Radzymińskiej w msc. Ostrówek, gm. Dąbrówka.
1.3. Inwestorem zadania jest zarządca drogi: Zarząd Powiatu Wołomińskiego.
1.4. Wszelkie opinie, uzgodnienia, warunki techniczne, zezwolenia i decyzje wymagane obowiązującymi przepisami prawa dla realizacji niniejszego zamierzenia Jednostka Projektowa uzyskuje dla zarządcy drogi tj. Zarządu Powiatu Wołomińskiego.
1.5. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
1) opracowanie 2 koncepcji zagospodarowania terenu wraz z przedstawioną analizą szerokości pasa drogowego i propozycją zastosowanych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych (przekroje podłużne i poprzeczne), oraz koncepcji stałej organizacji ruchu i przedłożenie ich do akceptacji Zamawiającego; (przedstawione koncepcje muszą przedstawiać również co najmniej dwa różne rozwiązania dla zrzutu wody) po 1 egz. w wersji papierowej drukowanej na formacie A3 każdej koncepcji;
2) wykonanie map prawnych podziałowych niezbędnych do uzyskania decyzji ZRID zgodnych z zatwierdzoną ostateczną projektowaną linią rozgraniczająca teren inwestycji (projektowany pas drogowy) po 5egz. mapy podziałowej;
3) uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych (map do celów projektowych) niezbędnych do opracowania projektu budowlanego;
4) wypisy z ewidencji gruntów aktualne na dzień złożenia wniosku o ZRID w zakresie inwestycji (nie starsze niż 30 dni) - 1 egz.;
5) dokumentacja geotechniczna wymagana prawem w zakresie przedmiotu umowy zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, warunkująca uzyskanie decyzji ZRID – w ilości 5 egz.,
6) opracowanie kompletnego projektu budowlanego i projektu wykonawczego łącznie ze wszystkimi załącznikami, decyzjami, opiniami i uzgodnieniami, warunkującymi otrzymanie decyzji ZRID, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wiedzą i zasadami sztuki budowlanej –projekt budowlany w ilości 5 egz. oraz projekt wykonawczy w ilości 3 egz;
7) opracowanie projektów przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, kolidujących z inwestycją, jeżeli takowe kolizje wystąpią – projekt budowlany w ilości 5 egz. oraz projekt wykonawczy w ilości 3 egz.;
8) opracowanie projektu stałej organizacji ruchu ( w oparciu o § 2 ust. 1a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) – w ilości 4 egz. i uzyskanie jego zatwierdzenia;
9) opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich niezbędnych do udzielenia przez Powiat zamówienia na realizację robót budowlanych objętych decyzją ZRID (w oparciu
o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389), przedmiary oraz kosztorysy inwestorskie – w ilości 3 egz.,
10) specyfikacje techniczne (ogólne i szczegółowe) wykonania i odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z rozdziałem 3 powołanego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego- w ilości 3 egz.,
11) uzyskanie przez Jednostkę Projektową w imieniu Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) posiadającej rygor natychmiastowej wykonalności.
12) Całość dokumentacji należy umieścić na płycie CD w wersji elektronicznej pdf. oraz w wersji edytowalnej (DOC, DWG, KST)
1.6. Egzemplarze wymienionych powyżej opracowań muszą być oprawione w sposób uniemożliwiający ich dekompletację. Strony tytułowe poszczególnych opracowań wchodzących w skład dokumentacji oraz metryki projektu na rysunkach muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami przepisów w tym zakresie. Na wszystkich stronach tytułowych wszystkich opracowań muszą być jednoznaczne dane tj. nazwa i adres inwestora, nazwa i adres Jednostki Projektowej, nazwa i tytuł opracowania, branża, imiona, nazwiska i zakres i nr uprawnień opracowujących, nr egzemplarza, tom, data i inne niezbędne. Dotyczy to wszystkich opracowań tj. projektów, kosztorysów, przedmiarów, specyfikacji, danych do podziałów itd. itp. Wszystkie opracowania (projekty, przedmiary, kosztorysy, specyfikacje, i pozostałe przekazywane Zamawiającemu) muszą być podpisane przez osobę opracowującą. Za poprawność, spójność i kompletność ustalenia tytułu (nazwy) poszczególnych opracowań niezbędnych do wpisania w różnych wnioskach (w tym we wniosku o decyzję ZRID), uzgodnieniach, opiniach, projektach, opracowaniach itd. odpowiada na każdym etapie Jednostka Projektowa. Zamawiający zaleca na samym początku konsultacje z Organem wydającym ZRID ustalenie tytułu (nazwy) opracowań i posługiwanie się od początku do końca jednym poprawnym uwzględniającym stosowne przepisy i wymagania Organów. Ustalona nazwa (tytuł) przez Jednostkę Projektową na etapie procesu projektowego nie może zmieniać zawartości przedmiotu zamówienia, ani być powodem do roszczenia dodatkowego wynagrodzenia. Projekty wykonawcze powinny być sporządzone w formacie rysunku nieprzekraczającego rozmiaru A3.
1.8. Kompletna dokumentacja musi zawierać również płytę CD zawierającą całość opracowań w formie cyfrowej – wersja nieedytowalna w .PDF (z podpisami, uzgodnieniami, ostemplowana) oraz edytowalna (.DOC, XLS, .DXF, .ATH itp. w zależności od potrzeb). Skany dokumentacji zatwierdzonej decyzją ZRID należy wykonać po jej zatwierdzeniu i opieczętowaniu przez odpowiednie Urzędy w tym Organ wydający.
1.9. Przedmiot zamówienia określony w pkt. 1.6 obejmuje ponadto:
1) wykonanie przed przystąpieniem do sporządzania mapy do celów projektowych ustalenia granic pasa drogowego i w zależności od potrzeb innych działek ewidencyjnych w zakresie objętym mapą do celów projektowych. Jednostka Projektowa odpowiada za prawidłowe ustalenie granic działek ewidencyjnych na etapie opracowania mapy do celów projektowych. Zamawiający zwraca szczególną uwagę na konieczność rzetelnego opracowania mapy do celów projektowych ze szczególnym uwzględnieniem ustalenia granic działek ewidencyjnych.
2) uzyskanie warunków technicznych oraz dokonanie uzgodnień niezbędnych do prawidłowego opracowania dokumentacji projektowej;
3) Jednostka Projektowa ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu budowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub przez rzeczoznawcę budowlanego;
4) Kserokopie lub skany przesłane drogą elektroniczną wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii należy na bieżąco przekazywać do Wydziału Inwestycji i Drogownictwa
w Wołominie, w terminach umożliwiających ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego. Natomiast oryginały uzgodnień Jednostka Projektowa zobowiązana jest przekazać Zamawiającemu z pierwszym egzemplarzem dokumentacji;
5) dokonywanie uzupełnień lub wyjaśnień szczegółowych dotyczących opracowanej dokumentacji w zakresie określonym w pkt 1, na każde żądanie Zamawiającego lub Wykonawcy realizującego roboty budowlane na podstawie tej dokumentacji, bez dodatkowych roszczeń finansowych;
6) sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie Zamawiającego lub właściwego organu w zakresie:
⇒ stwierdzania w toku wykonania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,
⇒ uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.
Nadzór autorski sprawowany będzie nieodpłatnie w okresie wykonywania na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej robót budowlanych, nie dłużej jednak niż do zakończenia robót budowlanych, licząc do dnia protokólarnego bezusterkowego odbioru robót budowlanych przez Zamawiającego.
Wykonawca przeniesie prawa autorskie i zależne do dokumentacji, a ich zakres określi zawarta Umowa.
1.10. Oryginały uzgodnień Jednostka Projektowa zobowiązana jest przekazać Zamawiającemu,
z czego:
1) Oryginały uzgodnień, decyzji, pozwoleń dotyczące uzgodnienia rozwiązań technicznych projektu powinny być załączone z pierwszym egzemplarzem dokumentacji;
2) Oryginały uzgodnień i opinii wymagane ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych powinny być załączone do wniosku o pozwolenie ZRID zgodnie z art. 11d. ustawy.
1.11. Zamawiający na każdym etapie sporządzania dokumentacji może wnieść uwagi do przedłożonych przez Jednostkę Projektową rozwiązań. Wprowadzenie zmian nie może być podstawą do roszczeń Jednostki Projektowej o dodatkowe wynagrodzenie, z wyjątkiem sytuacji gdy Zamawiający wprowadzi zmiany po ostatecznym uzgodnieniu rozwiązań projektowych.
1.12. Założenia projektowe:
1) Drogę powiatową Nr 4306W klasy Z należy dostosować do obowiązujących warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Rozporządzenia Ministra Transportu Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.)
2) Pas drogi powiatowej powinien posiadać następujące elementy drogi:
a) Jezdnię o szerokości 6,0 m (w razie konieczności należy przewidzieć remont nawierzchni i konstrukcji jezdni)
b) Ciąg pieszo – rowerowy po jednej stronie pasa drogowego;
c) Odwodnienie drogi poprzez zastosowanie rowów przydrożnych lub kanalizacji deszczowej;
d) Doświetlenie przejść dla pieszych oraz wykonanie elementów BRD
e) Przebudowę kolidujących mediów takich jak woda, gaz, energetyka, teletechnika, kanalizacja sanitarna i innych występujących;
f) wykonanie poboczy z kruszyw naturalnych;
g) zatoki autobusowe lub perony przystankowe;

1.13. Zamawiający przewiduje podział nieruchomości w ilości 33 sztuk, w tym podział działek drogowych.
a) W przypadku gdy w trakcie wykonywania umowy okaże się, że podział obejmie mniejszą ilość nieruchomości, Zapłata za tą część umowy nastąpi za faktyczną ilość dokonanych podziałów.
b) W przypadku gdy w trakcie wykonania umowy zaistnieje potrzeba większej ilości jednostek – wydzielenie działek, Jednostka Projektowa powinna o tym fakcie zawiadomić Zamawiającego. Wykonanie dodatkowych jednostek – wydzielenia działek może wystąpić na podstawie udzielenia zamówienia uzupełniającego. Niedopełnienie tego obowiązku lub nie udzielenie zamówienia uzupełniającego spowoduje, iż Jednostka Projektowa otrzyma wynagrodzenie w kwocie przewidzianą umową przy ilościach działek określonych w opisie zamówienia lub za faktyczną ilość wykonanych podziałów.

1.14. Jednostka projektowa wykonująca dokumentację projektową muszą przestrzegać zapisów zawartych w art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, który określa, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.
1.15. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów
lub pochodzenia i użyciu wyrażenia „lub równoważny” należy podać minimalne parametry techniczne do których będą odnosić się wykonawcy wykazujący równoważność zaoferowanych rozwiązań.
1.16. Ponadto Zamawiający informuje, że na podstawie sporządzonej przez Jednostkę Projektową dokumentacji projektowej będzie ubiegał się o uzyskanie dofinansowania ze środków zewnętrznych.

2. Kod CPV: 71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
3. Termin realizacji zamówienia:
3.1. Do dnia 30 czerwca 2020 r. należy dostarczyć kompletną dokumentację projektową
wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie.
3.2. Do dnia 04 października 2020 r. należy przekazać decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) wraz z zatwierdzonymi projektami budowlanymi.
3.3. Oferent w ofercie określi termin wykonania koncepcji nie dłuższy niż 40 dni od podpisania umowy.

4. Warunki płatności:
4.1. Należność za wykonanie zadania, zostanie przez Zamawiającego przekazana na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z kopią podpisanego przez strony protokołu odbioru dokumentacji projektowej.
4.2. Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności za przedmiot umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielnej płatności.
4.3. Jednostka Projektowa oświadcza, że wskazany w fakturze rachunek bankowy będzie rachunkiem rozliczeniowym służącym wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez nią działalności gospodarczej.

5. Warunki udziału w postępowaniu:
Zamawiający określa następujące warunki udziału w postepowaniu:
5.1. Wniesienie przez Jednostkę Projektową zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie, na czas wykonywania umowy, tj. do dnia odbioru zakończonego podpisaniem bezusterkowego protokołu robót oraz uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy przedłożyć Zamawiającemu podczas podpisania umowy.
5.2. Przedstawienie wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty ich wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa są referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
Usługi wskazane w wykazie powinny odpowiadać swoim rodzajem i zakresem usługom wskazanym w przedmiocie zamówienia, min.:
- wykonanie co najmniej 1 dokumentacji składającej się z projektu budowlanego i wykonawczego budowy, rozbudowy drogi publicznej klasy co najmniej klasy Z,
- uzyskania na podstawie tej dokumentacji ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, co najmniej jednej inwestycji drogowej na drodze minimum klasy Z.
5.3. Prowadzenia działalności gospodarczej.

6. Wymagane dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
Zamawiający wymaga przedłożenia następujących dokumentów wraz z ofertą:
a) wykaz usług (Załącznik A)
b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dpopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

7. Kryteria oceny oferty:
I kryterium: Cena za wykonanie zadania – 60 % (60 punktów)

Cenę należy ustalić jako cenę brutto w oparciu o przedstawiony formularz cenowy. W tym celu oferent wpisze ceny brutto w sporządzony formularz ofertowy.
W ramach kryterium "Cena za wykonanie zadania" porównywane będą ceny brutto za cały zakres zamówienia wynikające z oferty.

Punktacja za ceny ofert odbędzie się wg wzoru:

Najniższa cena oferty
Pc = --------------------------------------- x 100 x 60%
Cena badanej oferty


II kryterium: Termin opracowania koncepcji – 40%

Opracowanie koncepcji planu zagospodarowania terenu wraz z propozycją zastosowanych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych (przekroje podłużne i poprzeczne) wraz z podaniem kosztów realizacji obiektu i przedłożenie jej do akceptacji Zamawiającego (ust. 3 pkt 1 szczegółowego opisu zamówienia) w terminie granicznym wyznaczonym przez Zamawiającego (nie krótszy niż 20 dni i nie dłuższy niż 40 dni od daty podpisania umowy) – 40%

Punktacja za „Opracowanie koncepcji planu zagospodarowania terenu wraz z propozycją zastosowanych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych (przekroje podłużne i poprzeczne) i przedłożenie ich do akceptacji Zamawiającego (ust.3 pkt 1 szczegółowego opisu zamówienia) w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego (nie krótszy niż 20 dni i nie dłuższy niż 40 dni od daty podpisania umowy)”. Ocena ofert będzie dokonana przez członków komisji i będzie przebiegała następująco:

Najkrótszy okres opracowania koncepcji (w dniach)
Pt = ------------------------------------------------------------------------- x 100 x 30%
Badany okres opracowania koncepcji (w dniach)

Punkty ustalone przez członków komisji zostaną zsumowane i oferta, która uzyska największą sumę zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

8. Miejsce i termin składania oferty:
Wydział Inwestycji i Drogownictwa
05-200 Zagościniec, ul. Asfaltowa 1

Oferty należy złożyć na Kancelarii w siedzibie Wydziału Inwestycji i Drogownictwa do dnia 25.03.2019 r. do godziny 12.00.

Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego na adres: j.w.
…………………………………………………………………………………………………………
Wykonawca:

Zamawiający:
Powiat Wołomiński
Wydział Inwestycji i Drogownictwa
ul. Asfaltowa 1
05-200 Zagościniec
(kancelaria)
OFERTA NA:
„Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) dla zamierzenia budowlanego p.n. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4306W ul. Radzymińskiej w msc. Ostrówek, gm. Dąbrówka”

Nr sprawy: SPW.272.36.2019

Nie otwierać przed dniem 25.03.2019 r. godz. 12.30
…………………………………………………………………………………………………………
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty w sytuacji niezgodnego z powyższym sposobem opisania oferty
Oferty złożone po wyznaczonym terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.

9. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Wydział Inwestycji i Drogownictwa
05-200 Zagościniec, ul. Asfaltowa 1
Otwarcie ofert odbędzie się na Sali konferencyjnej w siedzibie Wydziału Inwestycji i Drogownictwa w dniu 25.03.2019 r. o godzinie 12.30.

10. Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami:
Katarzyna Jóźwik (Wydział Inwestycji i Drogownictwa) ,
tel.: 22 777- 47 – 79, 80, 81; e-mail: k.jozwik@powiat-wolominski.pl lub wid@powiat-wolominski.pl


11 Załączniki:
Załącznik Nr 1 – druk oferty
Załącznik Nr 2 – istotne postanowienia umowy
Załącznik Nr 3 - Mapa orientacyjna zakresu inwestycji


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 11.03.2019 r., godz. 11.58
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 11.03.2019 r., godz. 11.58
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.03.2019 r., godz. 11.58Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 2841 razy.